Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 oktober 2015
gepubliceerd op 12 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031735
pub.
12/11/2015
prom.
01/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015031735

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


1 OKTOBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten betreffende de dienstencheques


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten betreffende de dienstencheques, de artikelen 1, 2, 3 en 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2105;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 17 september 2015;

Gelet op het advies 57.998/1/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, IX, 8°, ingevoegd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Overwegende de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 3, 2° ;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 24/02/2015 numac 2015031089 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 13;

Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten betreffende de dienstencheques worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 1° bis wordt ingevoegd, luidende : « 1° bis woonplaats van de gebruiker : de hoofdverblijfplaats gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met toepassing van artikel 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en haar uitvoeringsmaatregelen.Voor de toepassing van dit besluit worden de personen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven en vrijgesteld zijn van inschrijving in de bevolkingsregisters omwille van hun diplomatieke onschendbaarheid of hun bijzonder statuut, gelijkgesteld met personen die over een dergelijke hoofdverblijfplaats beschikken; "; 2° in de inleidende zin van 2°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/03/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques sluiten, worden de woorden "die in België woonachtig zijn" vervangen door de woorden "van wie de hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is";3° in 5°, vervangen door het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra sluiten, worden de woorden "door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" ingevoegd tussen de woorden "erkend is" en de woorden "en die daarbij".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "heeft zijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en" ingevoegd tussen de woorden "laten uitvoeren," en de woorden "doet een beroep".

Art. 3.In artikel 3, § 2, vierde lid van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "met hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest," ingevoegd tussen de woorden "ten laste," en de woorden "kan per kalenderjaar".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt het bedrag van de tussenkomst die wordt toegekend aan het aangewezen uitgiftebedrijf.

Teneinde de overheidsopdracht met voldoende middelen aan te vangen, stort de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel bij de start ervan eenmalig een vast forfaitair bedrag van 10.000.000 euro als voorschot aan het uitgiftebedrijf, op voorlegging van een specifieke factuur opgemaakt door dit bedrijf.

In het kader van de uitvoering van de overheidsopdracht betaalt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aan het uitgiftebedrijf de facturen met betrekking tot de dienstencheques uit, op grond van het aantal dienstencheques dat door de erkende ondernemingen met het oog op terugbetaling werd ingediend.".

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit wordt § 2 vervangen als volgt : " § 2. Maandelijks licht het uitgiftebedrijf het Bestuur in over het aantal gevalideerde en aan de erkende onderneming terugbetaalde dienstencheques, aan de hand van een geïnformatiseerde overzichtslijst opgesplitst volgens de hoofdverblijfplaats van de gebruiker.".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 4, dat in werking treedt op 1 oktober 2015.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 oktober 2015.

De Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^