Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019
gepubliceerd op 15 maart 2019

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen betrokken zijn in de circulaire economie

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019040194
pub.
15/03/2019
prom.
31/01/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040194

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


31 JANUARI 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen betrokken zijn in de circulaire economie


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 8, eerste lid;

Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, artikel 30, § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor algemene investeringen sluiten betreffende de steun voor algemene investeringen, artikel 24;

Gelet op de gendertest, opgesteld op 2 maart 2018 overeenkomstig artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de evaluatie door de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie uitgevoerd op 27 juni 2018 tot een conclusie komend van afwezigheid van weerslag op de situatie van personen met een handicap overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 mei 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2018;

Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 20 september 2018;

Gelet op het advies 66.666/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2018, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° minister : de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;2° BEW : Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Art. 2.Een onderneming die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen betrokken is in de circulaire economie, is volgens dit besluit een micro-, kleine of middelgrote onderneming die door haar beheerpraktijken of zakelijk model haar gebruik van niet-hernieuwbare nieuwe grondstoffen en de productie van afval beperkt.

Art. 3.De minister erkent de onderneming die een minimum van punten krijgt op basis van de in hoofdstuk 2 vermelde criteria als een onderneming die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen betrokken is in de circulaire economie.

De minister bepaalt het aantal minimaal te behalen punten.

De erkenning geldt voor zesendertig maanden.

Art. 4.De ondernemingen die hun activiteiten uitoefenen in een van de sectoren opgesomd in bijlage 1 kunnen niet worden erkend als ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen die betrokken zijn in de circulaire economie. HOOFDSTUK 2. - Erkenningscriteria

Art. 5.De goede praktijk "verpakkingsafval beperken", waarbij de onderneming het verpakkingsafval beperkt bij de aankoop en de verkoop door de voorkeur te geven aan bulkproducten levert punten op, op grond van het percentage van de aankoop van bulkproducten door de onderneming ten opzichte van het totaal van haar aankopen (Faankoop_bulk) en op grond van het percentage van verkochte bulkproducten door de onderneming ten opzichte van het totaal van haar verkoop (Fverkoop_bulk).

Bulkproducten zijn producten die niet individueel verpakt zijn en die uitsluitend in herbruikbare verpakkingen en zonder wegwerpverpakking de bevoorradingsketen doorlopen en bij de gebruiker terechtkomen.

De minister bepaalt het aantal toegekende punten op grond van het behaalde percentage.

Art. 6.De goede praktijk "ecologisch ontwerp", waarbij de onderneming rekening houdt met milieufactoren bij de ontwikkeling van het product om de milieuprestaties ervan te verbeteren gedurende de hele levenscyclus ervan levert punten op ofwel op grond van het door de onderneming gebruikte materiaal voor de verpakking van haar producten (Ecoverp) ofwel op grond van het door de onderneming gebruikte soort onderdelen en materialen om haar producten te produceren (Ecoprod).

De minister bepaalt het aantal toegekende punten.

Art. 7.De goede praktijk "duurzame grondstoffen voor de bevoorrading", waarbij de onderneming toekijkt op het duurzame karakter van haar aankopen door de voorkeur te geven aan gerecycleerd materiaal en hernieuwbare natuurlijke grondstoffen levert punten op, op grond van het percentage duurzame grondstoffen die de onderneming heeft aangekocht ten opzichte van het totale aantal aangekochte producten (Fduurzame_aankoop).

De minister bepaalt het aantal toegekende punten op grond van het behaalde percentage.

Art. 8.De goede praktijk "lokale handel", waarbij de onderneming haar geografische actieveld met betrekking tot de selectie van haar leveranciers, klanten en leveringsadressen vrijwillig beperkt, levert punten op, op grond van het percentage lokale aankopen door de onderneming ten opzichte van het totale aantal aankopen (Flokale_aankoop).

De goede praktijk "lokale handel" levert ook punten op, op grond van het percentage door de onderneming lokaal verkochte producten ten opzichte van haar totale verkoop (Flokale_verkoop).

Een aankoop wordt als lokaal beschouwd als de leverancier in een van de in bijlage 2 vermelde gemeenten is gevestigd.

Een verkoop wordt als lokaal beschouwd als de aankoper in een van de in bijlage 2 vermelde gemeenten is gevestigd.

