Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 mei 2018
gepubliceerd op 24 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030964
pub.
24/05/2018
prom.
03/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030964

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


3 MEI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten sluiten betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones genaamd "elektrisch laden", "autocars" en "vrachtwagens"


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 20 juli 2016, in het bijzonder de artikelen 4, 5 en 38, §§ 1 en 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten sluiten betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten;

Gelet op de gendertest ;

Gelet op het advies van de Raad van State van 4 april 2018 in toepassing van artikel 84, § 1, alinea 1, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Aangezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten sluiten met betrekking tot de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten gewijzigd dient te worden met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones om het voor de hand liggend tekort aan parkeerplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest te verhelpen;

Op voordracht van de Minister belast met Mobiliteit, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten sluiten betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten sluiten betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten wordt aangevuld met 19°, 20°, 21°, 22° en 23°, als volgt: "19° Elektrisch oplaadstation: infrastructuur bedoeld voor het opladen van één of meerdere elektrische voertuigen. Het oplaadstation beschikt over minstens één oplaadpunt voorzien van een stopcontact; 20° Aansluiting: de fysieke verbinding van een elektrisch voertuig met het elektrisch oplaadstation, zoals gedefinieerd in artikel 1, 19° van onderhavig besluit, met het oog op het opladen van dit voertuig;21° Verbinding: de elektronische identificatie met het oog op het opladen of het betalen van een rotatietarief aan de exploitant van de infrastructuur bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen; 22° Autocar: elk voor het vervoer van uitsluitend zittende passagiers ontworpen en gebouwd motorvoertuig met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend zoals gedefinieerd in artikel 2.66 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Art. 2.Aan artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin, worden de woorden "worden er zes nieuwe gereglementeerde zones ingesteld" vervangen door de woorden "worden aanvullend de volgende gereglementeerde zones vastgesteld";2° na de bepaling opgenomen onder 6° wordt een nieuwe bepaling 7° ingevoegd: "De zone "elektrisch laden" waar, behoudens vrijstelling, elk gebruik van een parkeerplaats onderworpen is aan een forfaitaire parkeervergoeding zoals bedoeld in artikel 42bis van onderhavig besluit";3° na de bepaling opgenomen onder 7° wordt een nieuwe bepaling 8° ingevoegd: "de "autocars" zone waar, behoudens vrijstelling, iedere autocar die gebruik maakt van een parkeerplaats onderworpen is aan forfaitaire parkeervergoeding zoals bedoeld in artikel 42quater van onderhavig besluit";4° na de bepaling 8° wordt een nieuwe bepaling 9° ingevoegd: "de "vrachtwagens" zone waar, behoudens vrijstelling, iedere vrachtwagen die gebruik maakt van een parkeerplaats onderworpen is aan forfaitaire parkeervergoeding zoals bedoeld in artikel 42sexies van onderhavig besluit".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende vier alinea's : "Het gebruik van een parkeerplaats in een zone "elektrisch laden" is, op ieder moment, onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden vastgesteld in onderhavig besluit.

Het gebruik van een parkeerplaats in de "autocars" zones, hierna "Drop & Ride", "Wait & Ride" en "Sleep & Ride" genoemd, zijn, op ieder moment onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden vastgesteld in onderhavig besluit.

Het gebruik van een parkeerplaats in een "vrachtwagen" zone is op ieder moment onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden vastgesteld in onderhavig besluit.

Art. 4.In hoofdstuk V van hetzelfde besluit, wordt een afdeling 11 met als titel "de zone "elektrisch laden"" ingevoegd.

Art. 5.In hoofdstuk V, afdeling 11 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 42bis ingevoerd, dat luidt als volgt: "

Art. 42bis.In de zone « elektrisch laden » is het toegestaan en gratis een elektrisch voertuig te parkeren op voorwaarde dat de gebruiker van dit voertuig is/wordt verbonden en dat hij de fysieke verbinding van zijn voertuig met de elektrische oplaadstand tot stand brengt, in de zin van artikel 1, 19°, 20° en 21° van onderhavig besluit.

Een forfaitaire vergoeding van 50 euro per parkeerperiode is verschuldigd door de gebruiker van een niet-elektrisch motorvoertuig of de gebruiker van een geparkeerd elektrisch voertuig zonder verbinding of fysieke aansluiting.

De zone "elektrisch laden" wordt aangeduid door een bord dat parkeertype "E9a" toelaat en regelt, samen met een aanvullend bord zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1, 3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, aangevend dat parkeren is voorbehouden aan elektrische voertuigen, alsook een bijkomend bord met vermelding "uitgezonderd verbinding & aansluiting: 50€/4u30".

