Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 september 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de C.V. Aménagement van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031620
pub.
06/10/2015
prom.
17/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031620

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


17 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de C.V. Aménagement van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op de artikelen 70 tot 78;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor de effectenstudies sluiten betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor effectenstudies;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014031096 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brusse sluiten betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31/10/2000 betreffende de erkenning van de C.V. AMENAGEMENT als opdrachthouder voor effectenstudies, hierna "het besluit van 31/10/2000" genoemd;

Gelet op de aanvraag tot vernieuwing van de erkenning als opdrachthouder voor effectenstudies, ingediend bij Leefmilieu Brussel - Brussels Instituut voor Milieubeheer (afgekort LB-BIM), op 11/05/2015, door de C.V. AMENAGEMENT (ondernemingsnummer 0440265182), ;

Gelet op de onvolledigheidsverklaring van 21/05/2015;

Gelet op de aanvullingen ontvangen op 17/06/2015;

Gelet op de volledigheidsverklaring van het dossier op 29/06/2015;

Gelet op het gunstig advies van de Directie Stedenbouw van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, door het BIM ontvangen op 24/08/2015 ;

Gelet op het gunstig advies van het Bestuur Uitrusting en Vervoer, door het BIM ontvangen op 14/07/2015 ;

Gelet op het gunstig advies van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid, door het BIM ontvangen op 29/06/2015;

Gelet op het gunstig advies van de Directie Monumenten en Landschappen van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, door het BIM ontvangen op 24/08/2015;

Gelet op het gunstig advies van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 29/06/2015;

Overwegende dat uit het dossier voortvloeit dat de aanvrager de nodige bekwaamheid bezit in de wetenschappelijke disciplines bedoeld in artikel 2 van voornoemd besluit van 29 januari 1998, alsook over de nodige technische middelen beschikt voor de uitvoering van effectenstudies;

Overwegende dat alle uitgebrachte adviezen gunstig zijn;

Overwegende dat de overlegcommissies gemachtigd zijn hun advies te geven over de voorstellen met betrekking tot de keuze van de opdrachthouder;

Overwegende dat de begeleidingscomités, die belast zijn met de follow-up van de effectenstudies, gemachtigd zijn om zich niet alleen over de keuze van de opdrachthouder, maar tevens over de volledigheid van de geleverde studies uit te spreken;

Na beraadslaging, Besluit : I. ERKENNING

Artikel 1.De C.V. AMENAGEMENT (ondernemingsnummer 0440265182) wordt erkend opdrachthouder voor effectenstudies.

Art. 2.Dit besluit wordt van kracht op de vervaldatum van de erkenning die werd toegekend door « het besluit van 31/10/2000 » (dit is 31/10/2015), voor een periode van 15 jaar.

Art. 3.De erkenning draagt het nummer: AGR/EI/001405706 II. VOORWAARDEN

Art. 4.De erkende opdrachthouder voor effectenstudies is verplicht onverwijld elke verandering van een van de elementen van zijn erkenningsdossier aan de vergunningsoverheid te melden, in het bijzonder voor een verandering van de naam van de onderneming, adres, ...

Art. 5.Bij het begin van elke studie moet de opdrachthouder voor effectenstudies aan het BIM meedelen welke natuurlijke personen werkelijk deelnemen aan de studie.

III. SLOTBEPALINGEN

Art. 6.Dit besluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Brussel, 17 september 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Rudi VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Céline FREMAULT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^