De minister bepaalt het aantal toegekende punten op grond van het behaalde percentage.

De aankoop en verkoop van levensmiddelen buiten het seizoen geven geen aanleiding tot het toekennen van punten.

Art. 9.Het zakelijke model "hergebruik van materiaal", aan de hand waarvan de onderneming voor de bevoorrading de voorkeur geeft aan gerecycleerd of hergebruikt materiaal in plaats van nieuwe grondstoffen, levert punten op, op grond van het percentage bevoorrading van de begunstigde dat bestaat uit gerecycleerde grondstoffen of reeds gebruikte grondstoffen ten opzichte van het totaal van zijn bevoorrading (F2nd-aankoop).

Het zakelijke model "hergebruik van materiaal" levert punten op, op grond van het percentage door de onderneming verkochte tweedehandsproducten ten opzichte van het totale aantal verkochte producten (Fverkoop_2nd).

De minister bepaalt het aantal toegekende punten op grond van het behaalde percentage.

Art. 10.Het zakelijke model "uitbreiding van de productgarantie", waarbij de onderneming haar klanten langere garantietermijnen biedt dan de wettelijke levert punten op, op grond van de gemiddelde garantietermijn voor producten die de onderneming biedt (Ggewogen).

De gemiddelde garantietermijn voor producten wordt volgens de volgende formule berekend : Ggewogen = (Gmax * Fgmax) + (Gmin * (1 - Fgmax)) Gmax is de duur van de langste door de onderneming geboden garantietermijn voor producten. Als er verschillende garantietermijnen worden geboden naargelang het gedeelte van het betrokken product, wordt enkel rekening gehouden met de kortste garantietermijn.

Fgmax is het aandeel van de omzet van de begunstigde dat werd gerealiseerd dankzij producten met de langste garantietermijn.

Gmin is de duur van de kortste door de onderneming geboden garantietermijn voor producten. Als er verschillende garantietermijnen worden geboden naargelang het gedeelte van het betrokken product, wordt enkel rekening gehouden met de kortste garantietermijn.

De minister bepaalt het aantal toegekende punten op grond van de waarde van Ggewogen.

Art. 11.Het zakelijke model "daadwerkelijke verlenging van de levensduur van producten", waarbij de onderneming herstellings-, update- en restauratiediensten aanbiedt en tegelijk de uitwisselingen voor defecte producten vermindert, levert punten op, op grond van het aantal door de onderneming uitgewisselde producten (Nuitgewisseld), het aantal door de onderneming herstelde producten na een defect (Nhersteld), het aantal producten dat door de onderneming werd geüpdatet om er de werking van te verbeteren zonder dat een defect aan de grondslag lag van de bijwerking (Nupdate), het aantal door de onderneming gerestaureerde en tweedehands herverkochte producten (Ngerestaureerd).

De gegevens worden verzameld in de twaalf maanden die voorafgaan aan de aanvraag voor erkenning als onderneming die betrokken is in de circulaire economie.

De daadwerkelijke verlenging van de levensduur van producten (Rverlenging) wordt berekend volgens de volgende formule :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De minister bepaalt het aantal toegekende punten op grond van de waarde van Rverlenging.

Art. 12.Het zakelijke model "product-dienstcombinatie" waarbij de onderneming haar klanten het gebruik van een product verkoopt en tegelijk eigenaar van het product blijft, en erop toeziet het gebruik van het product en zijn levensduur te optimaliseren, levert punten op, op grond van de gemiddelde of gewoonlijke gebruiksduur door de eindgebruiker, uitgedrukt in uren, tijdens een transactie, van de door de onderneming ter beschikking gestelde producten (Dgebruik), op grond van het totale aantal geregistreerde transacties gedurende de boekhoudkundige periode die voorafgaat aan de aanvraag (Ntransactie), en op grond van het aantal objecten dat in het bezit is van en ter beschikking wordt gesteld door de onderneming op het moment van de slotbalans (Nobjecten).

De werkelijke gebruiksratio van de door de onderneming ter beschikking gestelde producten (Rgebruik) wordt berekend volgens de volgende formule :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De minister bepaalt het aantal toegekende punten op grond van de waarde Rgebruik.

