Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 september 2017
gepubliceerd op 20 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017013215
pub.
20/09/2017
prom.
07/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013215

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 5 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en meer bepaald op artikel 5 § 1 ervan.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;

Op voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor de Plaatselijke Besturen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : - "De ordonnantie", de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen; - "De Regering", de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; - "De openbare instelling" : de lokale of gewestelijke openbare instelling zoals omschreven door artikel 2 al. 3 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

Art. 2.Onverminderd de andere bepalingen die van toepassing zijn krachtens de ordonnantie van 12 januari 2006, genieten de leden van de beheersorganen van de openbare instellingen, in uitvoering van artikel 5 § 1 van voormelde ordonnantie, bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten en allerhande voordelen, waarvan het totaalbedrag op jaarbasis beperkt is tot : 1° Het equivalent van 120 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting van de raad van bestuur voor de leden van die beheersorganen, waarbij het aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 20;2° Het equivalent van 120 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting van de beperkte beheersorganen voor de leden van die beperkte beheersorganen, waarbij het aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 10;3° Het equivalent van 240 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting voor de commissarissen van de Gewestregering die zetelen in de beheersorganen, waarbij het aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 40.4° 300 euro bruto voor de voorzitter en de ondervoorzitter van de beheersorganen per vergadering van die beheersorganen, de beperkte beheersorganen of per vergadering ter voorbereiding van die zittingen met de administratieve diensten van de instelling, waarbij het aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 40;5° Het totale budget voor de voordelen van alle aard en representatiekosten voor de voorzitter en ondervoorzitter mag niet meer bedragen dan 25 % van het bedrag van de maximale jaarlijkse bezoldiging van laatstgenoemden. De representatiekosten voor de uitoefening van de functie worden terugbetaald na voorlegging van een bewijsstuk en het betalingsbewijs door de openbare mandataris.

Art. 3.Onverminderd artikel 4 § 2 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen en overeenkomstig artikel 5 § 3 van voormelde ordonnantie van 12.01.2006, genieten de leden van de politieraad en -colleges bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten en allerhande voordelen, die beperkt zijn tot de volgende jaarbedragen : 1° De vergaderingen van het politiecollege geven geen recht op bezoldiging noch voordelen.2° Met uitsluiting van alle andere bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten, is het totale bedrag van het presentiegeld voor de leden van de zoneraden beperkt tot het equivalent van 150 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting, waarbij het aantal vergaderingen die bezoldigd worden niet meer mag bedragen dan 12.

Art. 4.De in de artikelen 2 en 3 vermelde bedragen volgen de evolutie van de gezondheidsindex, overeenkomstig de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Art. 5.De bepalingen van dit besluit treden in werking op de 1ste januari 2018.

Art. 6.De Minister-President, die bevoegd is voor de Plaatselijke Besturen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 september 2017.

R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor de Plaatselijke Besturen


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^