Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 2016
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en tot goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2016"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031749
pub.
21/11/2016
prom.
10/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031749

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


10 NOVEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en tot goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2016"


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en inzonderheid op artikel 6, § 1, 4° ;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en inzonderheid op de artikelen 3 tot 6 en 75;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikel 8;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 september 2016;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 oktober 2016;

Gelet op het evaluatieverslag van de impact van het ontwerpbesluit op de respectievelijke toestand van de vrouwen en de mannen, aangehecht aan de beslissing van de Regering van 22 september 2016;

Gelet op het advies nr. 60.172/4 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2016, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Regering het Brussels Planningsbureau ermee belast heeft de gegevens te verzamelen en een verslag op te stellen waarin deze gegevens worden weergegeven;

Overwegende dat het Brussels Planningsbureau (BPB) een verslag heeft ingediend bij de Regering op 02 september 2016;

Overwegende dat hiervoor de statistische gegevens in aanmerking zijn genomen die bij het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) uiterlijk op 31 augustus 2016 beschikbaar waren;

Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist heeft om zich - voor de uitwerking van de eerste ZSH - te beperken tot de drie verplichte basiscriteria (statistische gegevens met betrekking tot het mediaaninkomen, de bevolkingsdichtheid en de werkloosheidsgraad) zonder bijkomende voorwaarden toe te voegen of bijkomend te verzoeken om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen; deze keuze maakt het mogelijk om te komen tot een eerste "basis" zone zonder correctie van de basiscriteria of toevoeging van specifieke criteria;

Overwegende dat de regering er bovendien voor gekozen heeft om in toepassing van artikel 5, § 4, eerste lid, 2° van de ordonnantie stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 de volgende specifieke gebieden - opgenomen in of grenzend aan de aansluitende hoofdzone - te integreren : Becodok, Vergotedok, Slachthuis en Kuregem, OGSO Biestebroek, Thurn &Taxis, Zuidwijk, de wijk van het Weststation en het belendende Marie-Josépark en ten slotte de statistische sectoren met de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst;

Overwegende dat deze specifieke gebieden het doorlopende karakter van de aansluitende hoofdzone (Beko- en Vergotedok en Thurn & Taxis, Slachthuis en Kuregem, de wijken van het Zuidstation en het Weststation) bevorderen en de omstandigheden en de levensstandaard van hun bewoners of buurtbewoners (OGSO Biestebroek en statistische sectoren met de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis) positief kunnen beïnvloeden;

Overwegende dat deze gebieden hetzij bebouwde of niet-bebouwde huizenblokken en braakliggende terreinen zijn, gelegen in of rond het kanaalgebied, die moeten worden ontwikkeld en waar als gevolg van de inwerking van het stadsherwaarderingsbeleid niet enkel de betrokken wijken een verbetering zouden ondergaan maar ook de omliggende dichtbevolkte wijken, hetzij gebieden of statistische sectoren gelegen in bepaalde prioritaire ontwikkelingspolen die staan ingeschreven in de algemene beleidsverklaring met het oog op de omvorming van de Kanaalzone en de dichtbevolkte zones die daaraan grenzen;

Overwegende dat het gelet op het beperkte karakter van de middelen noodzakelijk is om een overdreven versnippering hiervan te voorkomen en de uitwerking van de stedelijke herwaardering verder te blijven concentreren in de zone waar de behoeften het grootst zijn; daarbij neemt de gekozen benadering de kansarmoede in haar globale sociaal-economische context in ogenschouw op grond van statistische indicatoren die aan een update kunnen worden onderworpen en op grond van de drempels die bij ordonnantie zijn vastgelegd;

Overwegende dat wij met de toepassing van de voormelde opties beschikken over een eerste basis projectie en dat de specifieke grondgebieden aan deze logica beantwoorden;

Overwegende dat naast de bovenvermelde specifieke gebieden 172 statistische sectoren aan alle drie socio-economische criteria tegemoetkomen in 18 van de 19 Brusselse gemeenten;

Dat 48 sectoren die (volledig of gedeeltelijk) opgenomen waren in de RVOHR niet langer voldoen aan de drie criteria samen;

Dat 41 statistische sectoren die geen deel uitmaakten van de RVOHR voortaan beantwoorden aan de criteria bepaald in artikel 5 § 2, eerste lid, van de ordonnantie stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016;

Overwegende dat voor de omschrijving van de eerste "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2016", en op basis van het verslag dat het Brussels Planningsbureau heeft opgesteld, de Regering beslist dat de ZSH 2016 wordt vastgesteld volgens de volgende beginselen : 1- basisbeginsel : toevoeging van alle statistische sectoren die beantwoorden aan de drie sociaal-economische criteria samen bedoeld in artikel 5 § 2, eerste lid, van de ordonnantie stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 en die een aansluitende hoofdzone vormen, hetzij een aansluitende basishoofdzone van 132 statistische sectoren, 2- Hieraan moeten de statistische sectoren of groepen van geïsoleerde statistische sectoren worden toegevoegd in toepassing van de mogelijke opname voorzien in artikel 5, § 4, eerste lid, 1°, in de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 daar deze 24 statistische sectoren enerzijds socio-economische voorwaarden hebben die vergelijkbaar zijn met deze van de aansluitende hoofdzone en anderzijds geografisch beperkt verwijderd zijn van de aansluitende hoofdzone (geïsoleerd door maximaal één statistische sector) en/of een tweede aansluitende zone hebben met verschillende statistische sectoren (15+2 aangrenzende statistische sectoren) die minstens aan de drie criteria voldoen, 3- De 16 sectoren die meer dan één sector verwijderd zijn van de aansluitende hoofdzone en dus in de rand van de aansluitende hoofdzone gelegen zijn, dienen - in toepassing van de mogelijke uitsluiting voorzien in artikel 5, § 5, eerste lid, van de ordonnantie van 6 oktober 2016 -, niet te worden toegevoegd, 4- In toepassing van artikel 5, § 4, eerste lid, 2°, van de ordonnantie van 6 oktober 2016 - moeten de specifieke grondgebieden hieraan worden toegevoegd die in het verslag van het BPB zijn onderzocht, hetzij het Beco- en het Vergotedok, Slachthuis en Kuregem, OGSO Biestebroek, Thurn & Taxis, Zuidwijk, de wijk van het Weststation en het belendende Marie-Josépark en ten slotte de statistische sectoren met de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst;

Overwegende dat de "Zone voor stedelijke herwaardering" (2016) een oppervlakte heeft van 23,2 km² (op een Brussels grondgebied van 161,4 km²) en 421.796 inwoners betreft (op een totale Brusselse bevolking van 1.163.486);

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Stadsvernieuwing, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De « Zone voor Stedelijke Herwaardering », genaamd « ZSH 2016 », wordt goedgekeurd zoals deze staat afgebeeld op de grafische kaart in bijlage.

Art. 2.In toepassing van artikel 6, § 5, tweede lid van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering kan het verslag van de uitwerking van de « Zone voor Stedelijke Herwaardering », genaamd « ZSH 2016 » geraadpleegd worden via de link http://www.wijken.brussels/doc/zsh-2016.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Stadsvernieuwing wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid.

Rudi VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^