Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 februari 2014
gepubliceerd op 22 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de heer Etienne Cornesse promoveert tot de graad van Adjunct-Adviseur

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031186
pub.
22/04/2015
prom.
27/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de heer Etienne Cornesse promoveert tot de graad van Adjunct-Adviseur


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2008 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die de personeelsleden van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, kunnen dragen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op de beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 die bij het Agentschap Net Brussel een statutaire functie van Adjunct-adviseur (rang 11) vacant verklaart bij de dienst « communicatie », te promoveren via promotie door verhoging in graad in toepassing van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 17 februari 2014;

Gelet op het akkoord van de Minister van Openbaar Ambt gegeven op 14 juni 2012;

Gelet op het bericht van vacature van 28 juni 2012, tegen ontvangstbewijs overhandigd aan de personeelsleden die in aanmerking komen voor bevordering;

Overwegende dat de heer Etienne CORNESSE zich als enige kandidaat heeft gesteld op 25 juli 2012;

Gelet op de signalementbeslissingen van het personeelslid van 25 september 2012, 18 oktober 2012 en 24 oktober 2012;

Overwegende dat uit de analyse van de aanspraken en verdiensten van de kandidaat blijkt dat de heer Etienne CORNESSE voldoende anciënniteit heeft bij de diensten van openbare netheid, dat hij zijn functies heeft uitgeoefend op gebied van de communicatie, dat hij momenteel supervisie heeft over de dienst « communicatie » en dat zijn ervaring overeenstemt met het gevraagde profiel voor de betrekking van Adjunct-adviseur;

Overwegende dat de heer Etienne CORNESSE de eindvermelding « gunstig » heeft gekregen na zijn evaluatie; dat hier kan worden vastgesteld dat de betrokkene grondige kennis van de communicatiekanalen, dat hij tevens over een voortreffelijke schriftelijke en mondelinge expressie beschikt en dat hij gekwalificeerd is voor het teambeheer;

Overwegende het voorstel van bevordering dat aan de betrokkene ter kennis is gebracht op 7 december 2012; dat niemand bezwaar heeft ingediend ingevolge deze kennisgeving;

Overwegende dat gezien deze elementen en de evaluatie van de betrokkene, de heer Etienne CORNESSE, die een goede evaluatie en een aangepast profiel voor de vacature heeft, dient te worden bevorderd;

Op voordracht van de Minister-Voorzitter, Besluit :

Artikel 1.De heer Etienne CORNESSE, geboren op 22 februari 1960, stamboeknummer 60022214011, wordt bevorderd in de graad van Adjunct-adviseur (rang 11) van het Nederlandstalig taalkader van Net Brussel.

Art. 2.De jaarbezoldiging van Adjunct-adviseur is vastgelegd in de weddeschaal 11/3+.

Art. 3.Dit besluit wordt het personeelslid ter kennis gebracht en een loonfiche zal worden bijgevoegd, met specificatie van de bezoldiging waarop hij recht heeft in functie van zijn anciënniteit.

Art. 4.Dit besluit wordt van kracht op 1 maart 2014.

Brussel, 27 februari 2014.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelings-samenwerking en Gewestelijke Statistiek, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^