Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019
gepubliceerd op 24 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 se

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019011798
pub.
24/04/2019
prom.
21/02/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011798

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


21 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 september 2007


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 8 en 40;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, inzonderheid op de artikelen 25, 45 en 69;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 7 januari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking.

Na beraadslaging ;

Besluit :

Artikel 1.In Titel IIIbis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, gewijzigd op 13 september 2007 wordt volgend artikel toegevoegd:

Art. 57ter.Hoofdstuk IV van titel II van dit besluit is van toepassing op de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie.

Voor de toepassing van de artikelen 49 tot 51 op de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie worden : 1° de woorden "de Minister van Financiën" vervangen door de woorden "het beheersorgaan van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven" behalve in § 4 en in § 6, 1ste en 4de leden van artikel 49;2° de woorden "van de diensten van de Regering" vervangen door de woorden "van de autonome bestuursinstelling" ;3° de woorden "van het Gewest" vervangen door de woorden "van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" ;4° de woorden "van de Directie Buitenlandse Handel" vervangen door de woorden "van de Directie van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven waartoe de mandatarissen behoren";5° de woorden "van de Minister belast met Buitenlandse Handel" vervangen door de woorden "van het beheersorgaan van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven" ;6° de woorden "de directie Buitenlandse Handel van de diensten van de Regering" vervangen door de woorden "de raad van bestuur van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven" ;7° de woorden "van de functioneel bevoegde minister" vervangen door de woorden "van de Directie van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven waartoe de mandatarissen behoren".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Brussel, 21 februari 2019.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Gemeentelijke sportinfrastructuur;

R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking ;

G. VANHENGEL


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^