Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 14 februari 2003
gepubliceerd op 27 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2003033030
pub.
27/06/2003
prom.
14/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen)


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het besluit van de Executieve van 31 december 1991 tot vaststelling van het voorlopig statuut en van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) en tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overname van het personeel van de regionale dienst in Eupen van de vzw. "Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes", gewijzigd bij de besluiten van 5 februari 1993, 10 mei 1995, 30 augustus 1996, 27 augustus 1997, 11 juni 1999 en 16 mei 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het besluit van de Regering van 11 juni 1999 houdende wijziging van het besluit van 31 december 1991 tot vaststelling van het voorlopig statuut en van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) en tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overname van het personeel van de regionale dienst in Eupen van de vzw. "Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes";

Gelet op het besluit van de Regering van 7 juni 2001 houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan;

Gelet op het besluit van de Regering van 16 mei 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen);

Gelet op het met redenen omkleed advies van het basisoverlegcomité, gegeven op 23 januari 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie der Financiën, gegeven op 21 november 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 januari 2003;

Gelet op het advies van de beheerraad van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s, gegeven op 3 juli 2002;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'S;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) wordt als volgt vastgelegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de met * aangeduide rangen wordt het beginsel van de vlakke loopbaan toegepast.

Art. 2.De lijst met de graden die door werving mogen worden toegewezen wordt bij dit besluit gevoegd.

Art. 3.Het besluit van de Regering van 11 juni 1999 houdende wijziging van het besluit van 31 december 1991 tot vaststelling van het voorlopig statuut en van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) en tot bepaling van de modaliteiten betreffende de overname van het personeel van de regionale dienst in Eupen van de vzw. "Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes" wordt opgeheven.

Art. 4.Het besluit van de Regering van 16 mei 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen) wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister bevoegd inzake opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 februari 2003.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES

Bijlage I. - Lijst met de graden die door werving mogen worden toegewezen Afgevaardigd directeur Pedagogische voordrachtgever Leersecretaris Opsteller Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 februari 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen).

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^