Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 april 2019
gepubliceerd op 18 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Jos

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019011957
pub.
18/04/2019
prom.
12/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011957

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


12 APRIL 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van algemeen nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Joseph Jacquetstraat 28 en James Wattstraat 35-39, in 1030 Schaarbeek


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de ordonnantie van 22 februari 1990 betreffende de onteigeningen van openbaar nut doorgevoerd of toegestaan door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 1, 2, 7 en 8, 19 tot 34, 71, 73 tot 75 en de uitvoeringsbesluiten ervan;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/02/2019 pub. 22/02/2019 numac 2019040378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van 21.187.500 euro ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken in het kader van de Duurzame Wijkcontracten sluiten tot toekenning van een subsidie ten gunste van Schaarbeek voor de uitvoering van het herwaarderingsprogramma voor de wijk "Stephenson";

Gelet op de beraadslaging van 21 november 2018 waarbij de gemeenteraad van Schaarbeek zijn goedkeuring hecht aan het ontwerpprogramma van het duurzaam wijkcontract "Stephenson" en de bijlagen daarvan, die voorzien in de onteigening bij hoogdringendheid om redenen van algemeen nut van de volgende goederen: -10de afdeling, sectie E, nr. 94R11, gelegen James Wattstraat 35-39 in 1030 Schaarbeek; - 10de afdeling, sectie E, nr. 99X6, gelegen Joseph Jacquetstraat 28 in 1030 Schaarbeek;

Gelet op het feit dat daartoe ontwerponteigeningsplannen als bijlage gevoegd zijn bij het basisdossier van het duurzaam wijkcontract "Stephenson";

Percelen gelegen Joseph Jacquetstraat 28 en James Wattstraat 35-39 in 1030 Schaarbeek en gekadastreerd 10de afdeling, sectie E, nr. 99X6 en nr. 94R11 Overwegende dat de operaties [2.01] en [2.02] tot doel hebben een operationeel woningbouwprogramma te ontwikkelen door het aankopen/doorverkopen van bouwvallige goederen teneinde rond het vergroende binnenterrein van het bouwblok geconventioneerde woningen tot stand te brengen;

Overwegende dat de operatie de aankoop omvat van twee belendende kadastrale percelen met daarop twee bouwvallige goederen die grenzen aan een hoogspanningscabine die eigendom is van Sibelga;

Overwegende dat een van de doelstellingen van de duurzame wijkcontracten die met de prioritaire operaties [2.01] en [2.02] van het duurzaam wijkcontract "Stephenson" bereikt wordt, verband houdt met de bevordering van vastgoedoperaties die tot doel hebben om, desgevallend, in het kader van projecten met gemengde bestemming woningen, buurtinfrastructuren en commerciële en productieve ruimten te bouwen (art. 21, eerste lid, 1° van de ordonnantie van 6 oktober 2016);

Overwegende dat een van de doelstellingen van de duurzame wijkcontracten die met de prioritaire operaties [2.01] en [2.02] van het duurzaam wijkcontract "Stephenson" bereikt wordt, het aanbieden van kwaliteitsvolle woningen is;

Overwegende dat de inbezitneming van de voormelde percelen het mogelijk moet maken om het binnenterrein van het bouwblok te herstructureren en dat die herstructurering erop gericht is het wooncomfort te garanderen;

Overwegende dat dit soort herverkaveling een grootschalig project is dat uitgevoerd moet worden in samenwerking met een huisvestingsoperator, zoals bijvoorbeeld CityDev / GOMB (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);

Overwegende dat de inbezitneming van de twee goederen het mogelijk moet maken ongeveer 28 geconventioneerde woningen te bouwen om tegemoet te komen aan de sterke vraag naar woningen in het gewest;

Overwegende dat het voor de uitvoering van de operaties [2.01] en [2.02] nodig is dat de gemeente snel bezit neemt van de goederen om de eventuele voorbereidende studies (bodemanalyse, enz.) uit te voeren en de overheidsopdrachten voor de operatie te organiseren en toe te wijzen. Anders dreigt het vervolg van de procedure nadelige vertraging op te lopen. Het is dus aangewezen dat de gemeente zo snel mogelijk de eigendom van de hoger genoemde percelen kan verwerven om de operaties [2.01] en [2.02] te verwezenlijken;

Overwegende dat het op grond van artikel 8, § 1 van de stedelijke herwaarderingsordonnantie van 6 oktober 2016 toegelaten is om" alle aankopen van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een stedelijk herwaarderingsprogramma, van de wijzigingen ervan of van de aanvullingen erop te laten gebeuren door middel van onteigening ten algemenen nutte" en dat artikel 8, § 3 bepaalt dat "de openbare begunstigden van de programma's voor stedelijke herwaardering mogen optreden als onteigenende overheden in het kader van deze programma's. ";

Overwegende dat volgens de bepalingen van art. 27 § 1 van de ordonnantie van 6 oktober 2016 de uitvoeringstermijn van de duurzame wijkcontracten vijftig maanden bedraagt en dat de gemeente binnen die termijn in bezit moet treden van de goederen, de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten en werken moet organiseren en toewijzen en de terbeschikkingstellingsprocedures moet vaststellen;

Overwegende dat het de bedoeling is om de uitvoering van prioritaire projecten van het herwaarderingsprogramma voor de wijk "Stephenson" mogelijk te maken;

Overwegende dat het volledige basisdossier van het duurzaam wijkcontract "Stephenson" van 13 september 2018 tot 12 oktober 2018 onderworpen werd aan een openbaar onderzoek en dat de overlegcommissie in haar vergadering van 25 oktober 2018 een gunstig advies uitbracht;

Overwegende derhalve dat het nodig is om deze goederen snel in bezit te nemen teneinde ze in het kader van dit programma te herwaarderen;

Overwegende derhalve dat het voor het algemeen nut noodzakelijk is over te gaan tot de inbezitneming van de percelen die weergegeven zijn op de onteigeningsplannen en dat overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Op voorstel van de Minister-President, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd de onteigeningsplannen voor de onroerende goederen die gekadastreerd zijn als volgt: - 10de afdeling, sectie E, nr. 94R11, gelegen James Wattstraat 35-39 in 1030 Schaarbeek; - 10de afdeling, sectie E, nr. 99X6, gelegen Joseph Jacquetstraat 28 in 1030 Schaarbeek;

Art. 2.Het is om redenen van algemeen nut noodzakelijk om onmiddellijk bezit te nemen van de percelen die weergegeven zijn op de onteigeningsplannen vermeld in artikel 1.

Art. 3.De gemeente Schaarbeek wordt gemachtigd om over te gaan tot de onteigeningen.

Art. 4.Voor die onteigening dient de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden ten algemenen nutte, geregeld door de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, te worden toegepast.

Art. 5.De Minister-President, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 april 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^