Art. 13.Het zakelijke model "deelplatform", waarbij de onderneming de overtollige capaciteit van weinig gebruikte goederen vermindert en het gebruik van deze goederen maximaliseert door via een platform personen die een dergelijk goed bezitten in contact te brengen met personen die er gebruik van willen maken, levert punten op, op grond van het aantal producten dat het platform van de onderneming ter beschikking stelt op de laatste dag van het boekjaar dat voorafgaat aan de aanvraag (Nproducten) en op grond van het aantal transacties op het platform van de onderneming in de periode van het boekjaar dat voorafgaat aan de aanvraag voor erkenning (Ntransactie).

De punten worden toegekend volgens de volgende formule :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De minister bepaalt het aantal toegekende punten op basis van de waarde Rperformantie.

Het percentage van de winst van het boekjaar dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividenden is beperkt tot de in artikel 1, § 1, 5° van het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen vastgelegde maximuminterestvoet.

Art. 14.De materialenstroom (CMS) levert punten op, op grond van de massa, uitgedrukt in aantal ton, van alle binnenkomende grondstoffen, met inbegrip van het verpakkingsmateriaal (Taankoop), van het verzamelde post-consumptiemateriaal (TpostC), van het gerecycleerde materiaal (Tgerecycleerd) en van de producten van de begunstigde (Tproducten).

De punten worden volgens de volgende formule toegekend :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - TpostC vertegenwoordigt het al dan niet gebruikte materiaal bestemd voor eindgebruik dat recycleerbaar en/of herbruikbaar is, maar nog niet bewerkt is en waarmee de onderneming zich zo bevoorraadt; - Tgerecycleerd vertegenwoordigt de door een andere actor gerecupereerde materialen die vooraf minstens een keer bewerkt werden om opnieuw gebruikt te worden (en dus gerecycleerd te worden), waarmee de onderneming zich bevoorraadt.

De massa kan worden berekend op basis van het verzamelde volume dankzij de omzettingstabel voor gewichten in bijlage 3.

De minister bepaalt het aantal toegekende punten op basis van de waarde CMS.

Art. 15.De gemonetariseerde materialenstroom (CGMS) levert punten op, op grond van de waarde van de bevoorrading en goederen zoals ingeschreven op rekening 60 van de balans (Vaankoop), op grond van de bevoorrading en goederen die gemaakt zijn van gerecycleerd materiaal of van verzameld post-consumptiemateriaal zoals ingeschreven op rekening 60 van de balans (Vgerecycleerd), op grond van producten afkomstig van de onderneming zoals ingeschreven op rekening 70 van de balans (Vproducten), op grond van afgeleide producten en bijproducten afkomstig van de onderneming zoals ingeschreven op rekening 70 van de balans (Vafgeleide) en op grond van de beheerskosten van vaste en vloeibare afvalstoffen afkomstig van de onderneming zoals gefactureerd door de dienstverleners en ingeschreven op rekening 62 van de balans (Vafval).

De materialenstroom wordt berekend volgens de volgende formule :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het criterium van de gemonetariseerde materialenstroom levert slechts punten op als geen rekening wordt gehouden met het criterium van de materialenstroom zoals bepaald in artikel 15.

De minister bepaalt het aantal toegekende punten op basis van de waarde CGMS. HOOFDSTUK 3. Erkenningsprocedure

Art. 16.De onderneming dient de erkenningsaanvraag in bij BEW door middel van een typeformulier. BEW stelt het typeformulier op en stelt het ter beschikking op zijn website. Het typeformulier somt de bijlagen die de onderneming voegt bij de steunaanvraag op.

Art. 17.BEW richt binnen de maand van de ontvangst van de aanvraag, een ontvangstbewijs aan de onderneming.

De erkenningsbeslissing wordt aan de onderneming betekend binnen de drie maanden van de datum van het ontvangstbewijs. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 18.In artikel 24 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor algemene investeringen sluiten betreffende de steun voor algemene investeringen worden de woorden "van 25 maart 2019" ingevoegd tussen de woorden "Brusselse Hoofdstedelijke Regering" en de woorden "betreffende de erkenning".

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 25 maart 2019.

