Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2020
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020020143
pub.
11/02/2020
prom.
23/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

NL FR

belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving

Raad van State

ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/01/23/2020020143/staatsblad

einde


Publicatie : 2020-02-11 Numac : 2020020143

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


23 JANUARI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp


Verslag aan de Regering Dit besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is in hoofdzaak bedoeld om de bezoldigingsregeling diepgaand te wijzigen.

Het arrest van de arbeidsrechtbank van Brussel van 25 april 2018 veroordeelt de DBDMH om alle wachttoelagen als bezoldigingen te verklaren. Dat heeft er in grote mate toe geleid om de wachtpremies, voortaan onderworpen aan sociale bijdragen, om te vormen naar premies voor operationaliteit, zoals bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot vastlegging van de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. De premie voor operationaliteit is vrijgesteld van sociale bijdragen.

De verschillende toekenningswijzen van die premies betekenen dat de personeelsleden met de wachtpremie en de premie voor operationaliteit niet dezelfde bezoldiging ontvangen. Om de verschillen te compenseren, moet de bezoldigingsregeling dus worden gewijzigd. Die belangrijke wijziging van het premiesysteem biedt de kans om de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden geheel om te vormen en ze zo eenvoudiger en rechtvaardiger te maken.

Zo volgen de wijzigingen van de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden van de DBDMH twee belangrijke richtsnoeren: enerzijds mogen de operationele personeelsleden, ongeacht hun graad of anciënniteit, er geen loonverlies aan overhouden en anderzijds moeten de wijzigingen een vereenvoudiging van het momenteel zeer complexe premiesysteem met zich meebrengen.

De belangrijkste wijziging ligt in de afschaffing van de forfaitaire wachttoelage (vroegere artikelen 351 tot 361) en zijn vervanging door de premie voor operationaliteit (artikel 36 dat een nieuw artikel 351 voorziet).

Er moet worden gepreciseerd dat de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden van de DBDMH in sommige opzichten meer restrictief is dan die van de federale ambtenaren, dit omwille van de wil van de DBDMH dat de operationele personeelsleden moeten ingeschreven zijn in een operationele wacht teneinde de premie te kunnen genieten.

In deze optiek beperkt de tekst de operationaliteitspremie tot personeelsleden die wachten uitvoeren en wordt de tweede zin van artikel 25 niet overgenomen, nu deze juist tot doel heeft om de premie ook toe te kennen aan personeelsleden die niet deelnemen aan de wachten.

De RSZ heeft bevestigd dat deze beperkingen geen invloed hebben op het voordeel van de vrijstelling van sociale bijdragen.

De operationaliteitspremie wordt daarentegen wel toegekend voor alle gepresteerde uren, op voorwaarde dus dat het personeelslid, ongeacht zijn rang (officieren inbegrepen), wachten presteert en dus ook voor de uren waarin hij een opleiding volgt of administratieve taken uitvoert.

De verschillen tussen de wachtpremie en de operationaliteitspremie vereisen een aantal bijkomende correcties.

Enerzijds is er een wijziging van de toelage voor verrichte overuren voor de operationele opdrachten (artikel 343), die de bezoldiging beoogt van de gepresteerde overuren boven de grens van gemiddeld 38 uur over vier maanden en die niet binnen een termijn van vier maanden werden weggewerkt (artikel 31 van het wijzigingsbesluit). De overuren werden bezoldigd aan 140% van het uurloon om de wachtpremie (40% van de bezoldiging) die niet werd betaald voor die uren, te compenseren.

Aangezien de premie voor operationaliteit betaald wordt voor elk gepresteerd uur op maandbasis, moet de toelage voor verrichte overuren voor de operationele opdrachten gewijzigd worden om een toelage te kunnen voorzien die neerkomt op 100% van het uurloon.

Anderzijds wordt een overgangsmaatregel ingevoerd - artikel 45 van het ontwerp dat een nieuw artikel 431 voorziet - om te compenseren dat de tweetaligheidspremie voortaan niet meer meetelt als berekeningsbasis van de premie voor operationaliteit terwijl dat wel het geval was voor de berekening van de wachtpremie voor de personeelsleden die daar recht op hebben. Deze overgangsmaatregel beoogt het loonbehoud te verzekeren van de agenten die recht hebben op de tweetaligheidspremie op het moment dat de nieuwe bezoldigingsregeling in werking treedt. De overgangsmaatregel heeft geen enkele impact op de tweetaligheidspremie zelf.

