Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van een onteigeningsplan volgens de hoogdringendheidsprocedure om redenen van algemeen nut van de gemeente Anderlecht voor de goederen, gelegen Bergensesteenweg 423, 425, 427 en Nijverheids

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018013109
pub.
01/08/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013109

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 JULI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van een onteigeningsplan volgens de hoogdringendheidsprocedure om redenen van algemeen nut van de gemeente Anderlecht voor de goederen, gelegen Bergensesteenweg 423, 425, 427 en Nijverheidskaai 233, te 1070 Anderlecht


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der bestuurlijke pleegvormen in zaken van onteigening voor openbaar nut ;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening voor openbaar nut ;

Gelet op de ordonnantie van 22 februari 1990 betreffende de onteigeningen voor openbaar nut doorgevoerd en toegestaan door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 1, 2, 7 en 8, 35 tot 50, 51 tot 55 en 60 tot 68 en de uitvoeringsbesluiten daarvan;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 tot goedkeuring van het ontwerpprogramma en het MER van het Stadsvernieuwingscontract « Weststation » en tot machtiging van de voorlegging aan het openbaar onderzoek ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de aanstelling van ambtenaren in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing op 1 januari 2018 sluiten tot toekenning van een subsidie aan de gemeente Anderlecht voor de uitvoering van bepaalde operaties van het stadsvernieuwingscontract « Weststation »;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017 tot goedkeuring van het meerjarenprogramma « Stadsbeleid door wijkontwikkeling 2017-2020 » van de gemeente Anderlecht en tot toekenning van een subsidie ten gunste van Anderlecht voor de verwezenlijking van dit meerjarenprogramma;

Gelet op de beraadslaging van 19 april 2018 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de toestemming vraagt van de gewestelijke regering om over te gaan tot de onteigening betreffende de als volgt gekadastreerde onroerende goederen : 4e afdeling, sectie B, nr. 315R4 met een oppervlakte van 2350 m², gelegen Nijverheidskaai 233 4e afdeling, sectie B, nr. 315S4 met een oppervlakte van 391 m², gelegen Nijverheidskaai 423 4e afdeling, sectie B, nr. 315W4 met een oppervlakte van 125 m², gelegen Bergensesteenweg 425 4e afdeling, sectie B, nr. 315X4 met een oppervlakte van 262 m², gelegen Bergensesteenweg 427 Gelet op het feit dat hiertoe het ontwerp van onteigeningsplan als bijlage is aangehecht aan de beraadslaging van 19 pril 2018 van de gemeenteraad van Anderlecht;

A - Percelen gelegen Bergensesteenweg 423, 425 en 427 en Nijverheidskaai 233 te 1070 Anderlecht en gekadastreerd 4e afdeling, sectie B, nr. 315R4, nr. 315S4, nr. 315W4, nr. 315X4 Overwegende dat overeenkomstig de projectfiche « A.6 Volkshuis » van het Stadsvernieuwingscontract « Weststation » & « 2.2 Volkshuis » van het meerjarenprogramma 2017-2020 Stadsbeleid door Wijkontwikkeling van de gemeente Anderlecht voorzien is dat een architecturale renovatie, een maatschappelijke animatie, en sociaal-economische innovatie en woningen moeten worden verwezenlijkt ;

Overwegende dat de gebouwen op nr. 423, 425 en 427 van de Bergensesteenweg en nr. 233 van de Nijverheidskaai ideaal gelegen zijn om deze leefbare ruimte voor maatschappelijke animatie en participatie tot uitvoering te brengen tussen de industriewijken, het centrum van Anderlecht en de nieuwe wijken rond Biestebroek ; dat met de verwerving van deze goederen een site tot stand gebracht kan worden vanuit een innoverende demarche rond arbeiderserfgoed en sociaal-economische activiteiten met voorbeeldwaarde ;

Overwegende dat de projectfiche voor prioritair project « A.6 Volkshuis » van het Stadsvernieuwingscontract « Weststation » voorziet in de aankoop van de percelen, de renovatie van het voormalige Volkshuis en de aanleg van een ruimte voor multifunctionele sociale cohesie (project A.6a) maar eveneens de constructie van een gebouw beoogt met 10 woningen (met sociale woningen gelijkgestelde of geconventioneerde woningen) en de aanleg van gemeenschappelijke ruimten op de benedenverdieping in interactie met de openbare voorziening van het Volkshuis;

Overwegende dat één van de doelstellingen van de stadsvernieuwingscontracten bestaat in : o vastgoedoperaties bedoeld om met sociale woningen gelijkgestelde of geconventioneerde woningen, buurtvoorzieningen of handels- en productieve ruimten en aanhorigheden, eventueel binnen projecten met een gemengde bestemming, te verwezenlijken, te behouden, te vermeerderen, te herwaarderen, te saneren, te verwerven of te verbeteren (art 37 1 eerste lid, 2° ordonnantie van 6 oktober 2016) en dat aan één van deze doelstellingen is voldaan door deze als prioritair goedgekeurde operatie in het kader van de diagnose en het programma van het stadsvernieuwingscontract « Weststation ».

