Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 06 juli 2000
gepubliceerd op 26 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033073
pub.
26/09/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6bis, § 1, 1°, ingevoegd bij de wet van 31 juli 1975;

Gelet op de wet van 19 juli 1971 betreffende de algemene structuur en de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli 1985, het koninklijk besluit nr. 438 van 11 augustus 1986, het koninklijk besluit van 1 juni 1987, het besluit van de Executieve van 22 juni 1989 en de besluiten van de Regering van18 januari 1995, 12 april 1995, 8 maart 1996 en 16 december 1998 alsmede bij het decreet van 10 mei 1999;

Gelet op de beslissing genomen door de Regering op 20 maart 2000 om de Raad van State te verzoeken binnen ten hoogste één maand een advies uit te brengen;

Gelet op het advies gegeven op 14 juni 2000 door de Raad van State met toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs wordt een artikel 8bis ingevoegd dat luidt als volgt : « Artikel 8bis : Indien de toelatingsraad, in de door dit besluit bepaalde gevallen, geen advies uitbrengt binnen de vijf schooldagen volgend op de aanvraag om inschrijving of om verandering van onderwijsvorm, afdeling of onderverdeling, ingediend door de persoon belast met de opvoeding of door de meerderjarige leerling, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn. »

Art. 2.Artikel 26, § 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2 - Het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wordt de leerlingen uitgereikt die aan de vereisten van het programma beantwoorden dat vastgelegd is in artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000, behoudens artikel 2 dat op 1 juni 1999 uitwerking heeft.

Art. 4.De Minister bevoegd inzake Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 6 juli 2000.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^