Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdsted

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011467
pub.
27/03/2018
prom.
21/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011467

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


21 MAART 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari, 19 maart en 4 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001 (3), 22 januari en 29 april 2002, 5 mei 2003, 10 juli 2003 en 12 augustus 2003, 2 maart, 16 maart, 25 april en 13 september 2004, 27 maart 2006, 21 februari 2010, 19 juli 2012 (5), 26 december 2013 en 6 januari 2014 (3), artikel 87 § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd door de wetten van 9 mei 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001 (3), 22 januari 2002, 5 mei en 10 juli 2003, 2 en 16 maart 2004, 25 april 2004, 27 maart 2006, 19 juli 2012 (2) et 6 januari 2014 (6), en door de bijzondere ordonnanties van 4 juni 2015 en 20 juli 2016, artikel 40, § 1;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1975, 17 juni en 19 juli 1991, 22 juli 1993, 22 februari 1998, 25 januari, 22 maart en 24 december 1999, 4 februari 2000, 19 juli en 5 september 2001, 14 januari, 19 april en 24 december 2002 3 april en 22 december 2003, 9 juli 2004, 12 januari et 20 juli 2006, 22 december 2008, 17 juni 2009, 31 maart 2010, 19 maart 2013, 16 mei en 25 oktober 2016 en 28 april 2017, en door de ordonnanties van 10 januari 2002, 17 juli 2003, 1 april 2004, 29 juli 2015 en 8 december 2016, artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,, gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 15 februari, 26 februari, 12 april en 24 juni 1991, 20 juli, 11 en 23 december 1998, 29 januari, 2 en 15 februari, 23 maart, 22 april, 4 juni, 22 juni (2), 1 juli, 5 october (2) en 14 december 1999, 9, 18 en 20 juli 2000, 4 juli, 10 juni, 10 augustus, 19 en 30 november 2001, 11 december (2) en 13 december 2001,, 19 en 28 februari, 26 mei, 7 juli, 2 augustus, 2 en 17 december 2002, 18 februari, 12, 18, 26 et 27 maart, 16 en 27 mei, en 11 juli 2003, 27 april (2), 22 juni en 22 december 2004, 15 februari, 3 juli, 14 october (2), 10 en 17 november 2005, 22 en 30 juni, 1 en 20 juli, en 27 september 2006, 21, 27 en 30 april, 9 mei, 3 juni, 13 juli (3) en 20 december 2007, 1 juli 2008, 13 februari, 14 april en 17 juli 2009, 22 januari, 3 en 21 februari, 17 juni, 3 september en 12 oktober 2010, 12 september, 25 october en 30 november 2011, 20 januari en 2 juli 2012, 11 februari, 20 maart, 4 juli, 24 september, 12 november, 4, 8, 11, 15 en 21 december 2013, 13 en 20 januari, 26 maart, 28 april, 27 mei, 29 juni (2) 13 juli en 19 december 2014, 26 mei, 27 september, 23 october, 9 november en 16 december 2015, 22 februari, 4 en 15 juli, 1 en 13 december 2016, 2 februari, 6 en 15 maart, 22 juni, 9 en 15 oktober, 12 november en 17 december 2017, artikel 19bis, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controle staan van de Executieve, gewijzigd door het besluit van de Executieve van 10 juni 1993 en door de besluiten van de Regering van 25 februari 1999, 19 april 2001, 2 en 10 december 2004, 4 mei 2006, 30 juni 2011, 23 mei 2014, 17 september 2015, 25 februari en 29 september 2016, artikel 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015031417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij besluiten van 15 december 2016, 29 juni en 6 juli 2017, artikel 2;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 9 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 december 2017;

Gelet op de `gendertest' uitgevoerd op 29 januari 2018 met toepassing van artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 23 januari 2018;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Haven van Brussel van 26 januari 2018;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 februari 2018;

Gelet op het advies van het beheerscomité van ACTIRIS van 22 februari 2018;

Gelet op het protocol van het Sectorcomité XV nr. 2018/3 van 29 januari 2018 Op voorstel van de Minister van Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 punt 1° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve, wordt vervangen door wat volgt : "1° de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;"

Art. 2.In Artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve, dienen te worden vervangen de woorden "de Executieve" door " de Regering"

Art. 3.Artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het gezag of controle staan van de Executieve wordt vervangen door het volgende artikel : « De in artikelen 1 en 2 bedoelde personeelsleden ontvangen maaltijdbons met een nominale waarde van 8 EUR waarvan het aantal berekend is overeenkomstig artikel 19bis, § 2, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, De tegemoetkoming van de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het gezag of de controle staan van de Regering bedoeld artikel 1 in de kostprijs van een maaltijdbon bedraagt 6,91 EUR; de tegemoetkoming van het personeelslid bedraagt 1,09 EUR per maaltijdbon ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Openbaar Ambt wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^