Art. 6.In hoofdstuk V, afdeling 11 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 42ter ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 42ter.Behoudens hetgeen bepaald in artikel 39, § 1 van het Besluit, zijn de vrijstellingskaarten niet van toepassing in de zone "elektrisch laden".

Art. 7.In het hoofdstuk V van hetzelfde besluit wordt een afdeling 12 ingevoegd, met als titel : "de "autocars" zones".

Art. 8.In het hoofdstuk V, afdeling 12 van hetzelfde besluit wordt een artikel 42quater ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 42quater.De "autocars" zones in de zin van onderhavig besluit zijn de volgende : 1° de "Drop & Ride" zone waar het stilstaan van het voertuig toegelaten en gratis is gedurende de tijd aangegeven op het daartoe voorziene verkeersbord.Ingeval van overschrijding van de aangegeven tijd op het daartoe voorziene verkeersbord of, ingeval van afwezigheid van dergelijk verkeersbord, is een forfaitaire vergoeding van 50 euro per parkeerperiode verschuldigd, wanneer het voertuig langer stilstaat dan noodzakelijk voor het in- of uitstappen van personen of laden en lossen van dingen..

De "Drop & Ride" zone wordt aangeduid door een bord dat parkeertype "E9d" toelaat en regelt, aangevend dat parkeren enkel toegelaten is voor autocars, samen met een aanvullend bord, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1, 3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met de vermelding: "Betalend na 30min: 50€/4u30"; 2° de "Wait & Ride" zone waar de maximale duur voor het parkeren van autocars 4u30 is en waar de parkeervergoeding 1 euro per 15 minuten bedraagt. Het eerste kwartier is gratis, mits registratie van de aanvang van de parkeerperiode, hetzij elektronisch, hetzij door middel van een ticket afgeleverd door het daartoe voorziene parkeerautomaat. Voor eenzelfde parkeerplaats is slechts één kwartier gratis parkeren toegestaan, zonder mogelijkheid tot verlenging.

Onverminderd artikel 5 van onderhavig besluit, ingeval van overschrijding van de toegelaten parkeertijd door een autocar, wordt de gebruiker geacht gekozen te hebben de forfaitaire vergoeding ten belope van 50 euro per parkeerperiode te betalen.

De "Wait & Ride" zone wordt aangeduid door een bord dat parkeertype "E9d" toelaat en regelt, aangevend dat parkeren enkel toegelaten is voor autocars, samen met een aanvullend bord, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1, 3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met de vermelding: "Betalend: 1€/15min. Max. 4u30. Nadien : 50€/4u30". 3° de " Sleep & Ride" zone waar voertuigen gratis en ongelimiteerd mogen parkeren. De "Sleep & Ride" zone wordt aangeduid bord dat parkeertype "E9d" toelaat en regelt, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1, 3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, aangevend dat parkeren enkel toegelaten is voor autocars."

Art. 9.In het hoofdstuk V, van hetzelfde besluit, wordt een afdeling 13 ingevoegd, met als titel : "De "vrachtwagen" zone".

Art. 10.In het hoofdstuk V, afdeling 13 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 42quinquies ingevoegd dat luidt als volgt: "

Art. 42quinquies.De duurtijd voor het parkeren in een "vrachtwagen" zone is niet gelimiteerd."

Art. 11.In het hoofdstuk V, afdeling 13 van hetzelfde besluit, wordt een artikel 42sexies ingevoegd dat luidt als volgt: "

Art. 42sexies.In de "vrachtwagen" zone, is de geldende parkeervergoeding 0,50 euro voor een uur.

Het eerste kwartier is gratis, mits registratie van de aanvang van de parkeerperiode, hetzij elektronisch, hetzij door middel van een ticket afgeleverd door het daartoe voorziene parkeerautomaat. Voor eenzelfde parkeerplaats is slechts één kwartier gratis parkeren toegestaan, zonder mogelijkheid tot verlenging.

Onverminderd artikel 5 van onderhavig besluit, ingeval van niet-betaling van de parkeervergoeding of ingeval van overschrijding van de betaalde parkeerperiode, wordt de gebruiker van de vrachtwagen geacht gekozen te hebben de forfaitaire vergoeding ten belope van 50 euro per parkeerperiode te betalen.

De "vrachtwagen" zone wordt aangeduid door een bord dat parkeertype "E9c" toelaat en regelt, aangevend dat parkeren voorbehouden is voor vrachtwagens, samen met een aanvullend bord, zoals gedefinieerd in artikel 70.2.1, 3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met de vermelding: "Betalend: 0,50 euro/u"." HOOFDSTUK II. - Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen

Art. 12.Het onderhavige besluit treedt in werking op 1 juni 2018.

Art. 13.De minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 3 mei 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^