Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 02 oktober 2014
gepubliceerd op 05 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014206542
pub.
05/11/2014
prom.
02/10/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2014. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek


DE REGERING VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, Gelet op het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, artikel 28, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 september 2014;

Gelet op advies 56.475/2 van de Raad van State, gegeven op 9 juli 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 22, ingevoegd bij het decreet van 24 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 september 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 3, tweede lid, wordt opgeheven; 2° het artikel wordt aangevuld met een § 3.1, luidende : " § 3.1 - Met behoud van de toepassing van de redenen vermeld in de § § 1 tot 3 kan een regelmatige afwezigheid gewettigd worden door de omstandigheid dat de Regering, overeenkomstig artikel 22 van het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader heeft toegekend. De duur van die afwezigheid mag niet meer dan zes lesuren per week bedragen.

Daartoe dienen de ouders - of de meerderjarige leerling - een schriftelijk verzoek bij het inrichtingshoofd in. Het inrichtingshoofd beslist binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek of die afwezigheid wordt goedgekeurd; die goedkeuring geldt voor de duur van één schooljaar, onder voorbehoud van de intrekking van de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader en onder voorbehoud van het vierde lid. Indien binnen de gestelde termijn geen beslissing is genomen, geldt het verzoek als goedgekeurd.

De minister bevoegd voor Onderwijs kan in uitzonderlijke gevallen extra afwezigheden toestaan. Daartoe dienen de ouders - of de meerderjarige leerling - een verzoek bij het inrichtingshoofd in. Het inrichtingshoofd stuurt dat verzoek, samen met zijn standpunt, door naar de onderwijsinspectie. De Minister beslist op basis van een advies van de onderwijsinspectie of de extra afwezigheden worden toegestaan.

Indien aangetoond kan worden dat de schoolprestaties van de betrokken leerling erop achteruitgaan, kan het inrichtingshoofd - in afspraak met de klassenraad en na ruggespraak met de ouders of de meerderjarige leerling - de met toepassing van het eerste en het derde lid toegestane afwezigheden aanpassen of de toegestane afwezigheden helemaal intrekken. Het inrichtingshoofd licht de onderwijsinspectie en het departement Sport, Media en Toerisme van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap over de genomen beslissingen in.

Indien de ouders - of de meerderjarige leerling - het niet eens zijn met de beslissingen van het inrichtingshoofd vermeld in het tweede en het vierde lid, hebben ze overeenkomstig hoofdstuk 2, afdeling 3, van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling het recht een klacht daartegen in te dienen.

Het inrichtingshoofd bezorgt de onderwijsinspectie binnen tien werkdagen na zijn beslissing het besluit van de Regering tot toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader en het overzicht van de toegestane afwezigheden resp. de aangepaste afwezigheden, alsook - in voorkomend geval - de beslissing om de toegestane afwezigheden in te trekken.

De leerling noteert alle trainingsuren in een trainings- en contactboekje. Het trainings- en contactboekje wordt medeondertekend door een verantwoordelijke van de sportfederatie of sportvereniging." 3° in § 4 worden de woorden " § § 1 tot 3" vervangen door de woorden " § § 1 tot 3.1".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

In afwijking van het eerste lid treedt artikel 3, § 3.1, derde lid, van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek, ingevoegd bij dit besluit, in werking op 1 september 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 2 oktober 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^