Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 05 februari 2015
gepubliceerd op 01 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2012 tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031330
pub.
01/06/2015
prom.
05/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031330

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


5 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2012 tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, inzonderheid artikelen 7, 10,12 en 20;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 mei 2012 tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie wordt vervangen door : « In geval van afwezigheid of verhindering van de gemachtigde ambtenaar, worden de heren Bruno Nys en Philippe Piéreuse, respectievelijk Directeur-Diensthoofd en Directeur, aangeduid om hem te vervangen. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 februari 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Openbaar Ambt en Ontwikkelingssamenwerking, Rudi VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Céline FREMAULT


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^