Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 03 september 2020
gepubliceerd op 29 september 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering houdende erkenning van de vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports" als koepelorganisatie voor de sport in de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020203941
pub.
29/09/2020
prom.
03/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020203941

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


3 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering houdende erkenning van de vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports" als koepelorganisatie voor de sport in de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 8, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2020;

Gelet op de aanvraag van de vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports" van 3 augustus 2020;

Overwegende dat de voormelde vereniging voldoet aan de erkenningscriteria vermeld in de artikelen 5 en 8 van het Sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten en dat haar aanvraag om erkenning voldoet aan de criteria vermeld in artikel 6 van hetzelfde decreet;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports", met zetel te Bellmerin 46-48, 4700 Eupen en met ondernemingsnummer 0747.946.214, wordt erkend als koepelorganisatie voor de sport in de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2020.

Art. 3.Dit besluit wordt aangetekend overgezonden aan de vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports" en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 3 september 2020.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media, I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2020-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^