Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 03 september 2015
gepubliceerd op 09 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot vaststelling van de ondersteuning van sporters van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015204401
pub.
09/10/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204401

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


3 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering tot vaststelling van de ondersteuning van sporters van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 22, § 1, en § 3, eerste lid, 2°, vervangen bij decreet van 24 februari 2014;

Gelet op het advies van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 27 april 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 21 mei 2015;

Gelet op advies 57.669/3 van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De minister bevoegd voor Sport bepaalt, op gunstig advies van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap, welke sporten en daaraan verbonden leeftijdscategorieën in aanmerking komen voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader.

Art. 2.§ 1. De jaarlijkse ondersteuning voor begeleiding op het gebied van sportgeneeskunde, prestatiediagnostiek, voeding en sportpsychologie vermeld in artikel 22, § 1, derde lid, van het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, bedraagt hoogstens 300 euro per sporter van een C-kader, 400 euro per sporter van een B-kader en 600 euro per sporter van een A-kader.

Daartoe dienen de sportfederaties waarbij de sporters van een C-kader, B-kader of A-kader aangesloten zijn, uiterlijk een maand na afloop van de periode bepaald in artikel 22, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, een individuele schriftelijke aanvraag en de bewijsstukken in bij het departement van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat bevoegd is voor sport. § 2. De in artikel 22, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet vermelde tegemoetkoming in de overnachtings- en maaltijdkosten van centra voor competitiesport die in België erkend zijn, bedraagt 17 euro per dag en per sporter gedurende maximaal 180 dagen van een kalenderjaar of een schooljaar.

Art. 3.De significante waarde van de bereikte sportprestaties vermeld in artikel 22, § 3, eerste lid, 2°, van hetzelfde decreet is op het niveau van de sportdiscipline afgestemd op : 1° de internationale uitstraling;2° de bekendheidsgraad;3° het sportieve niveau dat in de Duitstalige Gemeenschap beoefend wordt in vergelijking met het Belgische, Europese of internationale niveau. De waarde vermeld in het eerste lid is op individueel niveau afgestemd op : 1° de selectiecriteria die de internationale sportorganisaties, het Internationaal Olympisch Comité of het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité vastleggen;2° de objectieve significante waarde van de gebrachte prestatie, eventueel bepaald ten opzichte van : a) de Belgische, Europese of mondiale rangschikking;b) het representatieve karakter van de wedstrijden op basis van het aantal deelnemers en het aantal deelnemende naties;c) het representatieve karakter van de deelnemers in vergelijking met hun prestatieniveau.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2014.

Art. 5.De minister bevoegd voor Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 3 september 2015.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^