Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019
gepubliceerd op 05 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019012779
pub.
05/06/2019
prom.
16/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012779

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 MEI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, de artikelen 3 en 9bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques;

Gelet op de gelijkekansentest, uitgevoerd op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 23 januari 2019;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 12 maart 2019;

Gelet op het advies 65.834/1 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat een besluit met terugwerkende kracht in dit geval voor meer rechtszekerheid zal zorgen ten gunste van de rechtsonderhorigen, aangezien in de praktijk is gebleken dat er uiteenlopende interpretaties bestaan in verband met de termijn waarbinnen een nieuw aangeworven werknemer zijn attest moet aanvragen bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling of bij het bevoegde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de terugwerkende kracht in het voordeel van belanghebbenden is en, in die zin, verantwoord is, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques

Artikel 1.In artikel 2bis van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers sluiten betreffende de dienstencheques, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5 worden de woorden "van het lopende jaar worden uiterlijk op 15 februari van het volgende jaar verkregen en" ingevoegd tussen de woorden "De attesten" en de woorden "worden bewaard".2° in paragraaf 5 wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

Art. 2.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 04/04/2017 numac 2017030194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3. De begeleider bedoeld in paragraaf 2 bezit: 1° hetzij een relevante professionele ervaring van minimum 3 jaren in lijn met de inhoud van de gegeven opleiding;2° hetzij een pedagogisch bekwaamheidsattest;3° hetzij een titel ter validering van de bevoegdheden als ondernemingscoach of een attest voor het volgen van een opleiding in tutoraat of coaching. In het kader van een eerstehulpopleiding beschikt de lesgever over een certificaat, titel of diploma dat/die het bewijs levert van zijn vaardigheden voor het verstrekken van een dergelijke opleiding.".

Art. 3.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 04/04/2017 numac 2017030194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, worden de woorden "methodologieën en pedagogische kwaliteiten" ingevoegd tussen de woorden "hun inhoud," en de woorden ", al dan niet passen".

Art. 4.In artikel 5, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de bepalingen onder 5 opgeheven bij koninklijk besluit van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009203451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques sluiten betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, hersteld als volgt: "5° het curriculum vitae van de begeleider of elk document dat het bewijs levert van de nodige ervaring van de begeleider, met inbegrip van de kopieën van certificaten en attesten die het bewijs leveren dat de begeleider aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2, § 3 voldoet;.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2019.

Art. 6.De minister van Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 mei 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^