Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdsted

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031613
pub.
01/10/2015
prom.
17/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031613

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


17 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40, § 1, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controle staan van de Executieve ;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van 19 mei 2015;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 1 april 2015 ;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Haven van Brussel van 27 maart 2015;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van van 6 maart 2015;

Gelet op het protocol 2014/11 van het Sectorcomité XV van 6/10/2014;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2014;

Gelet op het akkoord van de Minister bevoegd voor Begroting, gegeven op 13 februari 2014 ;

Gelet op het advies nr 57.785/2/V van de Raad van State, gegeven op 5 augustus 2015 in uitvoering van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 19bis, §§ 2 et 3, gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 3 februari 1998, 10 juni 2001, 18 februari 2003, 11 juli 2003, 27 april 2004, 13 februari 2009, 12 oktober 2010, 20 januari 2012, van 29 juni 2014 en 26 mei 2015;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, 1ste lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 1993, 25 februari 1999, 19 april 2001, 10 december 2004, 4 mei 2006 en van 30 juni 2011, worden de woorden "in elektronische vorm" ingevoegd tussen de woorden "maaltijdbons" en de woorden "met een nominale waarde".

Art. 2.Het huidige besluit treedt in werking op de door de Minister van het Openbaar Ambt bepaalde datum en ten laatste op 1 januari 2016.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17/09/2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling en Economie, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^