Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 oktober 2019
gepubliceerd op 25 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019030951
pub.
25/10/2019
prom.
03/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030951

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


3 OKTOBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap sluiten houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013038 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie sluiten houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie;

Overwegende dat de voorzitter en de vicevoorzitters van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap worden op zodanige wijze aangeduid uit die de leden van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie vertegenwoordigen en de leden die de representatieve werkgeversorganisaties zetelend in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;

Op de voordracht van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd als voorzitster van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap: mervrouw Tatiana Vial Grösser (Febisp VZW). § 2. Wordt benoemd als vicevoorzitter van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap: de heer Bruno Gérard (Bruxeo).

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 7 oktober 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 oktober 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, B. CLERFAYT


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^