Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020
gepubliceerd op 05 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020041553
pub.
05/06/2020
prom.
28/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041553

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


28 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet op de institutionele hervormingen van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen;

Gelet op de organieke ordonnantie van 26 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikels 24, 25, 45, 47, 54, 55, 56, 57, 58 et 69;

Gelet op het Koninklijk besluit van 8 maart 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/1989 pub. 07/11/2014 numac 2014031896 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer sluiten tot oprichting van het Brussels Instituut voor het beheer van het milieu, artikel 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten1 betreffende de herverdelingen en overschrijdingen van uitgavenkredieten, artikels 6 en 7;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2000 houdende regeling van zijn werking en de ondertekening van Regeringsakten;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën van 7 mei 2019 en 10 april 2020;

Overwegende de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 22/01/2018 numac 2018030052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling sluiten inzake overheidsopdrachten;

Overwegende de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems zoals gewijzigd door de ordonnantie van 23 juni 2017;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006031569 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiële actoren sluiten betreffende de financiële actoren;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems sluiten betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie sluiten betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie;

Overwegende het Koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 22 december 2017;

Overwegende het Koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten betreffende plaatsingen van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031678 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Gewestelijke Staatssecretarissen sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden van de ministers tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Overwegende dat de functioneel bevoegde Minister een deel van zijn bepaalde bevoegdheden kan delegeren aan de leidende ambtenaren en deze personeelsleden kan machtigen om ze te subdelegeren;

Overwegende dat het voor de goede werking van Leefmilieu Brussel van essentieel belang is om de bevoegdheden te definiëren die de beherende ambtenaren kunnen uitoefenen en delegeren;

Op gezamenlijke voordracht van de Minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid en de Minister bevoegd voor Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit : I. Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° Regering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;2° Gewest: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;3° Overheidsdienst: Leefmilieu Brussel;4° Minister: de Minister(s) die de voogdij op Leefmilieu Brussel uitoefent/uitoefenen;5° Leidend ambtenaar: de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel;6° Adjunct-leidend ambtenaar: de adjunct-leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel;7° Leidinggevende ambtenaren : De leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel;8° Directeur: de mandataris/afdelingshoofd van graad A4;9° Leidend ambtenaar van de opdracht: verwijzend naar de definitie van artikel 2, 7° van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 22 december 2017 tot de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten: de ambtenaar of ieder persoon belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht;10° Bevoegdheden op het vlak van de gunning van opdrachten: de voorafgaande raadpleging van de opdracht, de keuze van de procedure, de goedkeuring van de opdrachtdocumenten, de publicatie, de selectie, de toekenning en de afsluiting van de opdracht;11° opdrachtdocument : verwijzend naar de definitie van artikel 1, 43 ° van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 22/01/2018 numac 2018030052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling sluiten inzake overheidsopdrachten: alle documenten die op de opdracht toepasselijk zijn en die door de aanbesteder worden opgesteld of vermeld.In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging van een opdracht, de vooraankondiging van de opdracht of de periodieke indicatieve aankondiging, wanneer deze gebruikt wordt als oproep tot mededinging, het bestek of elk ander beschrijvend document omvattende met name de technische specificaties en de voorgestelde contractvoorwaarden, formaten voor de aanbieding van documenten door kandidaten en inschrijvers, informatie over algemeen toepasselijke verplichtingen en alle overige aanvullende documenten. 12° Bevoegdheden op het vlak van de uitvoering van de opdracht: de bevoegdheden verleend aan de aanbestedende overheid krachtens het Koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 22 december 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;13° Begroting: de administratieve begroting van Leefmilieu Brussel, de begroting van de uitgaven en de inkomsten van de Opdrachten 15 (Energie), 22 (Water), 23 (Leefmilieu) van de administratieve begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), waarbij elk ander artikel van de begroting van de GOB werd gedelegeerd aan Leefmilieu Brussel;14° Ramingsregels : de regels voor de raming van een overheidsopdracht zoals vastgelegd in artikel 7 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren; 15° Studie : Technische haalbaarheidsstudies van allerlei aard (juridische, financiële, civieltechnische,...) in de ontwerpfase van een project of in de lopende evaluatiefase ter voorbereiding van de uitvoering of de heroriëntering ervan; resultaten van wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van gegevens van het type statistische gegevens, resultaten van ervaringen, metingen, waarnemingen op het terrein, resultaten van enquêtes, registraties van gesprekken en afbeeldingen. 16° Precaire bezetting: contract waarbij een cedent aan een gebruiker een onroerend goed gratis of tegen een symbolische vergoeding ter beschikking stelt op precaire en herroepbare wijze;17° Domaniale concessie: contract waarbij een verlenende administratieve overheid toelaat aan een bepaalde gebruiker om een afgegrensd deel van het openbaar domein privatief of exclusief, maar op precaire en herroepbare wijze te gebruiken;18° Domaniale vergunning: eenzijdige bestuurshandeling waarbij een administratieve overheid toelaat aan een bepaalde gebruiker om een afgegrensd deel van het openbaar domein privatief of exclusief, maar op precaire en herroepbare wijze te gebruiken.

