Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 juli 2015
gepubliceerd op 22 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 april 2014 betreffende de uitvoering, via bijzonder bestemmingsplan, van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031440
pub.
22/07/2015
prom.
02/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031440

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


2 JULI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 april 2014 betreffende de uitvoering, via bijzonder bestemmingsplan, van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (hierna het "BWRO"), inzonderheid op de artikelen 53 tot 57, betreffende de opmaak van een bijzonder bestemmingsplan (hierna "BBP") op initiatief van de Regering, alsook op artikel 41 betreffende de inhoud van een BBP;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002 tot goedkeuring van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (hierna het "GewOP");

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan (hierna het "GBP");

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/01/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan sluiten houdende instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het GBP;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld sluiten tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het GBP, en gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 2013;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031622 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de tenuitvoerbrenging door bijzonder bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel sluiten betreffende de uitvoering, via bijzonder bestemmingsplan, van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel;

Gelet op de bepalingen van het GBP met betrekking tot de bestemming van de grond, en in het bijzonder voorschrift nr. 18, betreffende de gebieden van gewestelijk belang (hierna "GGB") en die het programma van het GGB nr. 15 - Heizel bepalen;

Overwegende dat, wat betreft de perimeter van het BBP dat momenteel wordt uitgewerkt, artikel 1 van het besluit van 3 april 2014 voorschrijft dat het plan betrekking heeft "op het gedeelte van zijn grondgebied dat als "gebied van gewestelijk belang (GGB) nr. 15 Heizel" wordt geïdentificeerd en zich uitstrekt tot de naburige huizenblokken bepaald volgens de huizenblokken begrepen tussen de Houba de Strooperlaan, de Keizerin Charlottelaan, de Magnolia-laan, de Jeneverbomenstraat, de Verregatstraat, de Romeinsesteenweg, de Meiseselaan, de Madridlaan, de Atomiumlaan, de Eeuwfeestlaan en de Heizelstraat, met dien verstande dat deze perimeter tijdens de uitwerking van het BBP nog kan evolueren";

Overwegende dat de perimeter van het BBP zoals bepaald bij het besluit van 3 april 2014 te omvangrijk blijkt aangezien daarin niet alleen het grondgebied dat in het GBP als "gebied van gewestelijk belang (GGB) nr. 15 Heizel" wordt geïdentificeerd, maar ook meerdere naburige huizenblokken van voormeld GGB zitten vervat;

Overwegende dat het na beraad om de hierna genoemde redenen noodzakelijk blijkt te zijn om de perimeter van het BBP op twee punten te wijzigen en daarbij de ontwerper van het BBP de mogelijkheid te geven om, indien nodig tijdens de ontwikkeling van het BBP, voorstellen te doen voor de wijziging van deze nieuwe perimeter;

Overwegende dat de perimeter van het BBP in eerste instantie moet worden ingeperkt door het grote huizenblok begrepen tussen de Eeuwfeestlaan, de Miramarlaan, de Esplanade, de Madridlaan en de Atomiumlaan als grens van het plan te schrappen;

Overwegende dat de oorspronkelijk bij het besluit van 3 april 2014 vastgestelde perimeter te omvangrijk blijkt; dat de ontwerper van het BBP zich voor zijn werk moet kunnen concentreren op een nuttige en een qua ruimtelijke ordening goed omschreven perimeter;

Overwegende dat het huizenblok, geschrapt uit de oorspronkelijke perimeter, dient als grondreserve die van nut is voor de toekomstige ontwikkeling van de Heizelvlakte waarvan de complementariteit met de lopende stedelijke heraanlegprojecten op deze vlakte beter zal worden gewaarborgd; dat er in dit stadium namelijk nog geen project voor de toekomstige bestemming van dit huizenblok is bepaald; dat het adequaat gebruik en de gepaste valorisatie van dit huizenblok met betrekking tot de bestemming en inrichting van het grondgebied zullen worden vastgelegd in een BBP dat later wordt uitgewerkt; dat de mogelijkheden in verband met de ontwikkeling van deze grondreserve in dat BBP en met betrekking tot het huidige BBP dat ondertussen zal worden goedgekeurd, moeten worden onderzocht;

Overwegende dat de resterende perimeter van het BBP reeds voldoende is uitgebreid en meer en beter gericht zal zijn op de uitvoering van het GGB nr. 15 dat zich over een oppervlakte van meer dan 34ha uitstrekt, en op de huizenblokken en de bijkomende functies van het GGB; dat het gaat om een specifiek strategisch knooppunt, zowel op socio-economisch vlak als op het vlak van mobiliteit; dat het bestuderen en ontwikkelen van een BBP op dit strategisch knooppunt voor de ontwerper van het BBP een omvangrijke opdracht is; dat het in dit stadium niet redelijk lijkt om een perimeter te bestuderen die is uitgebreid tot het huizenblok begrepen tussen de Eeuwfeestlaan, de Miramarlaan, de Esplanade, de Madridlaan en de Atomiumlaan, met een erg grote oppervlakte en die, zoals vermeld, talrijke gevarieerde mogelijkheden te bieden heeft die in het huidige stadium nog te vaag zijn; dat de totstandbrenging van het GGB nr. 15 door BBP het gebied reeds grondig en ingrijpend zal omvormen; dat het bijgevolg aangewezen is om de werking ervan te kunnen evalueren voordat andere voorlopig onvoorziene ontwikkelingen worden aangevat;

Overwegende dat het overigens is aangewezen om in de perimeter van het BBP een kleine driehoek op te nemen, begrepen tussen de Keizerin Charlottelaan en de Magnolialaan, waar een hotel gelegen op de Keizerin Charlottelaan en de school Les Magnolias zijn gevestigd; dat de grens die bij het besluit van 3 april 2014 was vastgelegd in dat opzicht onverantwoord is gebleken; dat deze bescheiden uitbreiding van de perimeter beter beantwoordt aan de goede aanleg van de sites aangezien deze voorzieningen daardoor eventueel tegelijkertijd met de ontwikkeling van de Heizelvlakte en van de verbindingsweg met de parking C kunnen worden heraangelegd en dat grenzen van het BBP kunnen worden vastgesteld die rekening houden met de door de reeds bestaande lanen gevormde huidige situatie;

Overwegende dat het daarentegen aangewezen is om artikel 1 van het besluit van 3 april 2014 te wijzigen; dat bovendien een nieuw plan aan onderhavig besluit is aangehecht dat de nieuwe perimeter vormt van het uit te werken BBP;

Op voordracht van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 3 april 2014 wordt als volgt gewijzigd: de woorden "Esplanade, de Miramarlaan" worden geschrapt.

Art. 2.Het plan dat aan het besluit van 3 april 2014 is aangehecht wordt vervangen door het plan als bijlage van onderhavig besluit.

Brussel, 2 juli 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^