Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 11 juni 2020
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020202734
pub.
29/06/2020
prom.
11/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202734

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


11 JUNI 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2011;

Gelet op het decreet van 11 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende integratie en samenleven in diversiteit sluiten betreffende integratie en samenleven in diversiteit, artikel 22, § 3;

Gelet op het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit;

Gelet op de voordrachten van de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- In artikel 1, § 1, van het besluit van de Regering van 15 februari 2018 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor integratie en samenleven in diversiteit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de bepaling onder 2° worden de woorden "mevrouw Bénédicte Barth" vervangen door de woorden "mevrouw Eleonora Mocellin";2° in de bepaling onder 3°, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 26 februari 2019, worden de woorden "mevrouw Nathalie Peikert' vervangen door de woorden "mevrouw Hanan El-Khouri".

Art. 2.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2020.

Art. 3.- De Minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 11 juni 2020.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, A. ANTONIADIS


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^