Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2019
gepubliceerd op 09 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Bru

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019015901
pub.
09/01/2020
prom.
19/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015901

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 DECEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het besluit van 18 juli 2013 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders voor de vierde tot en met de dertiende trap van de hiërarchie van het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van 19 maart 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van 15 december 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de oprichting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;

Gelet op het besluit van 29 juni 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting van Brussel Stedenbouw en Erfgoed;

Gelet op het besluit van 6 juli 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt;

Gelet op het besluit van 21 maart 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 6 december 2019;

Overwegende dat de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt geldig zijn tot en met 20 december 2019;

Overwegende dat nieuwe taalkaders zullen worden uitgevaardigd voor het personeel van de voormelde overheidsdiensten;

Overwegende dat de werkzaamheden vereist voor de vaststelling van de nieuwe taalkaders reeds een aanvang hebben genomen, maar niet tijdig zullen kunnen worden afgerond, onder meer ten gevolge van de gewijzigde structuur en organisatie van de voormelde overheidsdiensten;

Overwegende dat het dus noodzakelijk is om de huidige taalkaders te verlengen om de nieuwe taalkaders op rechtsgeldige wijze vast te stellen en om de goede werking van de dienst te verzekeren;

Overwegende dat het passend is om, bij de vaststelling van de voorlopige taalkaders, de eerder geldende taalkaders over te nemen;

Overwegende dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht goedkeuring heeft verleend om de taalkaders te verlengen met één jaar vanaf 21 december 2019;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

Op voorstel van de Minister belast met Openbaar Ambt, Besluit :

Artikel 1.Op de eerste, tweede en derde trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt volgens de volgende taalkaders ingedeeld :

Trappen van de hiërarchie Degrés de la hiérarchie

Frans kader Percent betrekkingen Cadre français Pourcentage d'emplois

Nederlands kader Percent betrekkingen Cadre néerlandais Pourcentage d'emplois

Tweetalig kader percent betrekkingen voorbehouden aan de ambtenaren van de Franse taalrol Cadre bilingue pourcentage d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français

Tweetalig kader percent betrekking voorbehouden aan de ambtenaren van de Nederlandse taalrol Cadre bilingue pourcentage d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais

1,2 et/en 3

40 %

40 %

10 %

10 %


Art. 2.Van de vierde tot en met de dertiende trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Brussel Openbaar Ambt volgens de volgende taalkaders ingedeeld :

Trappen van de hiërarchie Degré de la hiérarchie

Frans kader Betrekkingen Cadre francophone Emplois

Nederlands kader Betrekkingen Cadre néerlandais Emplois

4

72,49 %

27,51 %

5

72,49 %

27,51 %

6

72,49 %

27,51 %

7

72,49 %

27,51 %

8

72,49 %

27,51 %

9

72,49 %

27,51 %

10

72,49 %

27,51 %

11

72,49 %

27,51 %

12

72,49 %

27,51 %

13

72,49 %

27,51 %


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 21 december 2019 en wordt ten laatste opgeheven op 20 december 2020.

Brussel, 19 december 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister belast met Openbaar ambt, S. GATZ


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^