Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 september 2015
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd bij de dienst "Vertegenwoordiging en

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031046
pub.
05/02/2016
prom.
10/09/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031046

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


10 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd (rang A4) bij de dienst "Vertegenwoordiging en transversale projecten" binnen Brussel Gewestelijke Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 471;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2014 tot benoeming van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd (rang A4) bij de dienst "Vertegenwoordiging en transversale projecten" binnen Brussel Gewestelijke Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

Overwegende dat de leden van een selectiecommissie moeten worden aangewezen voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd (rang A4) bij de dienst "Vertegenwoordiging en transversale projecten" binnen Brussel Gewestelijke Coördinatie;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26.03.15;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 2.04.15; 1° Gelet op het feit dat Mevr.Myriam PARYS beschikt over een expertise inzake overheidsmanagement, gezien haar opleiding in het openbaar ambt en haar beroepservaring als wetenschappelijk medewerkster bij het « Instituut van de Overheid » en als secretaris van de Raad van Bestuur van Jobpunt Vlaanderen; 2° Gelet op het feit dat de heer Christian LAMOULINE, als huidig Secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, blijk geeft van uiterst ruime bevoegdheden, zowel op het vlak van overheidsmanagement als binnen de betrokken materies;3° Gelet op het feit dat Mevr.Julie FISZMAN beschikt over een expertise in overheidsmanagement en overeenkomstig met de betrekking, gezien haar opleiding als econoom en haar beroepservaring, als algemeen Directrice bij Brussel Financiën en Begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel; 4° Gelet op het feit dat de heer Jean-Claude MOUREAU, voormalig Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in dit opzicht beschikt over alle kwaliteiten om te oordelen over de bekwaamheid van de kandidaten betreffende met name het management;5° Gelet op het feit dat de heer Norbert DE COOMAN al ruim 19 jaar lang de functie uitoefent van Adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en hierbij onder meer de meeste domeinen die onder de transversale pool vallen (zoals externe betrekkingen, administratieve vereenvoudiging) opgevolgd en/of rechtstreeks aangestuurd heeft, beschikt hij over een enorme inhoudelijke kennis en ervaring als topmanager; Op voorstel van de minister van Openbaar Ambt, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd, rang A4, bij de dienst "Vertegenwoordiging en transversale projecten" binnen het Brussel Gewestelijke Coördinatie : 1° Mevr.Myriam PARYS (NL); 2° De heer Christian LAMOULINE (FR);3° Mevr.Julie FISZMAN (FR); 4° De heer Jean-Claude MOUREAU (FR);5° De heer Norbert DE COOMAN (NL). Van deze leden is Myriam PARYS benoemd tot voorzitter.

Art. 2.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd (rang A4) bij de dienst "Vertegenwoordiging en transversale projecten" binnen Brussel Gewestelijke Coördinatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 2 april 2015 wordt opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 september 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling en Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische hulp, D. GOSUIN De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C.FREMAULT


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^