Art. 2.§ 1. De competenties bij dit besluit van gedelegeerde beslissingsbevoegdheden worden uitgeoefend binnen de grenzen en met inachtneming van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, besluiten, omzendbrieven, handleidingen, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen. § 2. De competenties bij dit besluit van gedelegeerde beslissingsbevoegdheden hebben uitsluitend betrekking op aangelegenheden die tot de taken van de overheidsdienst behoren.

Art. 3.Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot: 1° de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;2° de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken. II. Werking

Art. 4.De leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar heeft de delegatie om de overheidsdienst te vertegenwoordigen in de ingestelde rechtsvorderingen, als eiser of als verweerder.

III. Begroting

Art. 5.§ 1. De leidinggevende ambtenaren zijn gedelegeerde ordonnateurs. Overeenkomstig de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen is aan hen de bevoegdheid toegekend om de begroting van de overheidsdienst uit te voeren, namelijk: 1° de boekhoudkundige vastlegging en haar wijzigingen ingevolge de vereffeningen bedoeld onder punt 4°, en de andere in huidig besluit gedelegeerde operaties;2° het verrichten of laten verrichten van de feitelijke vaststellingen van de prestatie in kwantiteit en kwaliteit en het nagaan of de prestatie in overeenstemming is met de juridische verbintenis;3° het schriftelijk of elektronisch aanvaarden of laten aanvaarden van werken, leveringen en diensten;4° het schriftelijk of elektronisch goedkeuren of laten goedkeuren van de schuldverklaringen en facturen en het laten overgaan tot de desbetreffende vereffeningen;5° het goedkeuren van een uitgave of het geven van een opdracht tot invordering van een vastgesteld recht. § 2. Met betrekking tot de aangelegenheden waarvoor de beslissing bij de Regering of de Minister of een ander orgaan berust, heeft de in paragraaf 1 bedoelde delegatie betrekking op de administratieve beslissingen en handelingen die, in het kader van de ontvangsten- en uitgavencyclus, noodzakelijk zijn voor de verbetering en de uitvoering van de beslissing van de Regering, de Minister of een ander orgaan.

Art. 6.De leidinggevende ambtenaren zijn gedelegeerde ordonnateurs voor de uitvoering van artikel 71 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems vóór de wijziging ervan door de ordonnantie van 23 juni 2017 van kracht op 23 juli 2017.

IV. Contracten die onder de wet inzake overheidsopdrachten vallen.

Art. 7.§ 1. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten worden de bevoegdheden inzake de gunning en de uitvoering van contracten voor werken, leveringen en diensten vallend onder de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 22/01/2018 numac 2018030052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling sluiten inzake overheidsopdrachten gedelegeerd aan de leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar voor de opdrachten waarvan het bedrag lager is dan de volgende geïndexeerde drempelwaarden.