Voor het overige wordt het bezoldigingsverschil tussen de wachtpremie, met inbegrip van de wachtdiensten tijdens weekdagen, en de premie voor operationaliteit rechtstreeks in de weddeschalen gecompenseerd.

De tweede belangrijke wijziging is de afschaffing van de gevarentoelage. Die werd in 2002 ingevoerd, toen de toekenningsvoorwaarden van de tweetaligheidspremie werden gewijzigd.

Het doel van die toelage was om hetzelfde bezoldigingsniveau te verzekeren voor de personeelsleden in dienst die toen niet meer in de nieuwe toekenningsvoorwaarden van de tweetaligheidspremie terechtkwamen. Daarom verschilt de gevarentoelage naargelang de personeelsleden vóór (overgangsbepaling - artikel 431) of na 1 juli 2002 (artikelen 363 en 364) in dienst zijn getreden.

Om het administratieve beheer te vereenvoudigen wordt die toelage afgeschaft en enerzijds in de weddeschalen gecompenseerd en anderzijds door de verhoging van de premie voor operationaliteit die uit de weddeschaalverhoging voortvloeit. Daarbij wordt rekening gehouden met de twee soorten gevarentoelage die er zijn.

Tot slot is er een formelere wijziging, met name de opname van de wedertewerkstellingspremie in het kader van de premie voor operationaliteit. De berekeningswijze werd niet gewijzigd. De bezoldiging van de personeelsleden is verzekerd. Aangezien de operationaliteitspremie en de premie voor onregelmatige prestaties van wedertewerkgestelde personeelsleden niet de modaliteiten volgt van artikel 25, alinea 2 tot 4 van de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de hulpverleningszones, zijn deze onderworpen aan de sociale bijdragen.

Alle bezoldigingsverschillen door de vervanging van de wachtpremie door de premie voor operationaliteit en door de afschaffing van de gevarentoelage worden gecompenseerd door een wijziging van de weddeschalen. Zo werden alle schalen herzien om ervoor te zorgen dat de personeelsleden hun loon behouden. Enkel de opname van de tweetaligheidspremie in de berekening van de wachttoelage vereist een compensatie via een specifieke overgangsmaatregel.

Overigens wordt er een homogenisering van de terminologie voorzien. De bezoldigingsregeling bevatte meerdere gelijkaardige maar toch verschillende begrippen over het uurloon, wat voor veel verwarring zorgde.

Het begrip uurloon, dat als berekeningsbasis voor de toelage voor overuren en voor de premie voor operationaliteit dient, is gebaseerd op dat van het federale statuut om de berekeningsbasis voor de premie voor operationaliteit te kunnen toepassen.

Dankzij die homogenisering kan de administratieve opvolging dan ook eenvoudiger verlopen en is er recht op sociale vrijstelling op de premie voor operationaliteit. 23 JANUARI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, artikel 8, tweede lid, vervangen door de ordonnantie van 9 juli 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Gelet op de gelijkekansentest uitgevoerd op 30 november 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister voor het Openbaar Ambt gegeven op 2 december 2019;

Gelet op het protocol nr. 2019/28 van het Comité Sector XV van 2 december 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 december 2019;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 december 2019;

Gelet op het advies nr. 66.851/2 van de Raad van State, gegeven op 13 januari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp op 25 april 2018 door het Arbeidshof veroordeeld werd tot het aangeven van alle wachttoelagen;

Overwegende dat het uitvoeren van dit arrest leidt tot een loonverlies voor de operationele personeelsleden van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende vaststelling de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties voorziet;

Overwegende dat deze premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties een interessant alternatief is voor de historische wachtpremie;

Overwegende dat de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties zoals voorzien en gemodelleerd in de artikelen 25 en 26 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende vaststelling de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones vrijgesteld is van sociale bijdragen in toepassing van artikel 30 § 2, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969;

Overwegende dat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp deze vrijstelling ook zou kunnen genieten voor zover de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp expliciet verwijst naar de artikelen 25 en 26 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende vaststelling de bezoldigingsregeling van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones;

Overwegende dat de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties die aan de wedertewerkgestelde personeelsleden wordt toegekend niet voldoet aan de modaliteiten voorzien door artikel 25, 2de tot 4de lid van de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de hulpverleningszones en daardoor onderworpen is aan sociale bijdragen;

Overwegende dat de modaliteiten voor de toekenning van de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties bovendien grote voordelen biedt op vlak van de operationele organisatie ten opzichte van de wachtpremie;