Art. 20.De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 januari 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

Bijlage 1. - Sectoren die uitgesloten zijn van de steunverhoging

Code NACE BEL 2008

Description

NACE BEL 2008 Code

Beschrijving

C 19

Cokéfaction et raffinage

C 19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

C 2011

Fabrication de gaz industriels

C 2011

Vervaardiging van industriële gassen

C 2014002

Distillation des goudrons de houille

C 2014002

Distillatie van koolteer

C 2015

Fabrication de produits azotés et d'engrais

C 2015

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

C 2016

Fabrication de matières plastiques de base

C 2016

Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen

C 202

Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

C 202

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

C 2051

Fabrication de produits explosifs

C 2051

Vervaardiging van kruit en springstoffen

F 411

Promotion immobilière

F 411

Ontwikkeling van bouwprojecten

J 582

Edition de logiciels

J 582

Uitgeverijen van software

J 62

Programmation, conseil et autres activités informatiques

J 62

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computer- consultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten

J 639

Autres services d'information

J 639

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

K 64 à 66

Activités financières et d'assurance

K 64 tot 66

Financiële activiteiten en verzekeringen

L 68

Activités immobilières

L 68

Exploitatie van en handel in onroerend goed

M 69

Activités juridiques et comptables

M 69

Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

M 70

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

M 70

Activiteiten van hoofdkantoren; advies- bureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

M 72

Recherche-développement scientifique

M 72

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

M 73

Publicité et études de marché

M 73

Reclamewezen en marktonderzoek

M 74

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

M 74

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

M 75

Activités vétérinaires

M 75

Veterinaire diensten


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de erkenning van ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen die betrokken zijn in de circulaire economie, Brussel, 31 januari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

Bijlage 2. - Gemeenten die in aanmerking komen voor de beoordeling van de praktijk "korte ketens"

