Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2016
gepubliceerd op 23 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031850
pub.
23/12/2016
prom.
15/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031850

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, in zonderheid artikel 87, §§ 1 en 3;

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, in zonderheid artikel 40, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/1996 pub. 20/11/1997 numac 1997031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging in de benoeming van de leden en waarnemers van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013031068 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de artikelen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de artikelen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en de invordering van de milieubelasting bedoeld in de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat e sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en de invordering van de milieubelasting, bedoeld in de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de regeling van de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016031315 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en econom sluiten houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot uitvoering van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie;

Gelet op de gendertest van 6 december 2016 uitgevoerd in toepassing van artikel 13, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 oktober 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 oktober 2017;

Gelet op het protocol nr. 2016/17 van Sector XV van 21 november 2016;

Gelet op het advies nr.60.390/4 van de Raad van State, gegeven op 30 november 2016, met toepassing van artikel 84, 1ste § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister belast met Financiën;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit wordt opgericht, welke losstaat van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Hij vervangt het bestuur fiscaliteit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Brussel Fiscaliteit), welke hij opvolgt.

Telkens wanneer een wettelijke, reglementaire of contractuele bepaling of eender welk ander document melding maakt van of verwijst naar Brussel Fiscaliteit of naar het bestuur van de gewestelijke fiscaliteit van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of naar de fiscale administratie, moet dit gelezen worden als melding makend van of verwijzend naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Art. 2.§ 1. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit heeft als opdracht de tenuitvoerlegging, voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de gewestelijke fiscale bevoegdheden, bedoeld in de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waaronder : 1° de inning en invordering van de belastingen waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de dienst zelf verzekert, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling alsook de administratieve en gerechtelijke beroepen die hiermee verband houden;2° de uitoefening van de fiscale controle met betrekking tot deze belastingen;3° het invorderen van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, alsook voor de Brusselse agglomeratie;4° het innen van retributies en bijzondere (sectorale) bijdragen, voor zover deze taak door de Regering aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit werd toegewezen of zij hen deze taak toewijst;5° de ondersteuning van de Regering in het kader van het gewestelijke fiscale beleid, daaronder begrepen de gewestelijke belastingen waarvoor de Federale Staat de dienst verzekert;6° het uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen, voor zover deze taak niet door de Regering aan een andere dienst werd toegewezen;7° het uitwisselen van informatie in het kader van de uitoefening van de fiscale bevoegdheden bedoeld in art.1bis van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten; 8° het gezamenlijk beheer van de gegevens van de patrimoniumdocumentatie zoals bedoeld in artikel 4, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;9° een expertisecentrum zijn in fiscale zaken en het verlenen van ondersteuning in fiscale zaken aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de instellingen die ervan afhangen, alsook aan de Brusselse agglomeratie;10° een expertisecentrum zijn in fiscale zaken en het verlenen van ondersteuning in fiscale zaken aan de ondergeschikte besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook aan de instellingen die ervan afhangen;11° een expertisecentrum zijn inzake gedwongen invordering en het verlenen van ondersteuning inzake gedwongen invordering aan de ondergeschikte besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de instellingen die ervan afhangen;12° de oplegging en invordering van boetes waarvan de Regering het beheer aan hem heeft toegewezen, alsmede de behandeling van de administratieve en gerechtelijke beroepen die hiermee verband houden;13° de uitvoering van de taken die toevertrouwd zijn aan zijn personeelsleden overeenkomstig de ordonnantie van 23 juni 2016 betreffende de overname van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;14° het aanspreekpunt zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen die ervan afhangen, voor de Brusselse agglomeratie, alsmede voor de ondergeschikte besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de instellingen die ervan afhangen, voor wat betreft de patrimoniumdocumentatie;15° de toekenning, betaling en invordering van de premies waarvoor de Regering het haar beheer heeft toegewezen, alsook de behandeling van de administratieve en gerechtelijke beroepen die hiermee verband houden. De Regering kan beslissen om andere opdrachten aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit toe te vertrouwen. § 2. Met het oog op het vervullen van de opdrachten vermeld in de eerste paragraaf, kan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit : 1° ontwerpen van wetgevende en reglementaire teksten in fiscale zaken, die tot de gewestelijke bevoegdheid behoren of een invloed hebben op deze bevoegdheid, bestuderen of opstellen op vraag van de minister belast met Financiën;2° gemotiveerde adviezen verlenen over het geheel van de ontwerpen en wetsvoorstellen die een invloed kunnen hebben op de fiscaliteit van het Gewest, om de samenhang en de overeenstemming van de teksten betreffende de Brusselse fiscaliteit te verzekeren, op vraag van de Regering;3° het beheer van de Brusselse fiscale contentieux in het bijzonder voor het Grondwettelijk Hof of voor de Europese rechtscolleges, bestuderen en coördineren;4° de communicatie omtrent de Brusselse fiscale wetgeving organiseren, in het bijzonder naar de burgers en de ondernemingen;in dit verband zal hij instructies, commentaren en omzendbrieven opstellen om de samenhang, de transparantie en de gelijkheid in de toepassing van de fiscale teksten te verzekeren; 5° adviezen verlenen over alle wetsontwerpen of bestaande wetgeving, in België of in het buitenland, die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van het Gewest. § 3. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit beschikt over operationele autonomie, die in ieder geval betrekking heeft op : 1° de vaststelling en wijziging van de organisatiestructuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;2° de organisatie van operationele processen met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;3° de uitvoering van het personeelsbeleid voor wat meer bepaald betreft alle aspecten gelinkt aan human resources, aan aanwervingen, aan opleiding, aan welzijn op het werk, aan wedden en pensioenen;4° het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen voor : a) de werking van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;b) de uitvoering van de doelstellingen en de taken van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;c) het sluiten van contracten ter verwezenlijking van de opdrachten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;5° de interne controle binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Art. 3.De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit staat onder het rechtstreeks gezag van de minister die bevoegd is voor Financiën.