Overwegende dat de wijziging van de bezoldigingsregeling de vervanging beoogt van de wachtpremie door de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties teneinde een betere bezoldiging toe te kennen aan de personeelsleden dan de bezoldiging die voortvloeit in toepassing van de bezoldigingsregeling die voorziet dat de wachtpremie onderworpen is aan sociale bijdragen;

Overwegende dat de verschillen in de modaliteiten en de toekenning van deze premies inhouden dat de personeelsleden niet dezelfde vergoeding krijgen met de wachtpremie en de premie voor operationaliteit;

Overwegende dat de wijzigingen niet tot een loonverlies mogen leiden voor de operationele personeelsleden ongeacht hun graad en anciënniteit; dat wijzigingen van het geldelijk statuut dus nodig zijn om deze verschillen te compenseren;

Overwegende dat deze belangrijke wijziging van het premiesysteem de kans biedt om het geldelijk statuut van de operationele personeelsleden volledig te herzien teneinde dit te vereenvoudigen en billijker te maken;

Overwegende dat de retroactiviteit op 1 januari 2020 nodig is om de operationele personeelsleden van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp dezelfde bezoldiging te garanderen naar aanleiding van de wijziging van het stelsel van de sociale zekerheidsbijdragen;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 3, 2° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, zoals gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "word" vervangen door het woord "wordt".

Art. 2.§ 1. In boek I, titel III, hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt in de titel van afdeling I het woord "algemene" vervangen door het woord "Algemene" in de Nederlandstalige versie. § 2. In boek I, titel III, hoofdstuk I van hetzelfde besluit wordt in de titel van afdeling I het woord "disposition" vervangen door het woord "Disposition" in de Franstalige versie.

Art. 3.In artikel 12, § 1, vierde lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "en" vervangen door het woord "een".

Art. 4.In artikel 14, § 1/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden in de Nederlandstalige versie de woorden "baan als" vervangen door de woorden "betrekking van".

Art. 5.In artikel 28, eerste lid van hetzelfde besluit, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "stagiaire" vervangen door het woord "stagiair".

Art. 6.In artikel 50, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden in de Nederlandstalige versie de woorden "corporaal open" vervangen door de woorden "korporaal openstellen".

Art. 7.In artikel 53, § 2 van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie het woord "open" vervangen door het woord "openstellen".

Art. 8.In artikel 54, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "open" vervangen door het woord "openstellen".

Art. 9.In artikel 55, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "open" vervangen door het woord "openstellen".

Art. 10.In artikel 56, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "open" vervangen door het woord "openstellen".

Art. 11.In artikel 57, § 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "open" vervangen door het woord "openstellen".

Art. 12.In artikel 100, eerste lid van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie het woord "efficiënterte" vervangen door de woorden "efficiënter te".

Art. 13.In artikel 101, eerste lid van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie ".." vervangen door ".".

Art. 14.In artikel 188, tweede lid van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie het woord "deeluitmakend" vervangen door de woorden "deel uitmakend".

Art. 15.In artikel 189, tweede lid van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie het woord "deeluitmakend" vervangen door de woorden "deel uitmakend".

Art. 16.In artikel 227, eerste lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt het woord "niet" vervangen door het woord "enkel".

Art. 17.In artikel 233, § 2 van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie het woord "ter" vervangen door het woord "ten".

Art. 18.In artikel 260 van hetzelfde besluit worden in de Nederlandstalige versie de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 1, tweede lid wordt het woord "dezenegen" vervangen door de woorden "deze negen";b) in § 2 wordt het woord "volgend" vervangen door het woord "volgen" en wordt het woord "volgen" geschrapt.

Art. 19.In artikel 285, § 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden in de Nederlandstalige versie de woorden "het termijn" vervangen door de woorden "de termijn".

Art. 20.In artikel 291, eerste lid, 6° van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie het woord "1" geschrapt.

Art. 21.In artikel 294, 3° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt in de Nederlandstalige versie".."vervangen door".".

Art. 22.In artikel 304, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de woorden "van de wedertewerkstellingstoelage bedoeld in artikel 371/1" vervangen door de woorden "van het behoud van de premie bedoeld in artikel 351 § 2 ingevolge een wedertewerkstelling".

Art. 23.In artikel 306, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden", alsook elk mandaat in de hoedanigheid van mandataris, bestuurder of actieve vennoot, dat ten kosteloze titel wordt uitgeoefend bij een vennootschap," ingevoegd tussen het woord "verschaft" en het woord "en".