Codes postaux

Communes

Postcodes

Gemeenten

1000, 1020, 1120, 1130

BRUXELLES

1000, 1020, 1120, 1130

BRUSSEL

1030

SCHAERBEEK

1030

SCHAARBEEK

1040

ETTERBEEK

1040

ETTERBEEK

1050

IXELLES

1050

ELSENE

1060

SAINT-GILLES

1060

SINT-GILLIS

1070

ANDERLECHT

1070

ANDERLECHT

1080

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

1080

SINT-JANS-MOLENBEEK

1081

KOEKELBERG

1081

KOEKELBERG

1082

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

1082

SINT-AGATHA-BERCHEM

1083

GANSHOREN

1083

GANSHOREN

1090

JETTE

1090

JETTE

1140

EVERE

1140

EVERE

1150

WOLUWE-SAINT-PIERRE

1150

SINT-PIETERS-WOLUWE

1160

AUDERGHEM

1160

OUDERGEM

1170

WATERMAEL-BOITSFORT

1170

WATERMAAL-BOSVOORDE

1180

UCCLE

1180

UKKEL

1190

FOREST

1190

VORST

1200

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

1200

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

1210

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

1210

SINT-JOOST-TEN-NOODE

1300, 1301

WAVRE

1300, 1301

WAVER

1310

LA HULPE

1310

TERHULPEN

1320

BEAUVECHAIN

1320

BEVEKOM

1325

CHAUMONT-GISTOUX

1325

CHAUMONT-GISTOUX

1330, 1331, 1332

RIXENSART

1330, 1331, 1332

RIXENSART

1340, 1341, 1342

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

1340, 1341, 1342

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

1350

ORP-JAUCHE

1350

ORP-JAUCHE

1380

LASNE

1380

LASNE

1390

GREZ-DOICEAU

1390

GRAVEN

1400, 1401, 1402, 1404

NIVELLES

1400, 1401, 1402, 1404

NIJVEL

1410

WATERLOO

1410

WATERLOO

1420, 1421, 1428

BRAINE-L'ALLEUD

1420, 1421, 1428

EIGENBRAKEL

1430

REBECQ

1430

REBECQ

1435

MONT-SAINT-GUIBERT

1435

MONT-SAINT-GUIBERT

1440

BRAINE-LE-CHATEAU

1440

KASTEELBRAKEL

1450

CHASTRE

1450

CHASTRE

1457

WALHAIN

1457

WALHAIN

1460, 1461

ITTRE

1460, 1461

ITTER

1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476

GENAPPE

1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476

GENEPIEN

1480

TUBIZE

1480

TUBEKE

1490

COURT-SAINT-ETIENNE

1490

COURT-SAINT-ETIENNE

1495

VILLERS-LA-VILLE

1495

VILLERS-LA-VILLE

1500, 1501, 1502

HALLE

1500, 1501, 1502

HALLE

1540, 1541

HERNE

1540, 1541

HERNE

1560

HOEILAART

1560

HOEILAART

1570

GAMMERAGES

1570

GALMAARDEN

1600, 1601, 1602

LEEUW-SAINT-PIERRE

1600, 1601, 1602

SINT-PIETERS-LEEUW

1620

DROGENBOS

1620

DROGENBOS

1630

LINKEBEEK

1630

LINKEBEEK

1640

RHODE-SAINT-GENESE

1640

SINT-GENESIUS-RODE

1650, 1651, 1652, 1653, 1654

BEERSEL

1650, 1651, 1652, 1653, 1654

BEERSEL

1670, 1671, 1673, 1674

PEPINGEN

1670, 1671, 1673, 1674

PEPINGEN

1700, 1701, 1702, 1703

DILBEEK

1700, 1701, 1702, 1703

DILBEEK

1730, 1731

ASSE

1730, 1731

ASSE

1740, 1741, 1742

TERNAT

1740, 1741, 1742

TERNAT

1745

OPWIJK

1745

OPWIJK

1750

LENNIK

1750

LENNIK

1755

GOOIK

1755

GOOIK

1760, 1761

ROOSDAAL

1760, 1761

ROOSDAAL

1770

LIEDEKERKE

1770

LIEDEKERKE

1780

WEMMEL

1780

WEMMEL

1785

MERCHTEM

1785

MERCHTEM

1790

AFFLIGEM

1790

AFFLIGEM

1800

VILVORDE

1800

VILVOORDE

1820

STEENOKKERZEEL

1820

STEENOKKERZEEL

1830, 1831

MACHELEN

1830, 1831

MACHELEN

1840

LONDERZEEL

1840

LONDERZEEL

1850, 1851, 1852, 1853

GRIMBERGEN

1850, 1851, 1852, 1853

GRIMBERGEN

1860, 1861

MEISE

1860, 1861

MEISE

1880

KAPELLE-OP-DEN-BOS

1880

KAPELLE-OP-DEN-BOS

1910

KAMPENHOUT

1910

KAMPENHOUT

1930, 1932, 1933

ZAVENTEM

1930, 1932, 1933

ZAVENTEM

1950

KRAAINEM

1950

KRAAINEM

1970

WEZEMBEEK-OPPEM

1970

WEZEMBEEK

1980, 1981, 1982

ZEMST

1980, 1981, 1982

ZEMST

2570

DUFFEL

2570

DUFFEL

2580

PUTTE

2580

PUTTE

2800, 2801, 2811, 2812

MALINES

2800, 2801, 2811, 2812

MECHELEN

2820

BONHEIDEN

2820

BONHEIDEN

2830

WILLEBROEK

2830

WILLEBROEK

2840

RUMST

2840

RUMST

2845

NIEL

2845

NIEL

2850

BOOM

2850

BOOM

2860, 2861

WAVRE-SAINTE-CATHERINE

2860, 2861

SINT-KATELIJNE-WAVER

2870

PUURS

2870

PUURS

2880

BORNEM

2880

BORNEM

2890

SAINT-AMAND

2890

SINT-AMANDS

3000, 3001, 3010, 3012, 3018

LOUVAIN

3000, 3001, 3010, 3012, 3018

LEUVEN

3020

HERENT

3020

HERENT

3040

HULDENBERG

3040

HULDENBERG

3050, 3051, 3052, 3053, 3054

OUD-HEVERLEE

3050, 3051, 3052, 3053, 3054

OUD-HEVERLEE

3060, 3061

BERTEM

3060, 3061

