Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 11 februari 2003
gepubliceerd op 13 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsm

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2003033036
pub.
13/06/2003
prom.
11/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsmede houdende vastlegging van de reisvergoeding en van de presentiegelden van de leden van beide commissies


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 oktober 1997 houdende oprichting van een adviescommissie voor de ziekenhuizen en van een adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden;

Gelet op het besluit van 9 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningenvoor bejaarden alsmede houdende vastlegging van de reisvergoedingen en van de presentiegelden van de leden van beide commissies;

Gelet op de ingediende kandidaturen;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit : Aanduiding van een plaatsvervanger

Artikel 1.In artikel 3, 1° van het besluit van 9 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsmede houdende vastlegging van de reisvergoedingen en van de presentiegelden van de leden van beide commissies, wordt Mevr. Dr.

Christina JOOSTEN-STAAR tot plaatsvervanger van Mevr. Dr. Christine MOCKEL-KOCKS benoemd.

Inwerkingtreding

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 9 juli 2002.

Uitvoering

Art. 3.De Minister bevoegd inzake Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 11 februari 2003.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^