Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 05 februari 2015
gepubliceerd op 01 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de **** **** Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters, de gewone en plaatsvervangende leden van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031298
pub.
01/06/2015
prom.
05/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-06-01 **** : 2015031298

**** HOOFDSTEDELIJK GEWEST


5 FEBRUARI 2015. - **** van de **** **** Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters, de gewone en plaatsvervangende leden van de **** voor **** Onderzoek inzake Vreemdelingen


**** **** **** Regering, Gelet op de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen, de artikelen 8 en 9, gewijzigd bij de wet van 28 juni 1984;

Gelet op het advies van de **** van ****, gegeven op 18 januari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van ****, gegeven op 05/02/2015; **** dat de **** bevoegdheid inzake de **** met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige van buitenlandse onderdanen grotendeels van de federale Staat aan de gewesten is overgedragen krachtens artikel 6, § 1, ****, 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten wet tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014;

Overwegende het koninklijk besluit van 11 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen en houdende vaststelling van de organisatie en van de rechtspleging te volgen door de **** voor economisch onderzoek inzake vreemdelingen;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 januari 1992 betreffende de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de leden van verscheidene organen en commissies die ressorteren onder het **** van Middenstand, artikel 1 ; **** de voordracht van de **** van de **** **** **** bevoegd voor ****; **** beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangewezen als voorzitter van de **** voor **** Onderzoek inzake ****, de **** ****. ****, advocaat.

Art. 2.Worden aangewezen als ondervoorzitters van de **** voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen : 1° de **** ****.-****. LA ****, **** ; 2° de **** ****.****, advocaat.

Art. 3.Worden ter vertegenwoordiging van de **** Vreemdelingenzaken bij de Federale **** Binnenlandse Zaken aangewezen als gewone leden van de **** voor **** Onderzoek inzake Vreemdelingen : 1° de **** ****.****, waarnemend adviseur ; 2° de **** ****.****, attaché.

Art. 4.Worden ter vertegenwoordiging van de **** Vreemdelingenzaken bij de Federale **** Binnenlandse Zaken aangewezen als plaatsvervangende leden van de **** voor **** Onderzoek inzake Vreemdelingen : 1° Mevrouw S.****, attaché ; 2° Mevrouw S.****, attaché ; **** ****.GODIN, attaché ; 4° de **** ****.****, attaché.

Art. 5.Worden ter vertegenwoordiging van het Bestuur **** en **** bij de Gewestelijke **** **** aangewezen als gewone leden van de **** voor **** Onderzoek inzake Vreemdelingen : **** ****.****, attaché ; 2° de **** ****.DE ****, attaché.

Art. 6.Worden ter vertegenwoordiging van het Bestuur **** en **** bij de Gewestelijke **** **** aangewezen als plaatsvervangende leden van de **** voor **** Onderzoek inzake Vreemdelingen : **** ****.****, attaché ; 2° de **** ****.VAN DEN ****, attaché.

Art. 7.**** mandaten als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 6 gelden voor een periode van zes jaar die ingaat op 1 januari 2015. **** verstrijken in elk geval van rechtswege indien de **** voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen ophoudt te bestaan.

Dientengevolge worden de **** van rechtswege eervol ontslagen.

Art. 8.**** bijgewoonde zitting ontvangen de voorzitter en de ondervoorzitters van de **** voor **** Onderzoek inzake Vreemdelingen een presentiegeld van 250 ****. **** die een volledige dag in beslag nemen worden geacht twee onderscheiden zittingen te zijn.

Art. 9.**** besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 10.**** Minister bevoegd voor **** is belast met de uitvoering van dit besluit. ****, 5 februari 2015. **** de **** **** Regering: **** Minister-**** van de **** **** Regering, bevoegd voor **** Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk ****, Monumenten en Landschappen, ****, ****, Openbaar ****, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, ****. **** **** **** van de **** **** ****, bevoegd voor Tewerkstelling, **** en Brandbestrijding en **** Medische Hulp, ****. ****


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^