Art. 24.In artikel 311 van hetzelfde besluit worden in de Nederlandstalige versie de woorden "die termijn verstreken" vervangen door de woorden "deze termijn verstreken is".

Art. 25.In artikel 318 van hetzelfde besluit wordt de tabel vervangen als volgt:

NIVEAU A

NIVEAU A


Kolonel

A352

Colonel

A352

A351

A351

Majoor

A251

Major

A251

Kapitein

A154

Capitaine

A154

A153

A153

A152

A152

A151

A151

Luitenant

A152

Lieutenant

A152

A151

A151

NIVEAU C

NIVEAU C


Adjudant

C252

Adjudant

C252

C251

C251

Sergeant-majoor

C153

Sergent-major

C153

C152

C152

Sergeant

C152

Sergent

C152

C151

C151

NIVEAU D

NIVEAU D


Korporaal

D252

Caporal

D252

D251

D251

Eerste brandweerman

D154

Sapeur-pompier qualifié

D154

D153

D153

D152

D152

Brandweerman

D153

Sapeur-pompier

D153

D152

D152

D151

D151


Art. 26.In artikel 322, derde lid van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie het woord "jaar" ingevoegd tussen het woord "12" en het woord "in".

Art. 27.In artikel 328, § 3, 1° van hetzelfde besluit wordt het woord "Vijf" vervangen door het woord "Zes".

Art. 28.. In artikel 329 van hetzelfde besluit wordt in de Nederlandstalige versie een punt ingevoegd op het einde van de zin.

Art. 29.. In artikel 341 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de woorden", desgevallend vermeerderd met de haard- en standplaatstoelage en de tweetaligheidsvergoeding" geschrapt.

Art. 30.In artikel 342 van datzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de zin "De in de afdelingen II tot en met XI van dit hoofdstuk bedoelde toelagen worden maandelijks uitbetaald op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de voltooiing van de prestaties." wordt geschrapt; b) het woord "overuren" wordt vervangen door de woorden « gepresteerde uren".

Art. 31.In artikel 343 van hetzelfde besluit, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "artikel 373/1" worden vervangen door de woorden "artikel 7 van de wet van 19 april 2014";b) de zin "Indien de inhaalrust niet kon toegestaan worden binnen de vier maanden, berekend op maandelijkse basis, wordt een toelage toegekend van 1,4/1850e van de globale jaarlijkse bezoldiging" wordt vervangen door de zin "Indien de inhaalrust niet kon toegestaan worden binnen de vier maanden volgend op de referentieperiode, wordt een toelage van 100 % van het uurloon toegekend".

Art. 32.In artikel 348 van datzelfde besluit, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de woorden "1,25/1850e, 1,5/1850e of 2/1850e van de jaarlijkse brutobezoldiging" vervangen door de woorden « 125 %, 150 % of 200 % van het uurloon per gepresteerd overuur".

Art. 33.In artikel 349 van datzelfde besluit, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de woorden "1/1850e van de jaarlijkse brutobezoldiging" vervangen door de woorden " 100 % van het uurloon".

Art. 34.In boek II, titel II, hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt de titel van afdeling III vervangen door wat volgt: "Afdeling III. - De premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties."

Art. 35.In boek II, titel II, hoofdstuk III, afdeling III van hetzelfde besluit worden de onderafdelingen geschrapt.

Art. 36.Artikel 351 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 351.§ 1. Onverminderd andersluidende bepalingen, krijgen de personeelsleden, die deelnemen aan een wachtdienst, voor elk gepresteerd uur de premie voor operationaliteit en onregelmatige uren bedoeld in artikel 25, eerste lid, eerste zin van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en volgens de toekenningsmodaliteiten vastgesteld in artikel 26 van hetzelfde besluit. § 2. Wanneer het personeelslid wedertewerkgesteld wordt overeenkomstig hoofdstuk IV van titel VI van boek I wordt het bedrag van de premie verminderd op basis van volgende criteria: - met 75 procent: voor de wedertewerkgestelde personeelsleden die minder dan 20 jaar dienst hebben; - met 50 procent: voor de wedertewerkgestelde personeelsleden die tussen 20 en 30 jaar dienst hebben; - met 25 procent: voor de wedertewerkgestelde personeelsleden die één van deze voorwaarden vervullen: a) meer dan 30 jaar dienst;b) 56 jaar en meer dan 20 jaar dienst;c) medische wedertewerkstelling ingevolge arbeidsongeval vanaf de consolidatie; d)wedertewerkstelling tijdens de zwangerschap en ingevolge de bevalling in toepassing van artikel 195.

