Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek van het Brussels Planningsbureau

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031704
pub.
26/10/2015
prom.
24/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031704

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


24 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek (A4) van het Brussels Planningsbureau


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op de artikelen 470 en 471;

Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek (A4) van het Brussels Planningsbureau;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, verstrekt op 14 september 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, verleend op 24 september 2015;

Gelet op het feit dat Mevr. Charline Desmecht, gezien haar beroepservaring bij de kabinetten van de Minister van Buitenlandse zaken en van de Eerste Minister, over een ruime expertise beschikt inzake overheidsmanagement;

Gelet op het feit dat de heer Luc Maufroy beschikt over ervaring in overheidsmanagement en in ruimtelijke ordening aangezien hij de functie heeft uitgeoefend van directeur van het Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling - GSSO vzw - en van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling - ATO vzw (van 2001 tot vandaag), dat hij bovendien van 1990 tot 1999 belast was met de opvolging van het ruimtelijke ordeningsbeleid in ministeriële kabinetten;

Dat hij is aangesteld als Voorzitter van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek (A4) van het Brussels Planningsbureau;

Gelet op het feit dat Mevr. Joëlle Delfosse gezien haar huidige functie van Leidend Ambtenaar van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over expertise beschikt inzake overheidsmanagement;

Gelet op het feit dat de heer Jean-Claude Moureau, voormalig Directeur-Generaal van Mobiel Brussel bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, beschikt over alle eigenschappen en ervaring om de bekwaamheid van de kandidaten te beoordelen, inzonderheid voor wat betreft hun vaardigheden inzake management en personeelsbeheer en hun visie op een toekomstig bestuur; dat hij bovendien zijn kennis van de tweede landstaal bewezen heeft overeenkomstig artikel 43, § 3, derde lid, van de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het feit dat de heer Dirk Leonard, directeur van het departement human resources van de Stad Brussel, beschikt over de vereiste ervaring in overheidsmanagement enerzijds en in ruimtelijke ordening anderzijds, aangezien hij directeur van Brussel Territoriale Ontwikkeling is geweest;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld als leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek (A4) van het Brussels Planningsbureau: 1° De heer Luc Maufroy, 2° Mevr.Charline Desmecht 3° Mevr.Joëlle Delfosse 4° De heer Jean-Claude Moureau 5° De heer Dirk Leonard Art.2. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^