Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « Spullenhulp » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031618
pub.
06/10/2015
prom.
17/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031618

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


17 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van de vzw « Spullenhulp » als vennootschap met sociaal oogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en van vennootschappen met sociaal oogmerk die bedrijvig zijn in de hergebruik- en recyclingsector sluiten betreffende de erkenning en betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met een sociaal oogmerk die in de hergebruiksector bedrijvig zijn;

Overwegende dat de vernieuwingsaanvraag voor de erkenning onderzocht werd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Gegeven dat de aanvraag volledig en ontvankelijk werd geacht en dat het onderzoek van de verschillende punten die door het bovenvermelde besluit van 16 juli 2010 worden vereist geen aanleiding geeft tot bijzondere commentaren;

Op voorstel van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De v.z.w. « Spullenhulp », gevestigd te Amerikaansestraat 101 te 1050 Brussel, wordt erkend als vereniging zonder winstoogmerk die bedrijvig is in de hergebruik- en recyclingsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.De erkenning is vijf jaar geldig, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit. De v.z.w. verbindt zich ertoe om binnen maximaal drie maanden mededeling te doen van elke wijziging in de werkwijze van de vereniging waardoor zij niet meer zou voldoen aan de vereisten van het besluit.

Art. 3.In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de activiteit van de vereniging betrekking op het inzamelen, het herstellen, het hergebruik en de recycling van de goederen bedoeld in artikel 12 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en van vennootschappen met sociaal oogmerk die bedrijvig zijn in de hergebruik- en recyclingsector sluiten betreffende de erkenning en betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk die in de hergebruiksector bedrijvig zijn.

De sociale doelstellingen van de vennootschap zijn beschreven in art.3 van de statuten van de vennootschap.

Brussel, 17 september 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^