Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 april 2015
gepubliceerd op 01 juni 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de ontwikkelingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor algemene i

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031297
pub.
01/06/2015
prom.
02/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031297

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


2 APRIL 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de ontwikkelingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor algemene investeringen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;

Gelet op de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie, artikel 2, 7°, en 7 tot 9;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 tot bepaling van de Brusselse hoofdstedelijke ontwikkelingszone;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor algemene investeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2014;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 2 april 2014, met toepassing van artikel 6, § 2, tweede lid, van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 april 2014;

Gelet op advies 56.041/1 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de beslissing van de europese Commissie, gegeven op 16 september 2014;

Overwegende de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende de mededeling van de Commissie van 23 juli 2013 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020;

Overwegende de verlenging van de regionale steunkaarten 2007-2013 tot en met 30 juni 2014;

Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke ontwikkelingszone afgebakend in dit besluit overeenstemt met de regionale steunkaart 2014-2020 zoals goedgekeurd door de europese Commissie;

Overwegende dat de voorziene vervaldag van de regionale steunkaart 2014-2020 1 januari 2021 is, maar dat het niet uitgesloten is dat de europese Commissie, zoals in het verleden, deze vervaldag uitstelt;

Overwegende dat het gebruik van statistische sectoren de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in staat stelt om de zone af te bakenen aan de hand van objectieve gegevens;

Overwegende dat de betrokken ondernemingen het precieze toepassingsgebied van de statistische sectoren eenvoudig kan bepalen door middel van kosteloze en publiek toegankelijke instrumenten, bijvoorbeeld via het hulpmiddel BruGIS () en de wijkmonitoring van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse ();

