Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 06 juni 2001
gepubliceerd op 02 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvergunning en arbeidskaart voor buitenlandse werknemers

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2001033050
pub.
02/10/2001
prom.
06/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2001. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanwijzing van inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsvergunning en arbeidskaart voor buitenlandse werknemers


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 16 juli 1993, 30 december 1993, 16 december 1996 en 6 mei 1999;

Gelet op het decreet van de Waalse Gewestraad van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake Tewerkstelling en Opgravingen;

Gelet op het decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 10 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen;

Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid op artikel 11;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 11 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers worden de volgende personen aangewezen om toezicht te houden op de uitvoering van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan : - Norbert Schommers, referendaris; - Ralph Breuer, bestuursdirecteur.

Art. 2.De betrokkenen verkrijgen een legitimatiekaart waarvan het model door de Minister bevoegd inzake Werkgelegenheid vastgelegd is.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen. Het wordt de betrokkenen betekend.

Art. 4.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 6 juni 2001.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport K.-H. LAMBERTZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^