Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2015
gepubliceerd op 08 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 150.000 euro aan de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het diversiteitsbeleid bij het Brussels Openbaar Ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031215
pub.
08/04/2015
prom.
12/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 150.000 euro aan de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het diversiteitsbeleid bij het Brussels Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 4 september 2008 tot bevordering van de diversiteit en tot bestrijding van de discriminatie in het Brussels gewestelijk Openbaar Ambt, namelijk artikel 3 en artikel 5, § 6;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 tot bevordering van de diversiteit en tot bestrijding van de discriminatie in het Brussels gewestelijk Openbaar Ambt, namelijk artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Begroting;

Gelet op het advies nr. 56.959/2 van de Raad Van State, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Regering, om de diversiteit bij de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen, beslist heeft een subsidie toe te kennen aan gewestelijke overheidsinstellingen die tijdens een kalenderjaar voor contractuele betrekkingen minstens 10% werkzoekenden in dienst zullen genomen hebben die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde;

Overwegende de ordonnantie van 15/12/2014 houdende de algemene begroting der uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015, in het bijzonder de beschikbare kredieten ingeschreven op de basisallocatie 04.002.15.01.41.40 « Werkingssubsidies aan de Brusselse gewestelijke besturen met het oog op het promoten van de diversiteit »;

Op voordracht van de Minister-President Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° De ordonnantie : de ordonnantie van 4 september 2008 houdende de verzekering van het diversiteitsbeleid in het Brussels Openbaar Ambt 2° de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de besturen opgesomd in de artikelen 4, 13° van voornoemde Ordonnantie.

Art. 2.Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten aangerekend op de basisallocatie 04.002.15.01.41.40 « Werkingssubsidies aan de Brusselse gewestelijke besturen met het oog op het promoten van de diversiteit » van de ordonnantie van 15/12/2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015, worden aan de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidies toegekend voor een totaalbedrag van 150 000,00 euro, voor het jaar 2015.

Art. 3.Deze subsidie zal toegekend worden aan de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 voor contractuele betrekkingen minstens 10% werkzoekenden in dienst zullen genomen hebben die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde.

De subsidie zal 3.000 euro bedragen per werknemer, afkomstig uit buurten bedoeld in artikel 5, § 6 van de ordonnantie, aangeworven met een contract van onbepaalde duur, voltijds. Bij tewerkstelling in deeltijds verband staat het bedrag van de subsidie in verhouding tot de arbeidstijd.

De subsidie zal maximum 1.000 euro bedragen per werknemer, afkomstig uit buurten bedoeld in artikel 5, § 6 van de voornoemde ordonnantie, aangeworven met een contract van bepaalde duur, voltijds. Bij tewerkstelling in deeltijds verband staat het bedrag van de subsidie in verhouding tot de arbeidstijd.

Het minimumpercentage van contractuele betrekkingen zal 10 % moeten bedragen in de loop van het kalenderjaar.

Art. 4.De subsidie wordt maar één keer toegekend per werknemer, voor elke indienstneming die beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 5 § 6 van de ordonnantie, voor zover de werknemer met een overeenkomst van bepaalde duur de volledige duur van de overeenkomst heeft gepresteerd, of voor zover de werknemer met een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur nog in dienst is op 31 december 2015.

Art. 5.§ 1. De uitbetaling van de subsidies gebeurt in twee keer, op de bankrekening van de verschillende gewestelijke besturen.

Op 1 november 2015 communiceren de betrokken openbare instellingen hun vooruitzichten en verwachtingen van de bedragen die hen worden toegekend voor het jaar 2015. Deze verklaring op erewoord gebeurt door een persoon die gerechtigd is om de begunstigde instelling te engageren.

In functie van de beschikbare middelen en op basis van deze verklaring, zal een voorschot van negentig procent van deze beraming worden uitbetaald.

Het saldo van de uitbetaling, voor de definitieve en volledige uitbetaling, vindt plaats na de ontvangst en analyse van de verantwoordingsstukken vermeld in § 3.

Zodra die stukken gecontroleerd zijn, zal de bevoegde ordonnateur de begunstigde vragen om een schuldvordering in te dienen voor het eindbedrag dat hem na de controle werd toegekend. Die schuldvordering moet de reden van de betaling vermelden, het totaalbedrag, de reeds vooraf verkregen som, evenals het toegekende eindbedrag, het nummer van het vastleggingsvisum en het bankrekeningnummer waarop het bedrag moet worden overgeschreven. § 2. Het origineel van de schuldvordering moet ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest -Directie Boekhouding - CCN, lokaal 8.119, Vooruitgangstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, binnen een termijn van 15 dagen nadat de begunstigde het verzoek van de bevoegde ordonnateur heeft ontvangen.

Bovendien moet de schuldvordering opgesteld worden op papier met briefhoofd, gedateerd zijn en ondertekend worden door een persoon die gemachtigd is de begunstigde te binden. § 3. De gevraagde verantwoordingsstukken bestaan uit : - de lijst met alle contractuele personeelsleden die in de loop van het jaar in dienst genomen zijn, en in die lijst moet verduidelijkt worden welke werknemers mogelijk voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie; - en voor elke werknemer dat mogelijk voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie, het attest van Actiris dat de hoedanigheid van "werkzoekende" van het personeelslid bewijst, en het bewijs dat de werknemer woont in een van de statistische sectoren die de ordonnantie beoogt ("diversiteitszone").

Uit de controle van voornoemde stukken door de beherende administratieve dienst moet blijken dat alle uitgaven die de begunstigde van de subsidie heeft vastgelegd overeenstemmen met de in dit besluit voorziene types van uitgaven en daadwerkelijk verricht werden met dit doel.

De originelen van de verantwoordingsstukken moeten uiterlijk op 31 maart 2016 ingediend worden bij Brussel Gewestelijke Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), City Center, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel.

Behalve het in één keer en volledig ingediende dossier zal geen enkel bijkomend stuk aanvaard worden na de bovenvermelde datum.

Art. 6.De bevoegde minister of zijn administratie kan de gewestelijke besturen alle bijkomende gegevens vragen die nodig zijn voor de behandeling van de dossiers en kan ter plaatse elke daartoe aangewezen stappen ondernemen om deze te bekomen.

Art. 7.Brussel Gewestelijke Coördinatie is de administratieve dienst die aangewezen werd voor het verzekeren van een goed beheer van de bij dit besluit toegekende kredieten.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 9.De Staatssecretaris bevoegd voor het gewestelijk Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 februari 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^