Openbare procedure

Beperkte procedure

Onderhandelingsprocedure

Procédure ouverte

Procédure restreinte

Procédure négociée

Werken

250.000

125.000

62.000

Travaux

250.000

125.000

62.000

Leveringen

250.000

125.000

62.000

Fournitures

250.000

125.000

62.000

Diensten verschillend van studies

125.000

62.000

31.000

Services autres que études

125.000

62.000

31.000

Studiediensten

31.000

31.000

31.000

Services études

31.000

31.000

31.000


De administratie stuurt driemaandelijks een lijst langs elektronische weg naar de bevoegde minister van alle gegunde opdrachten met als informatie de begunstigde, het bedrag, het voorwerp en de afdeling die de opdracht beheerst. § 2. De leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar is bevoegd voor de informatie aan de kandidaten, de deelnemers en de inschrijvers, met inbegrip van de kennisgeving van de opdracht § 3. De leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar is bevoegd voor de uitwerking van de hypotheses voorzien in artikels 38 en 38/3 tot 38/12 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

In voorkomend geval delegeert de Minister, middels een vermelding in de gunningsbeslissing van de opdracht, de eventuele verlengingen, herhalingen, het lichten van voorwaardelijke opdrachtgedeelten, het lichten van opties, aan de leidinggevende ambtenaar binnen de limieten van de goedgekeurde uitgaven en de beschikbare kredieten. § 4. De leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar heeft de delegatie voor de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen voor opdrachten van werken.

Art. 8.Voor de toepassing van artikel 7 hebben de grensbedragen betrekking op: 1° de geraamde waarde van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde waarde, overeenkomstig de ramingsregels, voor: - alle voorbereidende beslissingen, waaronder de principiële beslissing tot plaatsing van de opdracht, de keuze van de gunningsprocedure, de toekenning, de goedkeuring van de opdrachtdocumenten en de selectiebeslissing; - de beslissing van de niet-toewijzing; - de gunning van raamovereenkomsten; 2° het bedrag van de goed te keuren uitgave, met inbegrip van verlengingen, herhalingen, opties en voorwaardelijke gedeelten voor de gunningsbeslissing.

Art. 9.De leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar heeft de delegatie om raamovereenkomsten uit te voeren door de erop gebaseerde opdrachten te gunnen, en dit binnen de grenzen van de bedragen die reeds zijn goedgekeurd bij de gunning van de raamovereenkomst.

Art. 10.§ 1. De leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar heeft de delegatie om gezamenlijke opdrachten te gunnen en uit te voeren voor zover de totale waarde van de opdracht niet hoger zijn dan de drempelwaarden die zijn vastgelegd in artikel 7. § 2. Hij is eveneens gemachtigd om opdrachten die gebaseerd zijn op een aankoopcentrale te gunnen voor zover het bedrag niet hoger is dan de drempelwaarde bedoeld in artikels 7 en 8, 1°. § 3. Hij is eveneens gemachtigd om bestellingen te plaatsen bij een aankoopcentrale voor zover het bedrag niet hoger is dan de drempelwaarde bedoeld in artikels 7 en 8, 1°.

Art. 11.De leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar heeft de delegatie om de leidend ambtenaar van een opdracht aan te stellen.

V. Contracten die niet onder de wet inzake overheidsopdrachten vallen

Art. 12.Binnen de limiet van de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gespecificeerd in artikel 90 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, heeft de leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar delegatie voor het nemen van beslissingen over: 1° een overheidsopdracht niet vallend onder de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten type wet prom. 17/06/2016 pub. 22/01/2018 numac 2018030052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling sluiten inzake overheidsopdrachten.2° contracten van huur van goederen als bedoeld in Hoofdstuk II van Titel VIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek;3° contracten van bruiklening of commodaat als bedoeld in Hoofdstuk I van Titel X van Boek III van het Burgerlijk Wetboek;4° contracten van bewaargeving als bedoeld in Hoofdstuk I en II van Titel XI van Boek III van het Burgerlijk Wetboek;5° contracten van bezetting ter bede;6° contracten met als voorwerp het gebruik van gegevens;7° partnerschapsovereenkomsten binnen het kader van Europese en internationale programma's en projecten;8° domaniale concessies en domaniale vergunningen; VI. Subsidies

Art. 13.Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten heeft de leidinggevende ambtenaar of de adjunct-leidend ambtenaar delegatie voor het nemen van beslissingen over de toekenning: 1° van de premies bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2007 pub. 09/10/2007 numac 2007031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems sluiten betreffende de toekenning van een premie voor de uitvoering van een bodemonderzoek in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems;2° van de premies en de interestbonificaties bedoeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie sluiten betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie;3° van de facultatieve subsidies in het kader van het « Energiepack »-project;4° van organieke subsidies : de subsidies gedefinieerd in artikel 1, 6° van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 07/05/2018 numac 2018011794 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten0 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak; VII. Afwezigheden

Art. 14.Wanneer er één van de leidinggevende ambtenaren afwezig of verhinderd is, worden de delegaties waarbij elk respectievelijk handelt verleend aan de aanwezige leidend ambtenaar.