Overwegende de verlaging van de maximale steunintensiteiten voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, zoals bepaald bij de mededeling van de Commissie van 23 juli 2013 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Brusselse Hoofdstedelijke ontwikkelingszone bestaat uit de volgende statistische sectoren: 1° in de gemeente Anderlecht: A00 - VERZET A011 - KLEINMOLEN A02 - WAYEZ A031 - RAUTER-ZUID A07 - BIRMINGHAM A112 - BIESTEBROEK A120 - MINIEMEN A132 - RAUTER-NORD A31 - BERGENSESTEENWEG - SINT-LUKAS A331 - WALCOURT A332 - RAD A350 - COOVIWOONZONE A37 - ZUUN - INDUSTRIE A3MJ - COOVI I A712 - SCHEUT - DE SMET A72 - OSSEGEM A783 - SCHEUT-INTERNAAT A911 - SCHEUT-OOST A931 - GESP - NORBERT GILLE B10 - DAUW-OOST B11 - DAUW-WEST B17 - SLACHTHUIS B20 - RAAD-NOORD B21 - BROGNIEZNOORD B22 - BROGNIEZ-ZUID B23 - RAAD-ZUID B241 - HERZIENING-ZUID B25 - HERZIENING-NOORD B31 - ALBERT I - FLATGEBOUWEN B321 - ALBERT I - BUURT B332 - GRONDELS B372 - TWEE STATIONS B3MJ - KLEIN EILAND-RECHTEROEVER C522 - ZIEKENHUIS U.L.B. C581 - KERKHOF C5MA - MIJLENMEERS C5PA - MEERVELD C6MB - MIJLENMEERS-OOST 2° in de gemeente Brussel: A02 - SINT FRANCISCUS XAVERIUS A03 - BIJSTAND - ZUIDPALEIS A04 - KAPELLEKERK A16 - JUSTITIEPALEIS - SINT-PIETERS A21 - ANNEESSENSPLEIN A22 - ZENNESTRAAT A70 - BLAESSTRAAT-ZUID A71 - BLAESSTRAAT-CENTRUM A72 - SINTTHOMAS (INSTITUUT) A822 - KOOPLIEDENSTRAAT D600 - SINTROCHUS VOORPLEIN D610 - ANTWERPSE STEENWEG-ZUID D62 - ANTWERPSE STEENWEG-NOORD D631 - GROENDREEF - VERGOTE DOK D64 - MASUIPLEIN- NORD D672 - WILLEBROEKSE KAAI D6MJ - FABRIEKSKAAI - L.MONNOYERKAAI D6NJ - TURN EN TAXI E70 - MARIA-CHRISTINASTRAAT E72 - ROODHUISPLEIN-ZUID E73 - EM. BOCKSTAELLAAN-ZUID F572 - MARLY-ZUID F970 - MARLY-NOORD F9MJ - NEDER-HEEMBEEK-NOORD G310 - HAREN-ZUIDWEST G371 - VORMINGSTATION G3NJ - HAREN-ZUID 3° in de gemeente Vorst: A00 - CENTRUM SINT-DENIJS A01 - PASTOOR ARSWIJK A02 - STUART MERRIL A03 - VORSTSE HAARD - FAMILIE A04 - VORSTSE HAARD - MADELON A05 - NEERSTALLE A06 - KATANGA A071 - BOLLINCKX A082 - BEMPT A101 - BOERGONDIE A111 - MESSIDOR I A12 - HAVESKERKE A132 - DENAYERSTRAAT A142 - MONTE CARLO A201 - ROOSENDAALSTRAAT A21 - MAGNANERIE A239 - NEPTUNUSLAAN I A242 - GLOBE A252 - MESSIDOR II A291 - VORST NATIONAAL - STADION A373 - GERIJSTRAAT A40 - LUTTREBRUG A41 - LUTTRE-BRUG-WEST A50 - BERANGER A51 - KASTANJE A52 - VAN VOLXEM - KLEIN INDUSTRIE A53 - WIELEMANS CEUPPENS A541 - LYCEUM A552 - KONINGIN MARIE - HENRIETTE A60 - SINT-ANTONIUS A61 - MONTENEGROSTRAAT A70 - HOOGTEPUNT HONDERD A71 - ALSEMBERGSE STEENWEG A72 - MOLIERE A73 - BERCKENDAELSTRAAT A75 - STEEKSPELSTRAAT A783 - PARK VAN VORST A79 - DUDENPARK A814 - VILLAS - KEMMELBERG 4° in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek: A00 - CENTRUM A02 - BRUNFAUTWIJK A03 - RANSFORT A041 - VIER WINDEN A05 - SINT-JOZEF A10 - HERTOGIN VAN BRABANT A11 - INDUSTRIE A12 - BIRMINGHAM-ZUID A13 - BIRMINGHAM-NOORD A141 - ONAFHANKELIJKHEID A152 - ZWARTE VIJVERS A172 - WEST-STATION A20 - BAECK A21 - MARIE-JOSE BLOKKEN A2MJ - SPOORWEG A60 - LAKENVELD A611 - MEXICO A62 - BEVRIJDERS A63 - DUBRUCQ-NOORD A672 - ULENS A71 - PIERS A72 - LAVALLEE A732 - KANAAL-NOORD Art.2. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de steun voor algemene investeringen, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2012, worden de woorden "de verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt compatibel worden verklaard" vervangen door de woorden "de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de europese Unie L187 van 26 juni 2014, ".

Art. 3.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt: "4° "ontwikkelingszone" : de ontwikkelingszone bepaald krachtens artikel 2, 7°, van de organieke ordonnantie;".

Art. 4.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "35 %" vervangen door de woorden "30 %";2° in de bepaling onder 2° worden de woorden "25 %" vervangend door de woorden "30 %";3° in de bepaling onder 3° worden de woorden "25 %" vervangend door de woorden "20 %".

Art. 5.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 tot bepaling van de Brusselse hoofdstedelijke ontwikkelingszone wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en treedt buiten werking op de vervaldag van de regionale steunkaart 2014-2020.

Art. 7.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 april 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^