Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018
gepubliceerd op 16 januari 2019

Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Benoit WILLOCX in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "Vergunningen en Partnerschappen"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018015699
pub.
16/01/2019
prom.
20/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015699

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


20 DECEMBER 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Benoit WILLOCX in de hoedanigheid van Directeur-Diensthoofd van de afdeling "Vergunningen en Partnerschappen"


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juni 2013 tot vaststelling van de taalkaders van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het personeelsplan 2018 van Leefmilieu Brussel goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 6 september 2018;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 houdende de toekenning van het mandaat van Directeur-Diensthoofd (rang A4) van de afdeling "Vergunningen en Partnerschappen" van het BIM aan de heer Benoit WILLOCX;

Gelet op de evaluatieprocedure van de mandatarissen vastgesteld door bovenvermeld besluit van 21 maart 2018 en meer bepaald het artikel 465;

Overwegende dat de heer Benoit WILLOCX door de evaluatiecommissie werd gehoord voor een tweede evaluatie zoals opgelegd in toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018;

Overwegende dat het rapport van de evaluatiecommissie de vermelding "gunstig" herneemt;

Overwegende dat het artikel 465, § 2, van bovenvermeld besluit voorziet dat wanneer bij de tweede evaluatie van een mandataris de vermelding "gunstig" wordt toegekend aan de mandataris, de Regering éénmalig zijn mandaat kan verlengen zonder dat er wordt overgaan tot een nieuwe toekenningsprocedure voor het mandaat dat hij bekleedt, Besluit :

Artikel 1.De heer Benoit WILLOCX wordt aangeduid voor het uitoefenen van een tweede mandaat als Directeur-Diensthoofd van de afdeling "Vergunningen en Partnerschappen" van Leefmilieu Brussel (Rang A4).

Art. 2.De weddeschaal wordt vastgesteld op de schaal A400.

Art. 3.Het huidige besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 4.Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de betrokkene.

Brussel, 20 december 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie, Bijstand aan personen en Gehandicapten, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^