Art. 15.Wanneer de betrekking van de leidinggevende ambtenaar of adjunct-leidend ambtenaar vacant verklaard wordt, worden de delegaties waarbij elk respectievelijk handelt voor de duur van de vacante verklaring verleend aan de ambtenaar van dezelfde taalrol met de meeste anciënniteit in de hoogste graad onmiddellijk onder deze van de afwezige of verhinderde leidinggevende ambtenaar.

VIII. Subdelegatie

Art. 16.De Minister kan bepaalde bevoegdheden die zijn toegekend door dit besluit aan de leidinggevende ambtenaren delegeren overeenkomstig artikel 5 van het arrest financiële actoren van 19 oktober 2006.

IX. Toezicht en verslaglegging

Art. 17.De leidinggevende ambtenaren organiseren het systeem van intern toezicht zodanig dat een doeltreffend en functioneel gebruik van de krachtens dit besluit verleende delegaties gegarandeerd is, en dat alle misbruiken worden vermeden.

Art. 18.De Minister kan de gedragslijn voor het gebruik van de krachtens dit besluit gedelegeerde bevoegdheden vastleggen.

Art. 19.De leidinggevende ambtenaren zijn ten aanzien van de Minister verantwoordelijk voor het gebruik van de verleende delegaties. Die verantwoordelijkheid betreft ook de aangelegenheden waarvoor de beslissingsbevoegdheid aan andere personeelsleden is gesubdelegeerd.

Art. 20.§ 1. De leidinggevende ambtenaren leggen periodiek verantwoording af over het gebruik van de verleende delegaties in een rapport dat hij voorlegt aan de Minister.

Het rapport bevat de nodige informatie over de beslissingen die met toepassing van de verleende delegaties in de periode in kwestie zijn genomen. De informatie in het rapport is exact, toereikend en relevant. Het rapport is op een degelijke wijze gestructureerd en op een toegankelijke wijze voorgesteld.

Over alle aangelegenheden wordt informatie op geaggregeerd niveau verstrekt. Daarnaast wordt, bij de aangelegenheden waarvoor dat relevant en aangewezen is, informatie op het niveau van afzonderlijke en individuele onderwerpen en dossiers opgenomen. § 2. De Minister stelt, in overleg met de leidinggevende ambtenaren, vast met welke periodiciteit het rapport wordt voorgelegd. § 3. De minister kan, na overleg met de leidinggevende ambtenaren, nadere instructies geven over de concrete informatie die per gedelegeerde aangelegenheid in het rapport verstrekt moet worden en een verplicht te volgen schema voor de rapportering vaststellen.

Art. 21.§ 1. De Minister kan, buiten de verplichte periodieke rapportering, op ieder ogenblik aan de leidinggevende ambtenaren verantwoording vragen over het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid. § 2. De bevoegdheidsdelegaties van huidig besluit worden uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de controle door de delegerende instanties, en onverminderd de uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheden door de delegerende instanties. § 3. De uitvoering van de gedelegeerde bevoegdheden omvat zowel de directe uitoefening van deze bevoegdheden, alsook de mogelijkheid tot toekenning van subdelegaties.

X. Slotbepalingen

Art. 22.Worden afgeschaft: 1.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/03/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008031142 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidinggevende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en aan de Reguleringscommissie voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake d sluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en aan de adjunct-leidend ambtenaar van het Instituut en houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidinggevende ambtenaren van Leefmilieu Brussel en aan de Reguleringscommissie voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de begroting en het individuele personeelsbeheer wordt opgeheven. 2. Ministerieel besluit van 29 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer wat betreft het afsluiten van contracten sluiten houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidingevende ambtenaren van Leefmilieu Brussel wat betreft het afsluiten van contracten.

Art. 23.De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die belast is met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie en de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die belast is met Dierenwelzijn zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON De Minister van dierenwelzijn Minister belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, B. CLERFAYT


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^