Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 05 oktober 2017
gepubliceerd op 19 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017013658
pub.
19/10/2017
prom.
05/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013658

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


5 OKTOBER 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, inzonderheid op artikel 59, § 1;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg;

Gelet op het evaluatierapport houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bedoeld in artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012;

Gelet op het advies 62.002/2 van de Raad van State, gegeven op 11 september 2017 overeenkomstig artikel 84 § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het besluit van 11 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg zeer strikte voorwaarden oplegt met betrekking tot de afsluiting van bouwplaatsen;

Dat de verzoekers deze vereisten, die bijdragen tot de harmonisatie van de op het grondgebied van het gewest uitgevoerde werken, goed naleven;

Overwegende echter dat het besluit van 11 juli 2013 in geen enkele mogelijkheid van afwijking voorziet op de vereisten die het oplegt;

Dat het gebruik van de bouwplaatsafsluitingen als informatiedrager over de eigenlijke werken (uitvoeringstermijn, fases, enz.) en de nagestreefde doelstellingen (reden van de werken, voorgestelde situatie na de voltooiing ervan, enz.) in deze omstandigheden niet mogelijk is;

Overwegende dat deze tekortkoming bijgevolg moet worden ongedaan gemaakt, met het oog op een betere communicatie met de buurtbewoners en de gebruikers, wat een van de doelstellingen is van de voornoemde ordonnantie van 3 juli 2008 en haar uitvoeringsbesluit van 11 juli 2013;

Overwegende dat de omheiningen in sommige gevallen bovendien van gedaante kunnen veranderen in artistieke uithangborden die, zonder de aan werfomheiningen toebedeelde doelstellingen in vraag te stellen, bijdragen tot de integratie van de werf in zijn omgeving en dus aan een positieve aanvaarding vanwege de gebruikers en de buurtbewoners van de openbare weg ; blijkt het ook aangewezen om dit soort initiatieven mogelijk te maken ;

Overwegende echter dat die mogelijke afwijkingen van de vereisten van het besluit van 11 juli 2013 zorgvuldig moeten worden afgebakend;

Dat ze slechts relevant zijn voor de bouwplaatsen van een zekere omvang, geleid door de zogenoemde "institutionele" verzoekers;

Dat ze geen voorwendsel mogen vormen om handelsreclame te maken;

Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 8, § 1e, van het besluit van 11 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg, worden twee nieuwe paragrafen toegevoegd, 3 en 4, opgesteld als volgt : § 3. Een uitvoeringsdienst of een persoon die op de lijst als bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de ordonnantie voorkomt, mag afwijken van de voorschriften van BIJLAGE 1 op voorwaarde dat: 1° de afwijking bedoeld is om de afsluitingen te gebruiken a) als informatiedrager over de bouwplaats en de met de werken nagestreefde doelstellingen;b) als informatiedrager over de bereikbaarheid van de werf zelf en de omgeving;c) als drager voor kunstwerken of als drager voor kunst reproducties;2° De voornoemde afsluitingen bedoeld in 1° : a) voor het grootste deel samengesteld zijn uit gerecycleerde materialen;b) worden beheerd om na gebruik gerevaloriseerd te worden: herbruik, recyclage, revalorisatie.3° Het verbod op handelsreclame op de afsluitingen wordt gehandhaafd.4° De afwijkende afsluitingen mogen niet: a) afwijken van de vereisten met betrekking tot de afmetingen van de panelen, van hun stijfheid of de afmetingen van de logo's, zoals vastgesteld in BIJLAGE 1;b) De leesbaarheid van de wegsituatie in het gedrang brengen;c) aanleiding geven tot een probleem met het contrast, reflectie, kleurgebruik van de afsluitingen in de stedelijke context;d) De veiligheid van de wegsituatie in het gedrang brengen voor de weggebruikers; e) Bijkomende hinder met zich meebrengen, van welke aard dan ook (auditief, trillingen, etc.). § 4. Indien niet aan alle voorwaarden bepaald in § 3 is voldaan, kan de wegbeheerder eisen dat de afwijkende panelen onmiddellijk worden vervangen door de panelen, bepaald door het geheel van voorschriften van BIJLAGE 1.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 oktober 2017.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^