Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 10 september 2020
gepubliceerd op 03 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2020 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep vermeld in artikel 171bis van het Wetboek van duurzaam wonen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020204368
pub.
03/11/2020
prom.
10/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020204368

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


10 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2020 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep vermeld in artikel 171bis van het Wetboek van duurzaam wonen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het Wetboek van duurzaam wonen, artikel 171bis, ingevoegd bij het decreet van het Waals Gewest van 30 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 12 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205924 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 411 en 412 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, en tot invoeging van een artikel 413bis type decreet prom. 12/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200822 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 13 december 2018 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 12/12/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200818 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 14 december 2017 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 12/12/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200820 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 12/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200823 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 12/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2019206044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 14 november 2019 tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de uitoefening van de bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante materies type decreet prom. 12/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205930 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 november 2019 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de uitoefening van de bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante materies sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen, artikel 9, § 1, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 6 februari 2020;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Regering van 4 juni 2020 tot aanwijzing van de leden van de kamer van beroep vermeld in artikel 171bis van het Wetboek van duurzaam wonen worden de woorden "mevrouw Caroline Langer" vervangen door de woorden "de heer Marc Xhonneux".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De minister bevoegd voor Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 10 september 2020.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, A. ANTONIADIS


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^