De ambtenaar geniet het voordeligste percentage. § 3. De premie voor operationaliteit en onregelmatige uren wordt maandelijks uitbetaald. Het personeelslid bedoeld in artikel 230, 2°, geniet een berekening van de wedertewerkstellingstoelage gelijkwaardig aan de bezoldigingsberekening voorzien in artikel 232, 2de lid."

Art. 37.Artikelen 352 tot en met 361 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 38.In boek II, titel II, hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt afdeling V met artikelen 363 en 364 opgeheven.

Art. 39.In artikel 367, § 3, tweede lid, van datzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de woorden " de toelage bedoeld in artikel 371/1 » vervangen door de woorden " het behoud van de premie bedoeld in artikel 351 § 2 ingevolge een wedertewerkstelling".

Art. 40.In artikel 368, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "euro" wordt vervangen door het woord "EUR";b) de woorden ", niet cumuleerbaar met de premie bedoeld in artikel 351, § 1, voor diezelfde prestatie," worden toegevoegd tussen het woord " prestaties" en het woord " gebonden";c) de woorden "index pivot" worden in de Franstalige versie vervangen door het woord "indice-pivot"; d) het woord "138.01" wordt vervangen door het woord "138,01".

Art. 41.In boek II, titel II, hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt afdeling VIII met artikel 371 opgeheven.

Art. 42.In boek II, titel II hoofdstuk III van datzelfde besluit, wordt afdeling IX, ingevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, dat artikel 371/1 bevat, opgeheven.

Art. 43.In artikel 421, § 1 van hetzelfde besluit wordt het woord "A500" vervangen door het woord "A551".

Art. 44.In artikel 429 van hetzelfde besluit worden de woorden " koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones" vervangen door de woorden "federaal statuut".

Art. 45.. Artikel 431 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 431.§ 1. De personeelsleden, die in het bezit zijn van een bewijs dat zij een schriftelijke en/of mondelinge kennis hebben van de tweede taal conform artikels 367-368 van het algemeen statuut ("taalcertificaat") en mits dit bewijs werd verkregen vóór 1 januari 2020, genieten een jaarlijkse "transitiepremie" die wordt vastgesteld op 31 december 2019 en die gelijk is aan: - voor de personeelsleden van niveaus C en D: 37% van de tweetaligheidstoelage die de ambtenaar op 31 december 2019 genoot; - voor de personeelsleden van niveau A: 20% van de tweetaligheidstoelage die de ambtenaar op 31 december 2019 genoot.

Deze "transitiepremie" is gebonden aan de schommelingen van de spilindex 138,01 en wordt maandelijks uitbetaald." § 2. De personeelsleden die in het bezit zijn van een module van een taalcertificaat behaald voor 1 januari 2020 en die een taalcertificaat behalen voor 1 september 2020 genieten eveneens de transitiepremie voorzien in paragraaf 1 vanaf de maand volgend op het behalen van dit certificaat."

Art. 46.Artikelen 432 en 434 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 47.Artikel 435 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 435.§ 1. In afwijking van de artikelen 328 en 329, genieten alle personeelsleden die op 1 januari 2020 bekleed zijn met de graad kapitein of majoor, in dienst zijn getreden bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp voor 1 januari 2020 en geen houder zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur, de weddeschalen voorzien in paragraven 2 tot en met 5 en zoals opgenomen in bijlage II. § 2. Binnen de graad van kapitein krijgt de ambtenaar weddeschaal A173. § 3. Binnen de graad van kapitein krijgt de ambtenaar een bevordering naar weddeschaal A174 toegewezen de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de volgende voorwaarden zijn vervuld 1° Vijf jaar graadanciënniteit hebben;2° Ten minste de vermelding "voldoende" hebben gekregen bij de laatste evaluatie;3° Voldoen aan de opleidingsverplichtingen voorzien op basis van boek 1, titel X. § 4. Binnen de graad van kapitein krijgt de ambtenaar een bevordering naar weddeschaal A175 toegewezen de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° Acht jaar graadanciënniteit hebben;2° Ten minste de vermelding "voldoende" hebben gekregen bij de laatste evaluatie;3° Voldoen aan de opleidingsverplichtingen voorzien op basis van boek 1, titel X. § 5. Binnen de graad van majoor krijgt de ambtenaar weddeschaal A271."

