Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018
gepubliceerd op 21 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031297
pub.
21/06/2018
prom.
14/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031297

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


14 JUNI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 83quinquies;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen;

Overwegende dat de aangifteformulieren die worden verzonden door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, dienen te worden aangepast aan de nieuwe huisstijl van deze overheidsdienst;

Overwegende dat ontwerpen van besluit waarbij formulieren worden vastgesteld geen reglementaire voorschriften bevatten in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van de Raad van State van 12 januari 1973, is dit ontwerp van besluit niet onderworpen aan het advies van de Raad van State, afdeling Wetgeving;

Op voorstel van de Minister van Financiën, Begroting, Externe betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor het belastingjaar 2018 en voor de volgende belastingjaren wordt bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen, voor wat betreft de aangifteformulieren voor de belasting bedoeld in hoofdstuk V van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit, vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 januari 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën en Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 juni 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Financiën, Begroting, Externe betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^