Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018
gepubliceerd op 15 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018 houdende de overheveling van het personeel naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011196
pub.
15/03/2018
prom.
18/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011196

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


18 JANUARI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018 houdende de overheveling van het personeel naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017 houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewijzigd door het besluit van 20 november 2015, het besluit van 21 januari en het besluit van 15 december 2016;

Gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Op voorstel van de Minister belast met Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Brussel Openbaar Ambt : de gewestelijke overheidsdienst Brussel die werd opgericht via het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017 houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt;

Art. 2.De personeelsleden waarvan de lijst als bijlage is toegevoegd, worden ambtshalve overgeheveld met behoud van hun hoedanigheid en graad bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt.

Art. 3.De personeelsleden die, voor hun overheveling naar Brussel Openbaar Ambt, een statutaire stage liepen bij een andere instelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zetten die stage voort bij Brussel Openbaar Ambt.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2018.

Art. 5.De minister bevoegd voor Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 januari 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

BIJLAGE LIJST VAN DE STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN OVERGEHEVELD NAAR BRUSSEL OPENBAAR AMBT

NAAM

VOORNAAM

Graad

Niveau-Rang-Schaal

Taalrol

DE BRAUWER

Sandra

Assistente

B1 - B101

NL

DE MEYER

Mieke

Eerste adjunct

C2 - C200

NL

DEDOBBELEER

Gisèle

Eerste attaché

A2 - A200

FR

DEHAES

Francis

Directeur

A3 - A300

FR

GOELFF

Laurent

Assistent

B1 - B101

FR

LEKEU

Guillaume

Assistent

B1 - B101

FR

MAROTTE

Amélie

Attaché

A1 - A101

FR

RIABICHEFF

Irène

Eerste attaché

A2 - A210

FR

SIMOENS

Sandrine

Assistente

B1 - B101

FR

TIXHON

Marie

Assistente

B1 - B101

FR

VAN VLASSELAER

Jan

Adjunct

C1 - C102

NL


Gezien om te worden aangehecht aan het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018 houdende de overheveling van het personeel naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt.

R. VERVOORT, Minister-President


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^