Art. 48.Artikel 436 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 436.§ 1. In afwijking van de artikelen 328 en 329, genieten alle personeelsleden die op 1 januari 2020 bekleed zijn met de graad kapitein of majoor, in dienst zijn getreden bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp voor 1 januari 2020 en houder zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur, de weddeschalen voorzien in paragraven 2 tot en met 5 en zoals opgenomen in bijlage II. § 2. Binnen de graad van kapitein krijgt de ambtenaar weddeschaal A181. § 3. Binnen de graad van kapitein krijgt de ambtenaar een bevordering naar weddeschaal A182 toegewezen de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° Zes jaar graadanciënniteit hebben;2° Ten minste de vermelding "voldoende" hebben gekregen bij de laatste evaluatie;3° Voldoen aan de opleidingsverplichtingen voorzien op basis van boek 1, titel X. § 4. Binnen de graad van kapitein krijgt de ambtenaar een bevordering naar weddeschaal A183 toegewezen de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de volgende voorwaarden zijn vervuld : 1° Negen jaar graadanciënniteit hebben;2° Ten minste de vermelding "voldoende" hebben gekregen bij de laatste evaluatie;3° Voldoen aan de opleidingsverplichtingen voorzien op basis van boek 1, titel X. § 5. Binnen de graad van majoor krijgt de ambtenaar weddeschaal A281."

Art. 49.Artikel 437 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017, wordt opgeheven.

Art. 50.In artikel 438 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden in de Franstalige versie de woorden "index pivot" vervangen door het woord "indice-pivot";b) in paragraaf 1, eerste lid, wordt in de Nederlandstalige versie het woord "euro" vervangen door het woord "EUR"; c) in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "138.01" vervangen door het woord "138,01"; d) in paragraaf 1, eerste lid, worden in de Nederlandstalige versie de woorden "aangepast volgens de tabel van artikel 274" geschrapt;e) in paragraaf 1, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden in de Franstalige versie de woorden "index pivot" vervangen door het woord "indice-pivot"; f) in paragraaf 1, tweede lid, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt het woord "138.01" vervangen door het woord "138,01"; g) in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord "1.25" vervangen door "1,25"; h) in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord "1.50" vervangen door "1,50". i) in paragraaf 2, ingevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, wordt het woord "à" geschrapt in de Franstalige versie;j) in paragraaf 2, ingevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, worden de woorden "de toelagen bedoeld in artikels 367, § 2 en 371/1" vervangen door de woorden "de toelage bedoeld in artikel 367, § 2 en het behoud van de premie bedoeld in artikel 351 § 2 ingevolge een wedertewerkstelling".

Art. 51.

Art. 51.In hetzelfde besluit worden bijlage I en II, vervangen door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019041144 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH sluiten, vervangen door de bijlage I en II gevoegd bij dit besluit.

Art. 52.Dit besluit wordt van kracht op 1 januari 2020.

Art. 53.De Minister bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medisch Hulp wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gedaan te Brussel, op 23 januari 2020.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, S. GATZ

Bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Bijlage I

D153

D154

C153


Anc

D151

D152

D251

D252

C151

C152

C251

C252

0

17127

17714

18351

18912

19695

20332

21144

23788

1

17357

18110

18938

19474

20257

20958

22534

24987

2

17587

18506

19525

20036

20819

21584

23924

26186

3

17587

18506

19525

20036

20819

21584

23924

26186

4

18481

19400

20419

20930

21713

22478

24818

27080

5

18481

19400

20419

20930

21713

22478

24818

27080

6

19375

20294

21313

21824

22607

23372

25712

27974

7

19375

20294

21313

21824

22607

23372

25712

27974

8

20269

21188

22207

22718

23501

24266

26606

28868

9

20269

21188

22207

22718

23501

24266

26606

28868

10

21163

22082

23101

23612

24395

25160

27500

29762

11

21163

22082

23101

23612

24395

25160

27500

29762

12

22057

22976

23995

24506

25289

26054

28394

30656

13

22057

22976

23995

24506

25289

26054

28394

30656

14

22951

23870

24889

25400

26183

26948

29288

31550

15

22951

23870

24889

25400

26183

26948

29288

31550

16

23487

24406

25425

25936

26719

27484

29824

32086

17

23487

24406

25425

25936

26719

27484

29824

32086

18

24023

24942

25961

26472

27255

28020

30360

32622

19

24023

24942

25961

26472

27255

28020

30360

32622

20

24559

25478

26497

27008

27791

28556

30896

33158

21

24559

25478

26497

27008

27791

28556

30896

33158

22

25095

26014

27033

27544

28327

29092

31432

33694

23

25095

26014

27033

27544

28327

29092

31432

33694

24

25631

26550

27569

28080

28863

29628

31968

34230

25

25631

26550

27569

28080

28863

29628

31968

34230

26

26167

27086

28105

28616

29399

30164

32504

34766

27

26167

27086

28105

28616

29399

30164

32504

34766

28

26703

27622

28641

29152

29935

30700

33040

35302

29

26703

27622

28641

29152

29935

30700

33040

35302

30

27239

28158

29177

29688

30471

31236

33576

35838

31

27239

28158

29177

29688

30471

31236

33576

35838

32

27775

28694

29713

30224

31007

31772

34112

36374

33

27775

28694

29713

30224

31007

31772

34112

36374

34

28311

29230

30249

30760

31543

32308

34648

36910

35

28311

29230

30249

30760

31543

32308

34648

36910

36

28847

29766

30785

31296

32079

32844

35184

37446

37

28847

29766

30785

31296

32079

32844

35184

37446

38

29383

30302

31321

31832

32615

33380

35720

37982

39

29383

30302

31321

31832

32615

33380

35720

37982

40

29919

30838

31857

32368

33151

33916

36256

38518

41

29919

30838

31857

32368

33151

33916

36256

38518

42

30455

31374

32393

32904

33687

34452

36792

39054

43

30455

31374

32393

32904

33687

34452

36792

39054

44

30991

31910

32929

33440

34223

34988

37328

39590

45

30991

31910

32929

33440

34223

34988

37328

39590


Anc

A151

A152

A153

A154

A251

A351

A352

A451

A551

A599

0

26985

28261

29513

33194

37550

44247

46440

49119

50619

52119

1

26985

28261

29513

33194

37550

44247

46440

49119

50619

52119

2

28449

29725

31493

34940

39236

45657

47929

50675

52175

53675

3

28449

29725

31493

34940

39236

45657

47929

50675

52175

53675

4

29913

31189

33473

36686

40922

47067

49418

52231

53731

55231

5

29913

31189

33473

36686

40922

47067

49418

52231

53731

55231

6

31377

32653

35453

38432

42608

48477

50907

53787

55287

56787

7

31377

32653

35453

38432

42608

48477

50907

53787

55287

56787

8

32841

34117

37433

40178

44294

49887

52396

55343

56843

58343

9

32841

34117

37433

40178

44294

49887

52396

55343

56843

58343

10

34305

35581

39413

41924

45980

51297

53885

56899

58399

59899

11

34305

35581

39413

41924

45980

51297

53885

56899

58399

59899

12

35769

37045

41393

43670

47666

52707

55374

58455

59955

61455

13

35769

37045

41393

43670

47666

52707

55374

58455

59955

61455

14

36571

37847

42270

44672

48678

54117

56863

60011

61511

63011

15

36571

37847

42270

44672

48678

54117

56863

60011

61511

63011

16

37373

38649

43147

45674

49690

55527

58352

61567

63067

64567

17

37373

38649

43147

45674

49690

55527

58352

61567

63067

64567

18

38175

39451

44024

46676

50702

56937

59841

63123

64623

66123

19

38175

39451

44024

46676

50702

56937

59841

63123

64623

66123

20

38977

40253

44901

47678

51714

58347

61330

64679

66179

67679

21

38977

40253

44901

47678

51714

58347

61330

64679

66179

67679

22

39779

41055

45778

48680

52726

59757

62819

66235

67735

69235

23

39779

41055

45778

48680

52726

59757

62819

66235

67735

69235

24

40581

41857

46655

49682

53738

61167

64308

67791

69291

70791

25

40581

41857

46655

49682

53738

61167

64308

67791

69291

70791

26