De minister bevoegd voor Financiën kan op elk ogenblik, in het kader van de uitoefening van zijn toezichtsbevoegdheid, informatie opvragen aan de directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. Deze informatie kan zowel betrekking hebben op algemene vragen als op individuele onderwerpen of dossiers.

Art. 4.§ 1. De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit wordt geleid door zijn directeur-generaal, die wordt bijgestaan door een adjunct-directeur-generaal. § 2. De directieraad is samengesteld uit de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de directeurs-diensthoofden.

De directieraad wordt voorgezeten door de directeur-generaal of, in het geval deze afwezig of verhinderd is, door de adjunct-directeur-generaal.

Indien beiden afwezig of verhinderd zijn, wordt de directieraad voorgezeten door de directeur-diensthoofd aangeduid door de directeur-generaal of, in het geval deze afwezig of verhinderd is, door de directeur-diensthoofd aangeduid door de adjunct-directeur-generaal. § 3. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij besluit van 25 april 2002, is van toepassing op de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Voor de toepassing ervan, moet telkens wanneer voormeld besluit van 25 maart 1999 verwijst naar het « Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », dit worden gelezen als « Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Voor de toepassing ervan, worden de bevoegdheden die bij het besluit van 25 maart 1999 zijn toegewezen aan de secretaris-generaal en aan de adjunct-secretaris-generaal respectievelijk uitgeoefend door de directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit en door de adjunct-directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. De bevoegdheden die bij besluit van 25 maart 1999 zijn toegewezen aan de directeurs-generaal worden uitgeoefend door de directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Art. 5.De personeelsleden van het bestuur fiscaliteit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Brussel Fiscaliteit) worden aangesteld binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Art. 6.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de regeling van de rechtspositie en de bezoldiging van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van toepassing op de statutaire personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Voor de toepassing ervan, moet telkens wanneer het besluit van 27 maart 2014 verwijst naar het « ministerie », dit worden gelezen als « de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Voor de toepassing ervan, moet telkens wanneer het besluit van 27 maart 2014 verwijst naar de « directieraad », dit worden gelezen als de « directieraad van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

De bevoegdheden die bij het besluit van 27 maart 2014 zijn toegewezen aan de secretaris-generaal en aan de adjunct-secretaris-generaal worden uitgeoefend door de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal, voor wat betreft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

De bevoegdheden die bij het besluit van 27 maart 2014 zijn toegewezen aan de directeurs-generaal worden uitgeoefend door de directeur-generaal, in voorkomend geval bijgestaan door de adjunct-directeur-generaal.

Art. 7.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de regeling van de rechtspositie en de bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van toepassing op de contractuele personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

Voor de toepassing ervan, moet telkens wanneer het besluit van 27 maart 2014 verwijst naar het « ministerie », dit worden gelezen als « Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

De bevoegdheden die bij het besluit van 27 maart 2014 zijn toegewezen aan de secretaris-generaal en aan de adjunct-secretaris-generaal worden uitgeoefend door de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal, voor wat betreft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit.

De bevoegdheden die bij besluit van 27 maart 2014 zijn toegewezen aan de directeurs-generaal worden uitgeoefend door de directeur-generaal, in voorkomend geval bijgestaan door de adjunct-directeur-generaal.

Art. 8.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende de regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden «,de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, » ingevoegd na het woord « ministerie ».

In artikel 2, 1°, van bovenvermeld besluit van 27 maart 2014, worden de woorden «, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, » ingevoegd na het woord « ministerie ».

