Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01 juni 2017
gepubliceerd op 21 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van de gewestelijke waarborg voor het uitgifteprogramma van thesauriebewijzen van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018015364
pub.
21/12/2018
prom.
01/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015364

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


1 JUNI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van de gewestelijke waarborg voor het uitgifteprogramma van thesauriebewijzen van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën


DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, Gelet op de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juli 1993 betreffende het beheer van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 1994 betreffende de toepassing van artikel 5, § 2, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;

Gelet op de ordonnantie van 2 mei 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;

Gelet op de ordonnantie van 24 november 2011 tot wijziging van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;

Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 48;

Gelet op de tenuitvoerlegging van een programma voor de uitgifte van 550 miljoen euro aan thesauriebewijzen op korte en lange termijn van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën door Belfius Bank NV;

Gelet op de noodzaak om de waarborg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te kennen voor het dekken van de verhoging met 200 miljoen euro van dit programma voor de uitgifte van thesauriebewijzen op korte en lange termijn, waarvan het totale bedrag opgetrokken is tot 750 miljoen euro.

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van de Begroting;

Overwegende dat het in het belang is van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën om zijn financieringsbronnen te diversifiëren en rechtstreeks toegang te hebben tot de investeerders om zo zijn financieringskosten lager te doen uitvallen;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent zijn waarborg voor het uitgifteprogramma van thesauriebewijzen van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, en inzonderheid voor de thesauriebewijzen die in het kader van dit programma worden uitgegeven door het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.

Deze waarborg is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en op eerste verzoek opvraagbaar.

Art. 2.De Minister-President en de Minister die bevoegd is voor Begroting en Financiën worden, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 1 juni 2017.

Voor de Regering : R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen G. VANHENGEL, De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^