Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 05 maart 2020
gepubliceerd op 18 maart 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum inwerkingtreding van artikelen 24 tot en met 27 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van ar

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020020546
pub.
18/03/2020
prom.
05/03/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020546

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


5 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum inwerkingtreding van artikelen 24 tot en met 27 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikelen 5 en 6 van de ordonnantie van 18 december 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties, van artikelen 69 tot en met 77 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure en van artikelen 12 tot en met 16 van de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 72;

Gelet op de ordonnantie van 18 december 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties, artikel 16;

Gelet op de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure, artikel 145, § 1;

Gelet op de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen, artikel 26, vierde lid;

Gelet op de gelijke kansentest die overeenkomstig artikel 2 van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest werd uitgevoerd op 9 januari 2020;

Gelet op het advies nr. 66.962/4 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Minister van Financiën, na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De artikelen 24 tot en met 27 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treden in werking op 1 april 2020.

Deze artikelen zijn slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden.

Art. 2.De artikelen 5 en 6 van de ordonnantie van 18 december 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties treden in werking op 1 april 2020.

Art. 3.De artikelen 69 tot en met 77 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure treden in werking op 1 april 2020.

Deze artikelen zijn slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden.

Art. 4.De artikelen 12 tot en met 16 van de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen treden in werking op 1 april 2020.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatblad wordt bekend gemaakt.

Brussel, 5 maart 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt en de Promotie van Meertaligheid, S. GATZ


begin


Publicatie : 2020-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^