Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 06 juli 2000
gepubliceerd op 25 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering houdende verlenging van de duur van het mandaat van de leden van de Bejaardenraad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033079
pub.
25/10/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Besluit van de Regering houdende verlenging van de duur van het mandaat van de leden van de Bejaardenraad van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 30 december 1993, 16 december 1996 en 6 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 mei 1996 tot instelling van een Bejaardenraad in de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Minister van 11 september 1996 houdende benoeming van de leden van de Bejaardenraad en vaststelling van hun reisvergoedingen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wettelijke kaderbepalingen onverwijld moeten worden vastgelegd om voor de continuïteit van de opdrachten uitgevoerd door de leden van de Bejaardenraad te zorgen;

Overwegende dat het werk dat moet worden verricht door de leden van de Bejaardenraad, welke de bevoegde Minister moeten raadgeven, geen uitstel lijdt;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 mei 1996 tot instelling van een Bejaardenraad in de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden « voor vier jaar » vervangen door de woorden « voor vijf jaar ».

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Minister van 11 september 1996 houdende benoeming van de leden van de Bejaardenraad en vaststelling van hun reisvergoedingen worden de woorden « 4 jaar » vervangen door de woorden « 5 jaar ».

Art. 3.De Minister bevoegd voor het bejaardenbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 6 juli 2000.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^