Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2019
gepubliceerd op 24 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019042913
pub.
24/12/2019
prom.
19/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042913

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


19 DECEMBER 2019. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3;

Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2002 pub. 26/11/2002 numac 2002031554 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad sluiten tot bepaling van het organiek kader van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2006 pub. 03/05/2007 numac 2007031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 30/04/2007 numac 2007031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het akkoord van de minister van Openbaar Ambt, gegeven op 2 december 2019;

Gelet op advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 18 november 2019;

Op voordracht van de minister belast met Economie, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Op de eerste trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdeeld als volgt:

Degrés de la hiérarchie - Trappen van de hiërarchie

Cadre français - Pourcentage d'emplois

Cadre néerlandais - Pourcentage d'emplois

Frans kader - Percent betrekkingen

Nederlands kader - Percent betrekkingen

1

50 %

50 %


Art. 2.Van de tweede tot de vierde trap van de hiërarchie worden de vaste betrekkingen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdeeld volgens de volgende taalkaders:

Degrés de la hiérarchie - Trappen van de hiërarchie

Cadre français - Pourcentage d'emplois

Cadre néerlandais - Pourcentage d'emplois

Frans kader - Percent betrekkingen

Nederlands kader - Percent betrekkingen

2

78,75 %

21,25 %

3

78,75 %

21,25 %

4

78,75 %

21,25 %


Art. 3.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister belast met Economie en de minister belast met Openbaar Ambt zijn belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 19 december 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, A. MARON De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast Openbaar Ambt S. GATZ


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^