Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 10 september 2020
gepubliceerd op 09 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020204074
pub.
09/10/2020
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020204074

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


10 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, artikel D.V.3, eerste lid, en artikel D.VII.3, eerste lid, 3°, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205924 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 411 en 412 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, en tot invoeging van een artikel 413bis sluiten, alsook artikel R.V.3-1 en artikel R.VII.3-1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 19 december 2019;

Gelet op het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van 6 februari 2020 tot aanwijzing van de vaststellende beambten ter uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende: "7° mevrouw Christine Recker."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 10 september 2020.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, A. ANTONIADIS


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^