Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2016
gepubliceerd op 03 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013 tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de g

bron
service public regional de bruxelles
numac
2016031680
pub.
03/11/2016
prom.
20/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031680

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES


20 JULI 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013 tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Grondregie, gewijzigd door de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, artikel 109;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 1998 houdende vaststelling van de regels voor de werking en het boekhoudkundig, financieel en patrimoniaal beheer, alsmede van de overdrachten van bevoegdheden bij de Grondregie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de besluiten van 16 maart 2001, 29 november 2001, 30 maart, 15 juni, 13 juli en 19 oktober 2006, 19 juli 2007, 22 mei 2008, 22 december 2010, 1 en 30 juni 2011, 3 mei en 12 juli 2012, 7 maart, 18 juli 2013 en 7 mei 2015;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 december 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013 tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voorstel van de Minister bevoegd voor de Grondregie;

Na beraadslaging,

Artikel 1.Artikel 2 wordt vervangen door: "De directeur van de Directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of, bij diens afwezigheid, het personeelslid in rang 2 dat binnen de Directie verantwoordelijk is voor de gebouwen, wordt aangewezen als adjunct van de administratieve verantwoordelijke van de Grondregie."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek, Rudi VERVOORT


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^