Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 13 juli 2000
gepubliceerd op 29 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering betreffende de uitreiking van het bewijs van basisonderwijs buiten schoolverband

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033071
pub.
29/09/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Besluit van de Regering betreffende de uitreiking van het bewijs van basisonderwijs buiten schoolverband


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs, inzonderheid op de artikelen 90 en 120;

Gelet op het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juni 1984 tot vaststelling van de vorm en van de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van het basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van 6 september 1999 betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen;

Gelet op het advies van pedagogische inspectie, gegeven op 30 mei 2000;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 20 juli 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de kandidaten of de personen belast met hun opvoeding zich voor de examensessie van het schooljaar 1999-2000 tot 1 juni 2000 moeten laten inschrijven, dat de organisatorische modaliteiten moeten worden vastgelegd en dat het derhalve noodzakelijk is de bepalingen van dit besluit dringend aan te nemen;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Vanaf het schooljaar 1999-2000 wordt in de gemeenteschool te Kelmis, Kirchplatz, 4720 Kelmis, een examencommissie opgericht die belast is met de uitreiking van het bewijs van basisonderwijs buiten schoolverband.

Art. 2.Worden toegelaten tot de examens de personen die ten minste 10 jaar oud zijn op 31 december van het jaar waarin de examens plaatsvinden.

Art. 3.Er is een examenzittijd per schooljaar.

In uitzonderlijke gevallen kan de voorzitter de leden van de examencommissie voor een buitengewone zitting oproepen.

Art. 4.De kandidaten of, desgevallend, de personen belast met hun opvoeding laten zich tot 1 juni van het lopende schooljaar per aangetekende brief inschrijven.

Art. 5.De examencommissie examineert de kandidaten volgens de criteria m.b.t. het programma en de evaluatie die in de in artikel 1 vermelde school van toepassing zijn.

Art. 6.Bij afwezigheid van de voorzitter oefent het schoolhoofd het voorzitterschap uit.

Art. 7.De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Onthoudingen zijn niet toegelaten.

Art. 8.De school ontvangt een vergoeding ten bedrage van 2.000 F per zitting van de examencommissie.

Art. 9.Per zittingsdag verkrijgen de voorzitter en de leden van de examencommissie een presentiegeld waarvan het forfaitair bedrag als volgt vastgelegd wordt : 1° 2.000 F voor de voorzitter; 2° 1.500 F voor de leden.

Wat de reiskostenvergoeding betreft, gelden voor de in het eerste lid bedoelde leden de bepalingen die toepasselijk zijn op de ambtenaren van het Ministerie van de rang I F. Bij het gebruik van een privé-voertuig wordt het fiscaal vermogen van 7 pk in aanmerking genomen.

Art. 10.In het besluit van de Regering van 6 september 1999 betreffende de attesten, getuigschriften, brevetten, andere titels en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen, worden de bijlagen PA 01 en PA 02 door de bijlagen bij dit besluit vervangen.

Art. 11.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 15 juni 1984 betreffende het kantonnaal examen tot uitreiking van het getuigschrift van basisonderwijs;2° artikel 1, 2° en artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 juni 1984 tot vaststelling van de vorm en van de regels voor de uitreiking van het getuigschrift van het basisonderwijs.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 2000.

Art. 13.De Minister bevoegd inzake Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 13 juli 2000.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^