In artikel 3 van bovenvermeld besluit van 27 maart 2014, zoals gewijzigd bij besluit van 21 april 2016, wordt een punt 1° bis ingevoegd dat luidt als volgt : « 1° bis van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Art. 9.Voorliggend besluit doet geen afbreuk aan de verworven rechten van de personeelsleden aangesteld in de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit op grond van artikel 5 van voorliggend besluit, daaronder begrepen de voormalige personeelsleden van de Brusselse Agglomeratie en deze van de voormalige Provincie Brabant.

Art. 10.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 1996Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/1996 pub. 20/11/1997 numac 1997031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging in de benoeming van de leden en waarnemers van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater, zoals gewijzigd bij besluit van 11 september 1997, van 23 december 1999, van 31 augustus 2000, van 8 november 2001, van 28 februari 2002, van 30 juni 2005, van 14 februari 2008, van 28 april 2011 en van 15 december 2011, wordt het woord « ministerie » vervangen door de woorden « Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Artikel 1, lid 1, 4°, van bovenvermeld besluit van 7 november 1996 wordt opgeheven.

Artikel 54 van bovenvermeld besluit van 7 november 1996 wordt vervangen door : « De rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken is bevoegd voor het uitvaardigen, viseren en uitvoerbaar verklaren van een dwangbevel zoals met het oog op de uitvoering van artikel 35, § 1, tweede lid, van de ordonnantie.

In geval van afwezigheid van de rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken, worden de bevoegdheden bedoeld in het vorige lid uitgeoefend door de plaatsvervangend rekenplichtige van ontvangsten belast met fiscale zaken. ».

Art. 11.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen, zoals gewijzigd bij besluit van 23 maart 2000, van 31 augustus 2000, van 13 december 2001, van 30 juni 2006, van 14 februari 2008 en van 28 april 2011, worden de woorden « de fiscale administratie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « het bestuur ».

Artikel 1, lid 1, 4° van bovenvermeld besluit van 21 januari 1999 wordt vervangen door « 4° het bestuur : de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Artikel 6 van bovenvermeld besluit van 21 januari 1999 wordt als volgt gewijzigd : 1° de woorden « de adjunct-secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » worden vervangen door de woorden « de adjunct-directeur-generaal van het bestuur »;2° de woorden « van de Administratie van Financiën en Begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » worden vervangen door de woorden « van het bestuur ».

Art. 12.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013031068 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de artikelen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren zoals bedoeld in de artikelen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals gewijzigd bij besluit van 10 maart 2016, wordt als volgt gewijzigd : 1° de woorden « van het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » worden vervangen door de woorden « van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit »;2° de woorden « de Adjunct-secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » worden vervangen door de woorden « de adjunct-directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit »;3° de woorden « de Adjunct-secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel » vervangen door de woorden « de adjunct-directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Art. 13.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en de invordering van de milieubelasting bedoeld in de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat e sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en de invordering van de milieubelasting, zoals bedoeld in de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, worden de woorden « van het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

In artikel 3, § 2, van bovenvermeld besluit van 11 juli 2013 worden de woorden « de Adjunct-secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de adjunct-directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Art. 14.In het eerste lid van artikel 410 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de woorden « en/of voor de verschijning in persoon in naam van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van betwistingen met betrekking tot de toepassing van een fiscale wet » ingevoegd na de woorden « pararegionale thesaurieën ».

Art. 15.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014031850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inn sluiten tot vaststelling van het model van aangifteformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en invordering van deze belasting, zoals gewijzigd bij besluit van 14 januari 2016, worden de woorden « van het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

In artikel 9, § 2, van bovenvermeld besluit van 4 september 2014 worden de woorden « de Adjunct-secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » vervangen door de woorden « de adjunct-directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit ».

Art. 16.Artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen door : « De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden gegroepeerd binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit voor wat betreft de fiscale diensten, en binnen de Gewestelijk Overheidsdienst Brussel voor het overige. ».

Art. 17.Artikel 5, eerste lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016031315 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en econom sluiten houdende de uitvoering van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende de algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie wordt vervangen door : « De directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit sluiten een protocol dat de wijze regelt waarop de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in naam en voor rekening van Brussel Economie en Werkgelegenheid overgaat tot de inhouding, terugvordering of niet-vereffening van subsidies ».

Art. 18.Artikel 9, lid 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot uitvoering van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie wordt vervangen door : « De Directeur-generaal van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de Directeur-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit sluiten een protocol dat de wijze regelt waarop de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in naam en voor rekening van Brussel Economie en Werkgelegenheid overgaat tot de invordering van administratieve geldboeten. ».

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 20.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 december 2016.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en dringende medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^