Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 08 december 2016
gepubliceerd op 12 juni 2018

Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor huisonderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018202899
pub.
12/06/2018
prom.
08/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202899

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


8 DECEMBER 2016. - Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor huisonderwijs


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen, artikel 93.49, § 4, ingevoegd bij het decreet van 20 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/06/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016205142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2016 sluiten;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het als bijlage bijgevoegde huishoudelijk reglement, dat de commissie voor huisonderwijs op haar vergadering van 28 oktober 2016 heeft aangenomen, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 8 december 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

BIJLAGE BIJ HET BESLUIT VAN DE REGERING VAN 8 DECEMBER 2016 TOT GOEDKEURING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VOOR HUISONDERWIJS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VOOR HUISONDERWIJS

Artikel 1.Zetel van de commissie voor huisonderwijs De zetel van de commissie voor huisonderwijs is gevestigd bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Gospertstraße 1, 4700 Eupen.

Art. 2.Bijeenroeping van de commissie voor huisonderwijs De commissie voor huisonderwijs kan bijeengeroepen worden in de volgende gevallen : - De onderwijsinspectie roept de commissie voor huisonderwijs bijeen, als ze bij drie opeenvolgende aangekondigde afspraken geen controles kan uitvoeren. - De onderwijsinspectie roept de commissie voor huisonderwijs bijeen, als ze bij de tweede controle vaststelt dat de eisen en de kadervoorwaarden inzake huisonderwijs niet in overeenstemming zijn met het decreet. - De onderwijsinspectie roept de commissie voor huisonderwijs bijeen, als ze na de eerste controle vaststelt dat het welzijn van het kind in gevaar zou kunnen zijn. - De onderwijsinspectie roept de commissie voor huisonderwijs bijeen, als de personen belast met de opvoeding een aanvraag tot hervatting van het huisonderwijs hebben ingediend. - Zowel de onderwijsinspectie als de personen belast met de opvoeding kunnen de commissie voor huisonderwijs bijeenroepen, als de personen belast met de opvoeding en de onderwijsinspectie geen onderlinge overeenstemming bereiken omtrent de vaststelling van compenserende onderwijsmaatregelen. - De personen belast met de opvoeding kunnen beroep instellen, als ze het niet eens zijn met de beslissing van de onderwijsinspectie omtrent een verlenging van de termijn waarbinnen de verplichte examens moeten worden afgelegd.

Art. 3.Samenstelling van het dossier Zodra een aanvraag van de onderwijsinspectie of van de personen belast met de opvoeding om de commissie voor huisonderwijs bijeen te roepen of een beroep van de personen belast met de opvoeding is ingekomen bij de commissie voor huisonderwijs, maakt de secretaris of plaatsvervangende secretaris een dossier op en gaat na of dat dossier volledig is. Het dossier bevat alle stukken, waaronder de voorliggende verslagen van de onderwijsinspectie over de huisonderwijscontroles, het standpunt van de personen belast met de opvoeding omtrent die verslagen, de gestandaardiseerde tests en/of examens die de leerling al heeft afgelegd, alsook de inventaris van die stukken.

De secretaris of plaatsvervangende secretaris maakt een schriftelijke samenvatting van het dossier.

Art. 4.Kennisgeving van de partijen en van de voorzitter Binnen vijf werkdagen bevestigt de secretaris of plaatsvervangende secretaris, per aangetekende brief en per gewone brief, de ontvangst van de aanvraag of van het beroep aan de partijen. De secretaris kan de partijen erom verzoeken bijkomende stukken te overhandigen.

De secretaris of plaatsvervangende secretaris overhandigt het dossier onmiddellijk aan de voorzitter en deelt hem mee op welke datum de commissie voor huisonderwijs uiterlijk moet worden bijeengeroepen.

Art. 5.Oproeping van de leden en partijen alsmede kennisgeving van de plaatsvervangende leden De datum waarop de commissie voor huisonderwijs zitting zal hebben, wordt door de voorzitter vastgelegd.

Zodra bij de voorzitter een beroep of een aanvraag tot bijeenroeping van de commissie voor huisonderwijs is ingekomen en de voorzitter een zittingsdatum heeft bepaald, roept de secretaris de leden van de commissie voor huisonderwijs per gewone brief en per e-mail met ontvangstbewijs en de partijen per aangetekende brief op.

De inventaris van de stukken en de schriftelijke samenvatting van het dossier worden aan de leden bezorgd.

Tegelijk deelt de secretaris de plaatsvervangende leden, bij gewone brief of per e-mail met ontvangstbewijs, ter kennisneming mee op welke datum de commissie voor huisonderwijs vergadert.

De leden en de partijen worden ten minste 5 werkdagen vóór de vastgelegde datum tot de zitting uitgenodigd.

Art. 6.Aanwezigheid van de leden Behalve bij wettige verhindering wonen de leden de zitting bij. Bij wettige verhindering verwittigen de leden van de commissie voor huisonderwijs zo snel mogelijk de secretaris en de plaatsvervangende secretaris en bezorgen de oproeping, de inventaris van de stukken en de schriftelijke samenvatting van het dossier aan hun plaatsvervanger.

Art. 7.Inzage van het dossier Vanaf de vijfde werkdag vóór de vastgestelde zittingsdatum mogen de partijen en de leden het dossier inzien bij het secretariaat.

Art. 8.Verloop van de zitting De voorzitter opent, leidt en sluit de zitting. Hij is bevoegd om de zitting op verzoek van een lid of van een partij te schorsen.

De zitting geschiedt met gesloten deuren.

Art. 9.Einde van de zitting Meent de voorzitter dat de commissie voor huisonderwijs alle relevante informatie heeft gekregen, dan verleent hij voor de laatste keer het woord aan de partij die beroep heeft ingesteld of, naargelang van het geval, de aanvraag heeft ingediend en vraagt aan de partijen zich te verwijderen.

Art. 10.Verslag over de zitting De secretaris of plaatsvervangende secretaris stelt een verslag over de zitting op dat door de voorzitter medeondertekend wordt. Het verslag over de zitting bevat de aanwezigheden en het verloop van de zitting.

Dit verslag wordt zo snel mogelijk aan de leden toegezonden.

Art. 11.Beslissing en, desgevallend, aanbeveling voor het komende schooljaar De beslissing wordt onmiddellijk na de stemming geredigeerd. Ze bevat de uitslag van de stemming en de motivering.

De beslissing wordt ondertekend door de voorzitter, de stemgerechtigde leden en de secretaris.

De beslissing wordt binnen 15 werkdagen na ontvangst van de aanvraag of het beroep meegedeeld; de mededeling aan de personen belast met de opvoeding geschiedt per aangetekende brief; de mededeling aan de onderwijsinspectie geschiedt per gewone brief.

Art. 12.Geheimhouding De voorzitter, de leden en plaatsvervangende leden van de commissie voor huisonderwijs en de secretaris zijn tot geheimhouding verplicht wat het dossier, de verhoren en de beraadslagingen betreft.

Art. 13.Bewaring van het dossier Het volledige dossier wordt bij het secretariaat bewaard.

Eupen, Sylvia Schrouben Voorzitter Gerhard Treinen Secretaris Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van 8 december 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor huisonderwijs.

Eupen, 8 december 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^