Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 13 april 2001
gepubliceerd op 26 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de directeur van het mediacentrum, de heer André Sommerlatte

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2001033042
pub.
26/07/2001
prom.
13/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2001. - Besluit van de Regering houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de directeur van het mediacentrum, de heer André Sommerlatte


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 51, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993, en op artikel 54, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 69 en op artikel 86, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1991 en 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting en Personeel, gegeven op 12 april 2001;

Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dezelfde delegaties als degene die de afdelingshoofden van het Ministerie toegekend zijn door het besluit van de Regering van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, met uitzondering van artikel 6 van dit besluit, worden toegekend aan de heer André Sommerlatte in zijn eigenschap als directeur van het Mediacentrum, wat zijn bevoegdheden betreft.

De voorwaarden en modaliteiten voor de uitoefening van deze delegaties zijn mutatis mutandis van toepassing.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Eupen, 13 april 2001.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport K.-H. LAMBERTZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^