Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019
gepubliceerd op 16 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gew

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019030428
pub.
16/05/2019
prom.
14/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030428

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


14 MAART 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 26 mei 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, sluiten tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Op voordracht van de Minister van Leefmilieu, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "samenwerkingsakkoord": het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Art. 2.De afdeling Vergunningen van Leefmilieu Brussel wordt aangewezen als coördinerende dienst als bedoeld in artikel 4, § 1, 3° van het samenwerkingsakkoord.

Worden als ambtenaren aangewezen die belast zijn met de taken van de coördinerende dienst als bedoeld in artikel 4, § 1, 3°, van het samenwerkingsakkoord : 1° Benoit Willocx;2° Valérie Stoop;3° Ulrich Geebelen.

Art. 3.De afdeling Vergunningen van Leefmilieu Brussel wordt aangewezen als beoordelingsdienst als bedoeld in artikel 4, § 2, 3° van het samenwerkingsakkoord.

Worden als ambtenaren aangewezen die belast zijn met de taken van de beoordelingsdienst als bedoeld in artikel 4, § 2, 3° van het samenwerkingsakkoord: 1° ) Benoit Willocx;2° ) Valérie Stoop;3° ) Ulrich Geebelen.

Art. 4.De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel wordt aangewezen als inspectiedienst als bedoeld in artikel 4, § 3, 3° van het samenwerkingsakkoord.

Worden als ambtenaren aangewezen die belast zijn met de taken van de inspectiedienst als bedoeld in artikel 4, § 3, 3° van het samenwerkingsakkoord: 1° Jean-Pierre Janssens ;2° Patrick Nelis ;3° Vincent Cauchie ;4° Saïd El Fadili;5° Katrien Van den Bruel;6° Michaël Vincent.

Art. 5.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, sluiten tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken wordt opgeheven.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 maart 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^