BERTEM

3070, 3071, 3078

KORTENBERG

3070, 3071, 3078

KORTENBERG

3080

TERVUEREN

3080

TERVUREN

3090

OVERIJSE

3090

OVERIJSE

3110, 3111, 3118

ROTSELAAR

3110, 3111, 3118

ROTSELAAR

3120, 3128

TREMELO

3120, 3128

TREMELO

3140

KEERBERGEN

3140

KEERBERGEN

3150

HAACHT

3150

HAACHT

3190, 3191

BOORTMEERBEEK

3190, 3191

BOORTMEERBEEK

3360

BIERBEEK

3360

BIERBEEK

7090

BRAINE-LE-COMTE

7090

'S-GRAVENBRAKEL

7850

ENGHIEN

7850

EDINGEN

9200

TERMONDE

9200

DENDERMONDE

9220

HAMME

9220

HAMME

9255

BUGGENHOUT

9255

BUGGENHOUT

9280

LEBBEKE

9280

LEBBEKE

9300, 9308, 9310, 9320

ALOST

9300, 9308, 9310, 9320

AALST

9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406

NINOVE

9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9406

NINOVE

9420, 9451

ERPE-MERE

9420

ERPE-MERE

9470, 9472, 9473

DENDERLEEUW

9470, 9472, 9473

DENDERLEEUW


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de erkenning van ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen die betrokken zijn in de circulaire economie, Brussel, 31 januari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

Bijlage 3. - Omzettingstabel voor gewichten

Type d'objet ou article

Poids moyen (kg) à attribuer

Soort voorwerp of artikel

Toe te kennen gemiddeld gewicht (kg)

Grands sièges et canapés (lourds)

27,7

Grote (zware) zetels en zitbanken

27,7

Petits sièges et canapés (légers)

6,31

Kleine (lichte) zetels en zitbanken

6,31

Grande literie (lourde)

28,43

Groot (zwaar) beddengoed

28,43

Petite literie (légère)

12,65

Klein (licht) beddengoed

12,65

Grandes tables (lourdes)

27,34

Grote (zware) tafels

27,34

Petites tables (légères)

5,71

Kleine (lichte) tafels

5,71

Grands meubles de rangement (lourds)

70,6

Grote (zware) opbergmeubels

70,6

Petits meubles de rangement (légers)

17,64

Kleine (lichte) opbergmeubels

17,64

Tapis (lourds)

9,4

(Zware) tapijten

9,4

Vélos

13,15

Fietsen

13,15

Autres moyens de transport

13,15

Andere vervoermiddelen

13,15

Sport et loisirs

2,3

Sport en vrije tijd

2,3

Sport et jeux (lourds)

70

Sport en spel (zwaar)

70

Jardins-animaux-vacances

3,99

Tuin-dier-vakantie

3,99

Livres

0,5

Boeken

0,5

Multimédia

0,15

Multimedia

0,15

Gros matériel

23,1

Groot materiaal

23,1

Petit matériel

1,21

Klein materiaal

1,21

Gros ustensiles

3,91

Groot gereedschap

3,91

Petits ustensiles

0,77

Klein gereedschap

0,77

Petit matériel sanitaire

1,5

Klein sanitair materiaal

1,5

Gros matériel sanitaire

27,26

Groot sanitair materiaal

27,26

Vêtements

0,26

Kleding

0,26

Accessoires

0,26

Accessoires

0,26

Articles de ménage en textile

0,26

Huishoudartikelen en textiel

0,26

Maroquinerie

0,26

Lederwaren

0,26

Audio

10,045

Audio

10,045

Tube à rayonnement

16,043

Kathodestraalbuis

16,043

Cuisinière électrique

28,968

Elektrisch fornuis

28,968

Chauffage électrique

33

Elektrische verwarming

33

Lavage et séchage

53,26

Wassen en drogen

53,26

Frigos et congélateurs

44,07

Koelkasten en diepvriezers

44,07

PC

8,25

Pc's

8,25

Petit électroménager

7,445

Kleine huishoudtoestellen

7,445

Eclairage

4

Verlichting

4

Chauffage gaz

40,5

Gasverwarming

40,5

Cuisinière au gaz

32,5

Gasfornuis

32,5

Brocante et décoration

0,34

Curiosa en decoratie

0,34

Ustensiles de cuisine

0,34

Keukengereedschap

0,34

Lavage et nettoyage

0,34

Wassen en schoonmaak

0,34

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - écrans, télévisions et moniteurs

21,78

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - beeldschermen, tv's en monitors

21,78

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Gros électroménager

53,26

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Grote huishoudtoestellen

53,26

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Autres

7,89

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) - Overige

7,89


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2019 betreffende de erkenning van ondernemingen die in het kader van steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen die betrokken zijn in de circulaire economie, Brussel, 31 januari 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^