Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019042234
pub.
08/11/2019
prom.
17/10/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042234

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


17 OKTOBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het besluit van 29 oktober 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het besluit van 29 oktober 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de graden van het personeel van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, die dezelfde trap in de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016031735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor de netheid sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor de netheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031035 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 27 september 2019;

Overwegende dat de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, op 15 januari 2020 verlopen;

Dat Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, een telling van 3 maanden heeft uitgevoerd van 1 december 2018 tot en met 28 februari 2019 voor de vaststelling van zijn nieuwe taalkaders;

Dat het ontwerp van besluit tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, in eerste lezing door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen werd op 9 mei 2019 en ter advies werd voorgelegd aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht;

Dat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht beschouwd heeft dat er aanvullende tellingen dienden te worden uitgevoerd;

Dat er dus overgaan dient te worden tot nieuwe tellingen voor een periode van 6 opeenvolgende maanden.

Overwegende dat het dus noodzakelijk is om de huidige taalkaders te verlengen om de tellingen uit te voeren in de vereiste voorwaarden en om de goede werking van de dienst te verzekeren;

Overwegende dat het passend is om, bij de vaststelling van de voorlopige taalkaders, de eerder geldende taalkaders over te nemen;

Overwegende de goedkeuring van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht om de taalkaders te verlengen met één jaar vanaf 19 december 2019;

Op de voordracht van de Minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, Besluit :

Artikel 1.In de 1ste en 2de trap van de hiërarchie worden de betrekkingen van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid verdeeld volgens volgende taalkaders :

Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Cadre français Pourcentage d'emplois Frans kader Percent betrekkingen

Cadre néerlandais Pourcentage d'emplois Nederlands kader Percent betrekkingen

Cadre bilingue pourcentage d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique français Tweetalig kader percent betrekkingen voorbehouden aan de ambtenaren van de Franse taalrol

Cadre bilingue pourcentage d'emplois réservés aux fonctionnaires du rôle linguistique néerlandais Tweetalig kader percent betrekking voorbehouden aan de ambtenaren van de Nederlandse taalrol


1 et/en 2

40 %

40 %

10 %

10 %


Art. 2.Vanaf de 3de trap van de hiërarchie worden de betrekkingen van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid verdeeld volgens volgende taalkaders :

Degré de la hiérarchie Trappen van de hiërarchie

Cadre francophone Emplois Frans kader Betrekkingen

Cadre néerlandais Emplois Nederlands kader Betrekkingen

4

72,45 %

27,55 %

6

72,45 %

27,55 %

7

72,45 %

27,55 %

8

72,45 %

27,55 %

10

72,45 %

27,55 %

12

93.91 %

6.09 %


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 19 december 2019 en wordt ten laatste opgeheven op 18 december 2020.

Brussel, 17 oktober 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^