Overwegende dat uit de diagnose die de inhoud van het meerjarenprogramma « Stadsbeleid door Wijkontwikkeling 2017-2020 » van de gemeente Anderlecht heeft mogelijk gemaakt, blijkt dat er ter plaatse een gebrek bestaat aan lokale voorzieningen en gemeentelijke uitrustingen van collectief belang die zijn aangepast aan de plaatselijke behoeften;

Overwegende dat gelet op de doelstellingen die in aanmerking komen voor de programma's van het Stadsbeleid via Wijkontwikkeling het project voorziet in de opening van een ruimte voor multifunctionele sociale cohesie, waar leefbaarheid, volksopvoeding, cultuur en vernieuwende initiatieven hand in hand gaan door het hergebruik van de site van het vroegere Volkshuis van Anderlecht en een nieuwe openbare ruimte en van de renovatie van polyvalente infrastructuur;

Overwegende dat dit project mogelijk maakt: o de opening van een openbare ruimte voor bodemverrijking en sociale netwerking in een strategisch deel van de gemeente ; o de bevordering van de netwerking tussen de burgers van de oude wijken en van de nieuwe opkomende wijken rond een kwalitatief hoogstaande en aangename infrastructuur ; o de bevordering van het gebruik van de site door de burgers en diverse collectieven die initiatieven voeren die de plaatselijke animatie en het beter samenleven stimuleren ; o valorisering en communicatie rond de erfgoeddimensie van het gebouw om de aantrekkelijkheid hiervan te vergroten voor alle bevolkingsgroepen van het Gewest; o de verwerking van complementaire sociaal-economische dimensies op de site om de lokale integratie en duurzaamheid hiervan te versterken.

Overwegende dat het project in zijn hoofdfunctie tegemoet komt aan operationele doelstelling 2, meer bepaald punt 1° van art 23 § 2 en accessoir aan de operationele doelstelling 1, meer bepaald punt 1° van art 23 § 1 van het besluit van 19 januari 2017 betreffende het Stadsbeleid ;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van de hogervermelde goederen noodzakelijk is wegens het financieringsplan voor de projecten, waaraan strikte termijnen zijn verbonden ;

Overwegende dat het derhalve aangewezen is dat de gemeente eigenaar wordt van de goederen gelegen op nr. 423, 425 en 427 van de Bergensesteenweg en nr. 233 van de Nijverheidskaai te 1070 Anderlecht Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van art. 45 § 1 van de ordonnantie van 6 oktober 2016 de uitvoeringsduur van de stadsvernieuwingscontracten zestig maanden bedraagt en dat deze periode van start is gegaan op 1 december 2017 ;

Overwegende dat in toepassing van de bepalingen van art. 62, tweede lid, 1° van de ordonnantie van 6 oktober 2016 de uitvoeringsduur van de meerjarige programma's 2017-2020 van het Stadsbeleid via wijkontwikkeling door de Regering is vastgesteld ;

Overwegende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij beslissing van 8 december 2016 de uitvoeringstermijn van de meerjarige programma`s 2017-2020 van het Stadsbeleid via wijkontwikkeling heeft vastgesteld op 3,5 jaar en dat deze termijn is ingegaan op 15 juli 2017 ;

Overwegende dat de gemeente binnen deze termijnen de goederen in bezit dient te nemen, de overheidsopdrachten voor diensten en werken uitschrijven en toewijzen en de terbeschikkingstellingsprocedures organiseren ;

Overwegende dat het de verwezenlijking betreft van prioritaire projecten van de herwaarderingsprogramma's van het Stadsvernieuwingscontract « Weststation » en van het meerjarenprogramma 2017-2020 Stadsbeleid via wijkontwikkeling van de gemeente Anderlecht ;

Overwegende dat er daarom snel moet overgegaan worden tot de inbezitneming van de goederen ten einde over te gaan tot de herwaardering ervan in het raam van dit programma;

Overwegende derhalve dat het voor het algemeen nut noodzakelijk is over te gaan tot de inbezitneming van de percelen die weergegeven zijn op het onteigeningsplan en dat overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Op voorstel van de Minister-President bevoegd voor Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een onteigeningsplan goedgekeurd voor de onroerende goederen gekadastreerd als volgt: 4e afdeling, sectie B, nr. 315R4 met een oppervlakte van 2350 m², gelegen Nijverheidskaai 233 4e afdeling, sectie B, nr. 315S4 met een oppervlakte van 391 m², gelegen Nijverheidskaai 423 4e afdeling, sectie B, nr. 315W4 met een oppervlakte van 125 m², gelegen Bergensesteenweg 425 4e afdeling, sectie B, nr. 315X4 met een oppervlakte van 262 m², gelegen Bergensesteenweg 427

Art. 2.Het is noodzakelijk, omwille van het openbaar nut, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen aangegeven op de onteigeningsplannen, vermeld in de artikel 1 te vorderen.

Art. 3.De gemeente Anderlecht wordt gemachtigd om over te gaan tot de onteigeningen.

Art. 4.De rechtspleging bij dringende omstandigheden ten algemenen nutte, bepaald bij de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, kan op de onteigeningen worden toegepast.

Art. 5.De Minister-President bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^