41383

42659

47532

50684

54750

62577

65797

69347

70847

72347

27

41383

42659

47532

50684

54750

62577

65797

69347

70847

72347

28

42185

43461

48409

51686

55762

63987

67286

70903

72403

73903

29

42185

43461

48409

51686

55762

63987

67286

70903

72403

73903

30

42987

44263

49286

52688

56774

65397

68775

72459

73959

75459

31

42987

44263

49286

52688

56774

65397

68775

72459

73959

75459

32

43789

45065

50163

53690

57786

66807

70264

74015

75515

77015

33

43789

45065

50163

53690

57786

66807

70264

74015

75515

77015

34

44591

45867

51040

54692

58798

68217

71753

75571

77071

78571

35

44591

45867

51040

54692

58798

68217

71753

75571

77071

78571

36

45393

46669

51917

55694

59810

69627

73242

77127

78627

80127

37

45393

46669

51917

55694

59810

69627

73242

77127

78627

80127

38

46195

47471

52794

56696

60822

71037

74731

78683

80183

81683

39

46195

47471

52794

56696

60822

71037

74731

78683

80183

81683

40

46997

48273

53671

57698

61834

72447

76220

80239

81739

83239

41

46997

48273

53671

57698

61834

72447

76220

80239

81739

83239

42

47799

49075

54548

58700

62846

73857

77709

81795

83295

84795

43

47799

49075

54548

58700

62846

73857

77709

81795

83295

84795

44

48601

49877

55425

59702

63858

75267

79198

83351

84851

86351

45

48601

49877

55425

59702

63858

75267

79198

83351

84851

86351


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Bijlage 2. - Uitdovende verhoging in weddeschaal van de graad van kapitein en majoor

Anc

A171

A172

A173

A181

A174

A182

A183

A271

A281

A175


0

22334

23971

27074

29491

33010

37174

38490

38829

40204

1

23154

24791

27074

29491

33010

37174

38490

38829

40204

2

23154

24791

28474

31384

34679

38786

40102

40513

41888

3

24591

26228

28474

31384

34679

38786

40102

40513

41888

4

24591

26228

29874

33277

36348

40398

41714

42197

43572

5

26028

27665

29874

33277

36348

40398

41714

42197

43572

6

26028

27665

31274

35170

38017

42010

43326

43881

45256

7

27465

29102

31274

35170

38017

42010

43326

43881

45256

8

27465

29102

32674

37063

39686

43622

44938

45565

46940

9

28902

30539

32674

37063

39686

43622

44938

45565

46940

10

28902

30539

34074

38956

41355

45234

46550

47249

48624

11

30339

31976

34074

38956

41355

45234

46550

47249

48624

12

30339

31976

35474

39795

42313

46846

48162

48933

50308

13

31006

32643

35474

39795

42313

46846

48162

48933

50308

14

31006

32643

36241

40634

43271

47814

49130

49944

51319

15

31673

33310

36241

40634

43271

47814

49130

49944

51319

16

31673

33310

37008

41473

44229

48782

50098

50955

52330

17

32700

34337

37842

42281

45037

49693

51009

51906

53281

18

32700

34337

38609

43120

45995

50661

51977

52917

54292

19

33367

35004

38609

43120

45995

50661

51977

52917

54292

20

33367

35004

39376

43959

46953

51629

52945

53928

55303

21

34034

35671

39376

44502

46953

51629

52945

53928

55303

22

34034

35671

40143

44502

47911

52597

53913

54939

56314

23

34701

36338

40510

45341

47911

52597

53913

54939

56314

24

34701

36338

40510

45341

48869

53565

54881

55950

57325

25

35368

37005

41277

46180

48869

53565

54881

55950

57325

26

35368

37005

41277

46180

49827

54533

55849

56961

58336

27

36035

37672

42044

47019

49827

54533

55849

56961

58336

28

36035

37672

42044

47019

50785

55501

56817

57972

59347

29

36702

38339

42811

47858

50785

55501

56817

57972

59347

30

36702

38339

42811

47858

51743

56469

57785

58983

60358

31

37369

39006

43578

48697

51743

56469

57785

58983

60358

32

37369

39006

43578

48697

52701

57437

58753

59994

61369

33

38036

39673

44345

49536

52701

57437

58753

59994

61369

34

38036

39673

44345

49536

53659

58405

59721

61005

62380

35

38703

40340

45112

50375

53659

58405

59721

61005

62380

36

38703

40340

45112

50375

54617

59373

60689

62016

63391

37

39370

41007

45879

51214

54617

59373

60689

62016

63391

38

39370

41007

45879

51214

55575

60341

61657

63027

64402

39

40037

41674

46646

52053

55575

60341

61657

63027

64402

40

40037

41674

46646

52053

56533

61309

62625

64038

65413

41

40704

42341

47413

52892

56533

61309

62625

64038

65413

42

40704

42341

47413

52892

57491

62277

63593

65049

66424

43

41371

43008

48180

53731

57491

62277

63593

65049

66424

44

41371

43008

48180

53731

58449

63245

64561

66060

67435

45

42038

43675

48947

54570

58449

63245

64561

66060

67435


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017013133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^